تبیین خودکشی سربازان مرزبانی با بهره‌گیری از نظریه فشار

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، ایران

2 استادیار گروه جرم شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین

3 مربی گروه مرزبانی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: فراوانی خودکشی در میان جوانان به دلیل شرایط سنی آنان زیادتر است. به تبع این امر، اقدام به خودکشی در بین سربازان که جزء گروه جوان جامعه محسوب می‌شوند، متاثر از شرایط محیطی، قابل توجه است. این پژوهش قصد آزمون تجربی نظریه فشار در مورد خودکشی سربازان مرزبانی را دارد.
روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را 50 نفر از سربازان حاضر به خدمت در مرزبانی ناجا تشکیل داده‌اند. داده‌ها با کمک پرسشنامه روا و پایا(آلفای کرونباخ 91/0) جمع‌آوری و به کمک نرم افزار spss و آزمون‌های تی، فریدمن، تحلیل واریانس و رگرسیون چندگانه تحلیل شده است.
یافته‌ها و نتایج: این پژوهش حاکی است که متغیرهای فشار منزلتی، فشار رابطه‌ای و حذف محرک مثبت با خودکشی سربازان رابطه مستقیم و معناداری دارد. بنابراین با کمک به سربازان در بهبود مهارت‌های ارتباطی و تاب آوری می‌توان بر پیشگیری از خودکشی در پادگان‌ها تاثیر گذاشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining Border Soldiers' Suicide Using Pressure Theory

نویسندگان [English]

  • Mohsen Gholami Zarrini 1
  • Mahdi Moghimi 2
  • Massoud Soltani 3
1 PhD student in Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Narag Branch, Iran
2 Assistant Professor of Criminology Department of Amin Police Science University
3 Instructor, Department of Security, Amin University of Medical Sciences
چکیده [English]

Background and Aim: Suicide is more common among young people due to their age. Consequently, suicide attempts among soldiers, who are part of the younger community, are significantly affected by environmental conditions. This study aims to empirically test the theory of pressure on borderline suicide soldiers.
Methodology: This study is applied in terms of purpose and survey method. The statistical population of the study consisted of 50 soldiers present at the NAJA Border Service. Data were collected using a valid and reliable questionnaire (Cronbach's alpha 0.91) and analyzed by SPSS software using t-test, Friedman test, analysis of variance and multiple regression.
Results and results: This study showed that the variables of home pressure, relational pressure and positive motivation removal have a direct and significant relationship with suicide of soldiers. Therefore, helping soldiers improve communication and resilience skills can help prevent suicide in barracks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • suicide
  • soldier
  • borderline
  • pressure theory
  • Positive Stimulus