راهکارهای انتظامیِ مقابله با گروهک‌های تروریستی نواحی مرزی جنوب شرق کشور

نوع مقاله: علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

2 استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

یکی از مناطق بحران‌خیز و آسیب‌پذیر مرزی کشور و مرکز اقدامات تروریستی در چندساله اخیر نواحی جنوب شرقی کشور می­­باشد که امنیت ملی را تحت‌الشعاع قرار داده است. بنابراین تدوین سازوکاری جامع برای مقابله و ریشه‌کن‌سازی این پدیده مخل امنیت الزامی است. لذا هدف پژوهش شناخت راهکارهای انتظامی مقابله با اقدامات تروریستی گروهک‌های معاند نظام در منطقه جنوب شرق کشور می­باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است. ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می­باشد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزار Spss بهره­ گرفته شده است. جامعه آماری کلیه صاحب‌نظران و مسئولین شاغل در مناصب امنیتی، اطلاعاتی، انتظامی استان سیستان و بلوچستان به تعداد 153 نفر می­باشد که به روش نمونه گیری هدفمند و تمام شمار انجام گرفته است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که متغیر "اقدامات پیشگیرانه دیپلماسی انتظامی و گسترش تعاملات برون‌سازمانی" در رتبه اول اهمیت؛ متغیر "اقدامات پیشگیرانه انتظامی" در رتبه دوم اهمیت؛ متغیر "اقدامات پیشگیرانه اطلاعاتی" در رتبه سوم اهمیت؛ متغیر "اقدامات افندی انتظامی" در رتبه چهارم اهمیت و متغیر "اقدامات پدافندی انتظامی" در رتبه پنجم اهمیت قرار داشته‌اند. نتایج بیان کنندۀ این مهم است که مهم‌ترین و راهبردی‌ترین راهکار مقابله با عناصر و گروهک‌های تروریستی، ریشه‌کنی عوامل بروز و ظهور پدیده تروریسم با استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی و سازمان‌های ذی‌ربط در راستای مقابله ساختارمند با این پدیده شوم در محیط امنیت ملی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Law enforcement measures to counter terrorist groups in the south-east of the country

نویسندگان [English]

  • hasan asadollahi 1
  • ali tavakolan 2
1 PhD student of Political Geography, Azad University, Tehran Research Branch
2 Assistant Professor of Political Geography, Azad University, Tehran Research Branch
چکیده [English]

One of the most dangerous and vulnerable border areas of the country and the center of terrorist acts in recent years has been the southeastern areas of the country that have undermined national security. Therefore, it is necessary to formulate a comprehensive mechanism for dealing with and eradicating this disruptive security phenomenon. Therefore, the purpose of this study is to identify law enforcement strategies to counter the terrorist acts of militant groups in the southeastern region of the country. The research method is descriptive-survey. Data gathering tool is a researcher-made questionnaire. Spss software was used for data analysis. Statistical population of all experts and officials working in security, intelligence, law enforcement agencies in Sistan and Baluchestan province is 153 people who were selected by purposeful sampling method.The findings of the study show that the variable "police precautionary measures and the development of inter-organizational interactions" ranked first in importance; the variable "police preventive measures" ranked second; variable "information preventive measures" ranked third in importance; Effendi Lawmakers ranked fourth in importance and variable in "Law Enforcement Measures" ranked fifth. The results indicate that the most important and strategic way to deal with terrorist elements and groups is to eradicate the incidence and emergence of terrorism using the capacity of the public and relevant organizations to systematically address this ominous phenomenon in the national security environment.
 

  
 
 

  

کلیدواژه‌ها [English]

  • terrorism
  • Law Enforcement
  • Intelligence Preventive Measures
  • Southeast Areas