بررسی حقوق مترددین مرزی غیرمجاز از منظر موازین بین‌المللی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

اگرچه مترددین مرزی غیرمجاز، از حق‌ها و آزادی‌های پیش‌بینی‌شده معمول برای خارجیان دارای مجوز، محروم خواهند شد. اما از منظر حقوق بین‌الملل، دولت‌ها، ملزم به برخوردار نمودن این دسته از بیگانگان، از حق‌ها و آزادی‌هایی که عمده آن‌ها دارای منشاء حقوق بشری است، می‌باشند. هدف این مقاله، بررسی حق‌ها و آزادی‌های مترددین مرزی غیرمجاز در نظام حقوق بین‌الملل و میزان پایبندی نظام حقوقی ایران به این حق‌ها و آزادی‌ها می‌باشد. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است که بامطالعه کتابخانه‌ای و اسنادی منابع حقوق بین‌الملل، حق‌ها و آزادی‌های بیگانگان، با روش قیاسی مورد ارزیابی قرار گرفته است. سپس، با رویکرد تحلیلی و روش استقرائی، تک‌تک این حق‌ها، بحث و بررسی شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که هرچند مترددین مرزی غیرمجاز، الزامات قانونی ورود به کشور را رعایت ننموده‌اند لیکن دارای حق‌ها و آزادی‌هایی مانند، حق حیات، حق داشتن تابعیت، حق آزادی بیان و عقیده و یا حق بازگشت به موطن اصلی خود، هستند که به‌موجب موازین بین‌المللی، باید مراعات گردند. نظام حقوقی ایران نیز به تاسی از تعهدات بین‌المللی ایجادشده و همچنین آموزه‌های دینی و مبانی اسلام، خود را متعهد به حق‌ها و آزادی‌های انسانی مترددین غیرمجاز مرزی نموده که در قانون اساسی و قوانین موضوعه تبلوریافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Rights and Freedoms of Illegal Border Crossers from the Perspective of International Human Rights Regulations and the Iranian Legal System

نویسنده [English]

  • Abdullah Khosravi
PhD student in International Law, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Objectives: However, unauthorized frontiersmen will be deprived of the rights and freedoms normally envisaged for licensed foreigners. But from the point of view of international law, governments are bound to enjoy these kinds of aliens with the rights and freedoms most of which are of human rights origin. The purpose of this article is to examine the rights and freedoms of unauthorized frontiersmen from the perspective of international human rights law and the Iranian legal system.
Methodology: In the writing of this article, it is first evaluated by deductive study of library and documentary sources of international law, rights and freedoms of aliens. Then, with an analytical approach and an inductive approach, each of these rights is discussed. In the case of the Islamic Republic of Iran, the domestic legal sources and the practices of the national institutions concerned with the inductive method with a descriptive-analytical approach are studied through library and documentary studies.
Findings and Results: The results show that although unauthorized boundaries do not meet the legal requirements for entry into the country, they have rights and freedoms such as, the right to life, the right to citizenship, the right to freedom of expression and opinion. Or the right to return to their home country, which is required by international law. The Iranian legal system has also committed itself to a number of international commitments, as well as religious teachings and the foundations of Islam, to the human rights and freedoms of unauthorized transgender people, which are embodied in the constitution and subject matter laws.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aliens
  • Unauthorized border crossing
  • Rights and freedoms
  • International law
  • Domestic law of Iran
1)      ارفع‌نیا، بهشید (1391) حقوق بین‌الملل خصوصی، ج ۱، تهران: انتشارات بهتاب.
2)      امیر ارجمند، اردشیر (1386) مجموعه اسناد بین‌المللی حقوق بشر، ج 1.
3)      پرویزی، جمشید. (1394) سیاست مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا، تهران: مرکز آموزش و پژوهش‌های بین‌المللی.
4)      حاتمی، مهدی؛ ساعدی، بهمن؛ شهسواری، احسان (1394) وضعیت حقوقی بیگانگان در ایران در پرتو انسانی شدن حقوق بین‌الملل، مجله حقوق خصوصی، دوره 12 شماره1، صص.170-151.
5)      رحیمی، محمدرضا (1393) حقوق بیگانگان، مطالعه تطبیقی در حقوق بین‌الملل و اسلام، تهران: انتشارات دادگستر.
6)      سرافراز، فرشید (1394) حقوق بشر مهاجران در نظام بین‌الملل، تهران: انتشارات مجد.
7)      سنجری، ابراهیم (1389) حقوق بیگانگان در حقوق بین‌الملل و اسلام، مجله گفتمان حقوقی، شماره‌های 17 و 18، صص.72-45.
8)      سید فاطمی، سید محمد قاری (1393) حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر دوم، تهران: شهر دانش.
9)      شهبازی، آرامش و چهل امیرانی، امیر (1395) حمایت از مهاجران غیرقانونی در حقوق بین‌الملل، تهران: شهر دانش.
10)   شیخ‌الاسلامی، محسن. (1384) حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران: گنج دانش.
11)   فلاحتی، مریم. (1382) منع اشکال نوین بردگی در نظام بین‌الملل حقوق بشر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مفید قم.
12)   قاسمی شوب، احمدعلی (1383) نگاهی به جایگاه بیگانگان در حقوق بین‌الملل با تأکید بر اسناد بین‌المللی حقوق بشر، مجله حقوقی شماره 31، صص.169-119.
13)   قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
14)   قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1307.
15)   کمرخانی، ایّام و امیرخانی، سعید (1394) قانون یار حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران: انتشارات چتر دانش.
16)   گیلاندوست، ترانه (1372) کنوانسیون‌های منطقه‌ای حمایت از حقوق بشر با تأکید خاص بر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ج ۱، تهران: وزارت امور خارجه.
17)  لنگرودی، محمدجعفر (1372) ترمینولوژی حقوق، چاپ ششم، تهران: گنج دانش.
18) Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Adopted by UN General Assembly (1984) entry into force 26 June 1987,art.
19) Convention relating to the Status of Refugees, Adopted on 28 July 1951 by the United Nations Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons convened, under General Assembly resolution 429 (V) of 14 December 1950, Entry into force: 22 April 1954, in accordance with article 43
20) Declaration on the human rights of individuals who are not nationals of the country in which they live, A/RES/40/144, Article 1, 13 December 1985.
21) General Comment Women Migrant Workers, No. 26 on CEDAW/C//2009/WP.1/R, 5 December 2008.
22) Human Rights committee (1982) General comment, Article 18 (Freedom of Thought, Conscience or Religion)
23) International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families, Adopted by General Assembly resolution 45/158 of 18 December 1990.
24) International Covenant on Civil and Political Rights, Adopted by the General Assembly of the United Nations on 19 December 1966, available at:
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume -999-I-14668-English.pdf.
25) Universal Declaration of Human Rights, available at: http:// www.un.org/en/ documents/udhr.