تحلیل فضایی شاخص‌های سرقت استان‌های مرزی در راستای امنیت پایدار

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 پژوهشگر پست دکتری آینده‌ پژوهی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

جستجوی امنیت از مهم‌ترین کشش‌ها و انگیزه‌های انسانی است. امنیت یکی از مؤلفه‌های مهم که تضمین‌کننده ثبات هر نظامی اعم از سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... است. همچنین وجود امنیت است که زمینه رشد و موجب برقراری آرامش مردم، پیشرفت اقتصادی و افزایش قدرت نظامی در برابر دشمنان می‌شود. این پژوهش باهدف بررسی شاخص‌های سرقت در 16 استان مرزی کشور تهیه‌شده است. کشور ایران با داشتن 8632 کیلومتر جز یکی از کشورهای با مرز طولانی می‌باشد. بنابراین ضرورت بررسی امنیت در این مرزها جهت حفظ امنیت پایداری لازم و ضروری می‌باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش آن تحلیلی- مقایسه‌ای می‌باشد. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از روش پرامته (PROMETHEE) استفاده‌شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که استان خراسان رضوی با میزان پرامته (614/0-) و خراسان جنوبی با میزان پرامته (136/0) به ترتیب در جایگاه بهتر و بدتر در میان 16 استان موردمطالعه قرار گرفتند. همچنین برای نمایش بهتر وضعیت، استان‌ها در سه طیف دسته‌بندی شدند که درمجموع 9 استان در وضعیت نامطلوب، 5 استان در وضعیت نیمه مطلوب و درنهایت دو استان از 16 استان در وضعیت مطلوب قرار گرفتند. همچنین طبق نتایج به‌دست‌آمده بیشتر استان‌های جنوب شرقی کشور به علت موقعیت مرزی و کشورهای همسایه خود از بزه سرقت بیشتر رنج می‌برند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial analysis of the theft indicators of border provinces for sustainable security

نویسندگان [English]

  • Mansur Rahmati 1
  • somayeh mohammadi hamidi 2
  • syed moustafa hosseini 3
  • Ahad Rezaian 4
1 Assistant Professor of Political Geography, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
2 PhD student in Geography and Urban Planning, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
3 PhD in Geography and Urban Planning, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
4 Postdoctoral Researcher, Futurology, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The search for security is one of the most important human motivations. Security is one of the important components that guarantees the stability of any system, including political, cultural, economic, and so on. It is also the existence of security that paves the way for the growth of the people, economic progress and the increase of military power against the enemies. This study was conducted to investigate the indicators of theft in 16 border provinces of the country. With 8632 km, Iran is one of the countries with a long border. Therefore, the need to study security at these borders is necessary to maintain security. The type of applied research and its method is analytical-comparative. The PROMETHEE method was used to analyze the data. The findings show that Khorasan Razavi province with a parity rate (-0.614) and South Khorasan with a parity rate (0.136) were studied in a better and worse position, respectively, among 16 provinces. Also, in order to better show the situation, the provinces were classified into three categories, in which a total of 9 provinces were in an unfavorable situation, 5 provinces were in a semi-favorable situation, and finally two of the 16 provinces were in a favorable situation. Also, according to the obtained results, most of the southeastern provinces of the country suffer more from theft due to the border situation and their neighboring countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social security
  • Theft
  • Border provinces
  • Pramet Model
منابع
1)    آدمی، علی؛ خضریان، مهدی؛ عباس‌زاده، هادی؛ یزدان پناه، مهدی (1390) الزامات گذار به امنیت ملی پایدار، دو فصلنامه دانش سیاسی،دوره7، شماره2، صص.27-5.
2)      آشوری، داریوش (1376) دانشنامه سیاسی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات مروارید.
3)    بحریپور، عباس؛ ذوالفقاری، ابوالفضل؛ رستگارخالد، امیر(1392) بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی، فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی جوانان، دوره 4، شماره10، صص. 26-9.
4)    پاشانصب، طاهره و بزرگ دعاگو، آرزو (۱۳۹۳) بررسی عوامل بروز بزه سرقت از دیدگاه زیست‌بوم شهری، هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)، تهران، انجمن ژئوپلیتیک ایران، دانشگاه خوارزمی،
5)    چراغی، شهرام و رستمی، امین (1396) بررسی عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم سرقت بین سال‌های 1390-1394 در شهر اهواز، همایش ملی حقوق و علوم جزا، تهران، 4 خرداد 1396.
6)    حامد، بیتا و پشنگ، سپیده (1389) بررسی دلایل اقتصادی، اجتماعی و انتظامی سرقت در شهر کرمانشاه، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، دوره 5، شماره 16، صص.62-27.
7)    دارایی، مهری و دارایی، امیر (1396) بررسی علل مرتبط با جرم سرقت در شهر خرم‌آباد، سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم آموزشی قانون و علوم اجتماعی از آغاز تا هزاره سوم.
8)      رحیمی، مهدی و ادریسی، افسانه (1389) بررسی عوامل مؤثر بر سرقت، فصلنامه مطالعات اجتماعی، دوره1، شماره23، صص 116-109.
9)    رزم‌پوری، علی‌اکبر؛ رهنما، سیدمحمد؛ افشار، زینب (1393) بررسی امنیت اجتماعی زنان در نواحی مختلف شهر یاسوج. فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی کهگیلویه و بویر احمد، دوره15، شماره7، صص.19-1.
10)  رضایی‌راد، مجید؛ هندیانی، عبدالله؛ ذاکراستقامتی، محمدرضا (۱۳۸۸) عوامل سرقت منزل در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، دوره 2، شماره3، صص.۳۸۳-۳۶۳.
11)  رهنمایی، محمدتقی و پورموسوی، سید موسی (1385) بررسی ناپایداری‌های امنیتی کلان‌شهر تهران بر اساس شاخص‌های توسعه پایدار شهری، پژوهش‌های جغرافیایی انسانی، دوره38، شماره 57، صص.193-177.
12)  زارع شاه‌آبادی، اکبر و ترکان، رحمت‌الله (1390) بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان شهر یزد، فصلنامه نظم و امنیت انتظامی،  دوره 2، شماره 4، صص.156-133.
13)   ستوده، هدایت الله (1386) آسیب‌شناسی اجتماعی، چاپ دوم، تهران : آوای نور.
14)  سراوانی، محمد؛ بولاغ، محمود؛ حسینی، سیده هاجر (1396) بررسی علل ارتکاب جرم سرقت (موردمطالعه: سارقین مقیم در زندان مرکزی زابل)، دومین همایش بین‌المللی مدیریت در علوم انسانی، 2 ژوئن 2016 استانبول ترکیه.
15)  سرایی، محمدحسین و حسینی، سیدمصطفی (1393) کاربرد تکنیک‌های نوین تصمیم‌گیری چند معیاره در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، چاپ اول، یزد: دانشگاه یزد.
16)  سرور، رحیم؛ محمدی حمیدی، سمیه؛ ویسیان، محمد (1393) بررسی شاخص‌های توسعه در مناطق مرزی در راستای تحقق امنیت پایدار (مطالعه موردی شهرستان‌های مرزی استان آذربایجان غربی)، پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، دوره 2، شماره7، صص.54-25.
17)   سعیدی، علی‌اصغر و اسماعیل‌زاده، خالد (1389) مرزها و امنیت اجتماعی، چالش‌های فراروی امنیت در مناطق مرزی و راهکارهای اجرایی آن، نشریه دانش انتظامی کردستان، دوره4، شماره1، صص.28-1.
18)   صارمی، حمیدرضا (1389). تحلیل نقش مسائل اجتماعی در ناامنی شهرها از دیدگاه اسلام. نشریه هویت شهر، 4(6).68-79
19)  ضرابی، اصغر؛ شرفی، زکیه؛ زنگنه، مهدی (1391) سنجش عوامل مؤثر بر احساس امنیت شهروندان مشهد با تأکید بر عملکرد پلیس و رسانه‌های جمعی، پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، دوره1، شماره2، صص.121-103.
20)   عرفانیان، زهره (1396) بررسی علل ارتکاب به سرقت در کودکان و نوجوانان، مددکار زندان مرکزی مشهد.
21)  علوی، سیدعلی؛ حسینی، سیدمصطفی؛ محمدی حمیدی، سمیه؛ سرخ کمال، کبری (1395) ارزیابی عوامل مؤثر بر احساس امنیت در محلات شهری، مطالعه موردی: شهر یزد، نشریه مطالعات و امنیت اجتماعی، دوره7، شماره48، صص.172-149.
22)  قنبری، نوذر؛ سعیدی، شهرام؛ زنگنه، علیرضا؛ معصوم‌پور سماکوش، کرباسی (1393) تحلیل نقش تراکم جمعیت در بزه سرقت در سطح محلات شهری (موردمطالعه: شهر کرمانشاه)، فصلنامه نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی،دوره6، شماره4، صص.60-43.
23)   گورانی، ابراهیم و سوداگر، مهسا (1391) بررسی شاخص‌های امنیت شهری در محله چاهستانی‌های شهر بندرعباس (با رویکرد پیشگیرانه)، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، دوره12، شماره1، صص. 57-31.
24)  مجلسی، مریم و مردانی، حمید (1391) شناسایی و تحلیل فضایی کانون‌های بزه کیف‌قاپی، جیب‌بری و کش‌روی در شهر زنجان، فصلنامه دانش انتظامی، دوره14، شماره57، صص.116-91.
25)  محمدی، جواد؛ بگیان، محمدجواد؛ موسوی، سیدسهراب (1391) بررسی رابطه احساس امنیت اجتماعی باکیفیت زندگی زنان شهر کرمانشاه، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، دوره3، شماره31، صص.156-143.
26)   مرکز آمار ایران: سالنامه‌های آماری 1395: https://www.amar.org.ir/
27)  مشکینی، ابوالفضل؛ محمدی حمیدی، سمیه؛ ویسیان، محمد (1396) بررسی توسعه‌یافتگی استان‌های مرزی در راستای امنیت پایدار با استفاده از مدل ویکور، نشریه علوم و فنون مرزی، دوره6، شماره2، صص.167-149.
28)   معاونت اجتماعی نیروی انتظامی (1396). http://police.ir/index.
29)   معین، محمد (1390) فرهنگ لغات معین
30)   نقدی، شاپور (1395) بررسی عوامل مؤثر بر بروز جرم سرقت. کنگره بین‌المللی جامع حقوق ایران (سال1395).
31)   ولیدی، صالح (1385) حقوق جزای اختصاصی، جلد اول، تهران: انتشارات امیر کبیر.
32)  Alemi, Reza. (2008) Study on unsustainable security based unsustainable development, International conference on human security in west Asia (ICHSWA), Birjand University 2008, pp.107-118.
33)  Neil, Bruce. (2013) Social security, growth and welfare in overlapping generation’s economies with or without annuities, journal of public Economics, Vol.101, pp12-24.
34)  De Leeneer, I. & Pastijn, H. (2002) Selecting land mine detection strategies by means of outranking MCDM techniques, European Journal of Operational Research, Vol.139, pp.327–338.
35)  Brans, J.P. & Macharis, C. & Kunsch, P.L. & Chevalier, A. & Schwaninger, M. (1998) combining multi criteria decision aid and system dynamics for the control of socio-economic processes. An iterative real- time procedure, European Journal of operational research, Vol.109, pp.428-441.
36)  Brans, J.P. & Mareschal, B. (1994) The PROMCALC-GAIA decision support system for multi criteria decision aid, Journal Decision Support Systems, Vol.12, No.4/5, pp. 297-310.
37)  Babic Z. & plazibat N. (1998) Ranking of enterprises based on multi criteria analysis, international Journal of Production Economics, Vol.56-57, pp. 29-35