تأثیر امنیت اجتماعی بر ارزش ادراک‌شده از توسعه مقصدهای گردشگری مرزی مطالعه موردی: شهر مرزی گرمی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا، تهران، ایران

2 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 گروه جغرافیا و برنامه ریز شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مطالعه چگونگی تأثیرگذاری امنیت اجتماعی مقاصد مرزی بر ارزش ادراک‌شده از توسعه گردشگری و مشارکت و حمایت ساکنان مورد غفلت قرارگرفته است. شهر مرزی گرمی به دلیل توسعه کسب‌وکارهای گردشگری نیاز به توجه بیشتر به مسائل امنیتی خصوصاً امنیت اجتماعی بخش گردشگری در این مقصد دارد. همچنین به دلیل اندازه جمعیتی کوچک این شهر، عامل روان‌شناختی همچون دل‌بستگی مکانی نیز در روابط ذکرشده تأثیرگذار است. پژوهش حاضر با بررسی رابطه میان متغیرهای پژوهش در شهر گرمی به افزایش درک از میزان اثرگذاری امنیت اجتماعی بر ارزش ادراک‌شده از توسعه گردشگری و مشارکت و حمایت ساکنان مقاصد مرزی و میزان تعدیل گری دل‌بستگی ساکنان مقاصد مرزی کمک کرده و دانش موجود در این زمینه را بیشتر نماید.  این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری آن ساکنان شهر گرمی در سال ۱۳۹7 است. حجم نمونه لازم با استفاده از فرمول کوکران ۳۸۴ نفر در نظر گرفته شد. روایی و پایایی مدل تحقیق و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزار SMART PLS انجام شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که امنیت اجتماعی تأثیر مثبت و معنی‌داری بر ارزش ادراک‌شده، مشارکت و حمایت از توسعه گردشگری مقاصد شهری مرزی دارد. دل‌بستگی مکانی ساکنین رابطه امنیت اجتماعی و ارزش ادراک‌شده از توسعه گردشگری در مقاصد شهری مرزی را تعدیل می‌کند ولی رابطه میان امنیت اجتماعی و حمایت و مشارکت در توسعه گردشگری در مقاصد شهری مرزی نقش تعدیل گر ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Social Security in Boundary Destinations on Perceived Value of Tourism Development and Resident Participation and Support: Emphasizing the Moderating Role of Place Attachment (Case Study of Germi City)

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza salimi sobhan 1
  • Salman Feizi 2
  • Mohammad Yapeng Gharawi 3
1 Assistant Professor, Research Institute of Law Enforcement Sciences and Social Studies, Tehran, Iran
2 Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Planning and Environmental Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran
3 ِِDepartment of Geography and Urban Planning, Faculty of Planning and Environmental Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The relationship between security and factors affecting tourism , the study of how the impact of social security on boundary destinations on the perceived value of tourism development and the participation and support of residents in these destinations has been neglected. However, because of the need for this tourism city to grow tourism businesses in the border region of Germi, and because of its small size, attention to security issues, especially the social security of the tourism sector, has contributed to the boom of the industry. Accordingly the impact of social security on these factors is higher in the Germi city. Also, due to the small population size of the city, psychological factors such as place attachment are also influential in these relationships. Accordingly, the present study has attempted to investigate the relationship between research variables to increase understanding of the impact of social security promotion on the perceived value of tourism development and participation and support of residents in boundary destinations and the moderation of residents' attachment to destinations and will help and increase the knowledge available in this field.
Methodology: The present study is an applied and descriptive-analytic study. The population of this study is residents of Germi city in 2017. Sample size was calculated using Cochran formula. Indicators of the research questionnaire were obtained and localized from related studies and backgrounds. The validity and reliability of the research model and data analysis were determined using structural equation modeling analysis in SMART PLS software.
Discussion and conclusion: The findings of the study showed that social security has a positive and significant effect on perceived value, participation and support for tourism development of boundary urban destinations. Also, residents' place attachment moderates the relationship between social security and perceived value of tourism development in border urban destinations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social security
  • Perceived Value
  • Participation
  • Boundary Destinations
  • Place Attachment
1)      ‌ احمدی، حبیب؛ نجفی اصل، عبدالله؛ زارع، صادق (1393) بررسی احساس امنیت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان‌های استان بوشهر، فصلنامه انتظام اجتماعی، دوره6، شماره3، صص.112-81.
2)      اسفندیاری، ابوالفضل؛ ملک حسینی، محمدتقی؛ موسوی زاده، سیدرضا (1392) بررسی نقش صنعت گردشگری در توسعه اجتماعی شهرهای مرزی (موردمطالعه: استان گلستان)، پژوهش‌نامه مطالعات مرزی، دوره1، شماره1، صص.77-49.
3)      امینی، محمدتقی؛ پیر علی، علیرضا؛ سیادت سعیده (1394) راهبردهای بهبود احساس امنیت اجتماعی، فصل‌نامه مطالعات جامعه‌شناختی شهری، سال 5، شماره 15، صص. 62-27.
4)      انتظاری، علی, اسدپور، عهدیه, احمدی آهنگ، کاظم (1395). احساس امنیت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن با تأکید بر نقش پلیس، فصلنامه انتظام اجتماعی، دوره7، شماره4،صص.34-7.
5)      حیدرنژاد، علیرضا؛ قنبری، قاسم؛ اکبر مجدی، علی (1394) بررسی نقش احساس امنیت در توسعه گردشگری نواحی مرزی (مطالعه موردی: شهر مرزی چابهار)، پژوهش‌نامه مطالعات مرزی، دوره3، شماره2، صص.24-1.
6)      رضاپور، زهرا؛ اونق، ناز محمد؛ امانی، مرتضی (1395) مطالعه و بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی در بین مرزنشینان کرد و ترکمن در مناطق مرزی خراسان شمالی. پژوهش‌نامه مطالعات مرزی، دوره4، شماره23، صص.136-107.
7)      زین‌العابدین عموقین، یوسف؛ نظری ولنی، لاله؛ احمدی ارکمی، ابوطالب؛ پناهی، حمید (1395) مقایسه انگیزه گردشگری مرزی در شهرستان‌های آستارا و بیله سوار، پژوهش‌نامه مطالعات مرزی، دوره4، شماره3، صص.157-137.
8)      شاهیوندی، احمد؛ محمدی، محمود؛ کونانی، دلاور (1391) استفاده از مدل SWOT در ارزیابی توان امنیت گردشگری خارجی شهر اصفهان، فصلنامه دانش انتظامی، سال16، شماره 54، صص.164-141.
9)      شربتی، اکبر وعموزاد مهدیرجی، حسین (1395) تحلیلی بر نقش امنیت اجتماعی در توسعه گردشگری نواحی مرزی (مطالعه موردی: شهرستان‌های آق‌قلا و گمی‌شان استان گلستان)، فصلنامه علوم و فنون مرزی، دوره5، شماره16، صص. 46-23.
10)   شماعی، علی؛ مرادی، ماریا؛ نظری، محمد (1395) واکاوی گردشگری مناطق مرزی به‌منظور تعادل بخشی ناحیه‌ای مطالعه موردی: شهرستان سرپل ذهاب، فصلنامه علوم و فنون مرزی دوره5، شماره18، صص. 129-105.
11)   علی‌قلی‌زاده فیروزجایی، ناصر و قنبرزاده اشعری، آرزو (1394) سنجش حمایت ساکنین روستایی از توسعه گردشگری در روستاهای مناطق جنگلی و عوامل مؤثر بر آن، برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، دوره4، شماره15، صص. 188-170.
12)   معروفی، سکینه و انصاری, مجتبی (1393) ارزیابی تأثیر عناصر منظر شهری بر میزان احساس تعلق محلی نمونه موردی: محله نارمک تهران، هویت شهر، دوره8، شماره18، صص. 46-39.
13)   ملک‌حسینی، محمدتقی؛ وطنی، علی؛ رضوی، محمد؛ آلوستانی؛ زینب (1394) سنجش میزان احساس امنیت اجتماعی در بین مرزنشینان استان گلستان و شناسایی راه‌های ارتقاء آن، پژوهش‌نامه مطالعات مرزی، دوره3، شماره1، صص.116-81
14)    مینایی, مهدی, صادقی, محمد. (1393). امکان‌سنجی توسعه گردشگری در نوار مرز ساحلی استان هرمزگان و نقش آن در ارتقای امنیت مرزها، فصلنامه علوم و فنون مرزی، دوره3، شماره9، صص.36-7.
15) Ahmadshah, Sh. & Ahmadwani, M. (2014) Impact of Conflict on Tourist Flow and Spatial Distribution of Tourists in Kashmir Valley, World Applied Sciences Journal, Vol.31, No.6, pp.1160-1167.
16) Boley, B. B. & McGehee, N. G. (2014) Measuring empowerment: Developing and validating the resident empowerment through tourism scale (RETS), Tourism Management, Vol.45, pp.85-94.
17) Casakin, H. & Hernández, B. & Ruiz, C. (2015) Place attachment and place identity in Israeli cities: The influence of city size, Cities, Vol.42, pp.224–230.
18) Chen, N. & Dwyer, L. (2018) Residents’place satisfaction and place attachment on destination brand-building behaviors, Journal of Travel Research, Vol.57, No.8, pp.1026–1041.
19) Chen, N. & Dwyer, L. & Firth, T. (2014) Effect of dimensions ofplace attachment on residents’word-of-mouth behavior, Tourism Geographies, Vol.16, No.5, pp.826–843.
20) Chen, N. & Dwyer, L. & Firth, T. (2018) Residents ‘place attach-ment and word-of-mouth behaviours: A tale of two cities, Journal of Hospitality and Tourism Management, Vol.36, pp.1–11.
21) Cordner, G. W. & Scarborough, K. E. (2010) Police administration 7th edition. New Providence, Anderson Publishing Ekman, P. An argument for basic emotions, Cognition and Emotion, Vol.6, pp.169-200.
22) Dyer, P. & Gursoy, D. & Sharma, B. & Carter, J. (2007) Structural modeling of resident perceptions of tourism and associated development on the Sunshine, Australia, Tourism management, Vol.28, No.2, pp.409-422.
23) Hammitt, W. & Backlund, E. & Bixler, R. (2006) Place bondingfor recreation places: Conceptual and empiricaldevelopment, Leisure Studies, Vol.25, No.1, pp.17–41.
24) Hernández, B. & Hidalgo, M.C. & Salazar-Laplace, M.E. & Hess, S. (2007) Place attachment and place identity in natives and non-natives, Journal of Environmental Psychology, Vol.27, No.4, pp.310–319.
25) Hosany, S. & Prayag, G. & Van Der Veen, R. & Huang, S. & Deesilatham, S. (2017) Mediating effects of place attach-ment and satisfaction on the relationship between tourists’emotions and intention to recommend, Journal of TravelResearch, Vol.56, No.8, pp.1079–1093.
26) Hwang, S. & Lee, C. & Chen, H. (2005) The relationship amongtourists involvement, place attachment and inter pretation satisfaction in Taiwan snational parks, Tourism Management, Vol.26, No.2, pp.143–156.
27) Jaafar, M. & Noor, S. M. & Rasoolimanesh, S. M. (2015) Perception of young local residents toward sustainable conservation programmes: A case study of the lenggong world cultural heritage site, Tourism Management, Vol. 48, pp.154-163.
28) Kılıçlar, A. & Uşaklı, A. & Tayfun, A. (2018) Terrorism prevention in tourism destinations: Security forces vs. civil authority perspectives, Journal of destination marketing & management, Vol.8, pp.232-246.
29) Kyle, G. & Graefe, A. & Manning, R. & Bacon, J. (2004b) Effect ofactivity involvement and place attachment on recreation-ists’perceptions of setting density, Journal of LeisureResearch, Vol.36, No.2, pp.209–231.
30) Lalli, M. (1992) Urban-related identity: Theory, measurement, and empirical findings, Journal of Environmental Psychology, Vol.12, No.4, pp.285–303.
31) Lee, J. & Kyle, G. & Scott, D. (2012) The effect of place attachment on the relationship between festival satisfaction and loyalty to the festival hosting destination, Journal of Travel Research, Vol.51, No.6, pp.754–767.
32) Lee, T. H. (2011). How recreation involvement, place attachment and conservation commitment affect environmentally responsible behavior, Journal of Sustainable Tourism, Vol.19, No.7, pp.895-915.
33) Lee, T. H. (2013) Influence analysis of community resident support for sustainable tourism development, Tourism management, Vol.34, pp.37-46.
34) Lewicka, M. (2008) Place attachment, place identity, and place memory: Restoring the forgotten city past, Journal of environmental psychology, Vol.28, No.3, pp.209-231.
35) López, M. F. B. & Virto, N. R. & Manzano, J. A. & Miranda, J. G. M. (2018) Residents' attitude as determinant of tourism sustainability, Journal of Hospitality and Tourism Management, Vol.35, pp.36-45
36) López-Mosquera, N. & Sánchez, M. (2013) Direct and indirect effects of received benefits and place attachment to pay and loyalty in suburban natural areas, Journal of Environmental Psychology, Vol.34, pp.27-35.
37) Nunkoo, R. & Gursoy, D. (2012) Residents’ support for tourism: An identity perspective, Annals of Tourism Research, Vol.39, No.1, pp.243-268.
38) Nunkoo, R. & So, K. K. F. (2016) Residents’ support for tourism: Testing alternative structural models, Journal of Travel Research, Vol.55, No.7, pp. 847-861.
39) Parra-López, E. & Martínez-González, J. A. (2018) Tourism research on island destinations: a review, Tourism Review, Vol.73, No.2, pp.133-155.
40) Popescu, L. (2011) Safety and Security in Tourism, Case Study: Romania, Forum Geografic, Studiişi Cercetări de Geografie şi Protecţia Mediului, Vol. 10, No.2, pp.322–328.
41) Prayag, G. & Hosany, S. & Nunkoo, R. & Alders, T. (2013) London residents' support for the 2012 Olympic Games: the mediating effect of overall attitude, Tourism Management, Vol.36, pp.629-640.
42) Ramkissoon, H. & Smith, L. D. G. & Weiler, B. (2013) Testing the dimensionality of place attachment and its relationships with place satisfaction and pro-environmental behaviours: A structural equation modelling approach, Tourism management, Vol.36, pp.552-566.
43) Rasoolimanesh, S. M. & Jaafar, M. & Kock, N. & Ramayah, T. (2015) A framework of social exchange to investigate factors influencing residents' perceptions, Tourism Management Perspectives, Vol.16, pp.335-345.
44) Santos, C. & Silva, D. & Amorim, E. (2018) The Impact of Tourism Security on the Image of the Destination-The Case of Portugal, Tourism and Hospitality Research, Vol.12, No.1, pp.50-56.
45) Shin, D. H. (2010) The effects of trust, security and privacy in social networking: A security-based approach to understand the pattern of adoption, Interacting with computers, Vol.22, No.5, pp.428-438.
46) Simpson, J. J. & Simpson, P. M. & Cruz-Milán, O. (2016) Attitude towards immigrants and security: Effects on destination-loyal tourists, Tourism Management, Vol.57, pp.373-386.
47) Stylidis, D. & Biran, A. & Sit, J. & Szivas, E. M. (2014) Residents' support for tourism development: The role of residents' place image and perceived tourism impacts, Tourism Management, Vol.45, pp.260-274.
48) Tabatabaei, F. & Nasserzadeh, Seyed Mohammad Reza.  & Yates, Simeon John (2013) From Local to Global: Community-based Policing and National Security, Strategic Intelligence Management, Vol.1, pp.85-92.
49) Tolkach, D. & King, B. (2015) Strengthening community-based tourism in a new resource-based island nation: Why and how?, Tourism Management, Vol.48, pp.386-398.
50) Vargas-Sanchez, A. & Porras-Bueno, N. & de los Ángeles Plaza-Mejía, M. (2011) Explaining residents’ attitudes to tourism: Is a universal model possible?,  Annals of tourism research, Vol.38, No.2, pp.460-480.
51) Wu, T. & Xie, P. F. & Tsai, M. (2015) Perceptions of attractiveness for salt heritage tourism: A tourist perspective. Tourism Management, Vol.51, pp. 201-209.
52) Yuksel, A. & Yuksel, F. & Bilim, Y. (2010) Destination attachment: Effects on customer satisfaction and cognitive, affective and conative loyalty, Tourism management, Vol.31, No.2, pp.274-284.
53) Yusoff, N.M. & Wee, H. & Shamsol, N.I. (2017) Youth travel determinants and destination choice: Mediation effects of safety and security. Journal of Tourism, Hospitality & Culinary Arts, Vol.9, No.2, pp.135-142.
54) Zenker, S. & Rütter, N. (2014) Is satisfaction the key? The role of citizen satisfaction, place attachment and place brand attitude on positive citizenship behavior, Cities, Vol.38, pp.11-17.