راهکارهای انتظامیِ مقابله با گروهک‌های تروریستی نواحی مرزی جنوب شرق کشور

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

2 استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

یکی از مناطق بحران‌خیز و آسیب‌پذیر مرزی کشور و مرکز اقدامات تروریستی در چندساله اخیر نواحی جنوب شرقی کشور می­­باشد که امنیت ملی را تحت‌الشعاع قرار داده است. بنابراین تدوین سازوکاری جامع برای مقابله و ریشه‌کن‌سازی این پدیده مخل امنیت الزامی است. لذا هدف پژوهش شناخت راهکارهای انتظامی مقابله با اقدامات تروریستی گروهک‌های معاند نظام در منطقه جنوب شرق کشور می­باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است. ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می­باشد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزار Spss بهره­ گرفته شده است. جامعه آماری کلیه صاحب‌نظران و مسئولین شاغل در مناصب امنیتی، اطلاعاتی، انتظامی استان سیستان و بلوچستان به تعداد 153 نفر می­باشد که به روش نمونه گیری هدفمند و تمام شمار انجام گرفته است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که متغیر "اقدامات پیشگیرانه دیپلماسی انتظامی و گسترش تعاملات برون‌سازمانی" در رتبه اول اهمیت؛ متغیر "اقدامات پیشگیرانه انتظامی" در رتبه دوم اهمیت؛ متغیر "اقدامات پیشگیرانه اطلاعاتی" در رتبه سوم اهمیت؛ متغیر "اقدامات افندی انتظامی" در رتبه چهارم اهمیت و متغیر "اقدامات پدافندی انتظامی" در رتبه پنجم اهمیت قرار داشته‌اند. نتایج بیان کنندۀ این مهم است که مهم‌ترین و راهبردی‌ترین راهکار مقابله با عناصر و گروهک‌های تروریستی، ریشه‌کنی عوامل بروز و ظهور پدیده تروریسم با استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی و سازمان‌های ذی‌ربط در راستای مقابله ساختارمند با این پدیده شوم در محیط امنیت ملی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Law enforcement measures to counter terrorist groups in the south-east of the country

نویسندگان [English]

  • hasan asadollahi 1
  • ali tavakolan 2
1 PhD student of Political Geography, Azad University, Tehran Research Branch
2 Assistant Professor of Political Geography, Azad University, Tehran Research Branch
چکیده [English]

One of the most dangerous and vulnerable border areas of the country and the center of terrorist acts in recent years has been the southeastern areas of the country that have undermined national security. Therefore, it is necessary to formulate a comprehensive mechanism for dealing with and eradicating this disruptive security phenomenon. Therefore, the purpose of this study is to identify law enforcement strategies to counter the terrorist acts of militant groups in the southeastern region of the country. The research method is descriptive-survey. Data gathering tool is a researcher-made questionnaire. Spss software was used for data analysis. Statistical population of all experts and officials working in security, intelligence, law enforcement agencies in Sistan and Baluchestan province is 153 people who were selected by purposeful sampling method.The findings of the study show that the variable "police precautionary measures and the development of inter-organizational interactions" ranked first in importance; the variable "police preventive measures" ranked second; variable "information preventive measures" ranked third in importance; Effendi Lawmakers ranked fourth in importance and variable in "Law Enforcement Measures" ranked fifth. The results indicate that the most important and strategic way to deal with terrorist elements and groups is to eradicate the incidence and emergence of terrorism using the capacity of the public and relevant organizations to systematically address this ominous phenomenon in the national security environment.
 

  
 
 

  

کلیدواژه‌ها [English]

  • terrorism
  • Law Enforcement
  • Intelligence Preventive Measures
  • Southeast Areas
1)      اخباری، محمد و محمدحسن نامی ‌(1388) جغرافیای مرز با تأکید بر مرزهای ایران، تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
2)      اسماعیلی حسام، قربانعلی (1389) مفهوم اشراف اطلاعاتی در پلیس اطلاعات و امنیت عمومی، مجموعه مقالات همایش تخصصی پلیس اشراف اطلاعاتی و جرم، تهران.
3)      افتخاری، علی‌اصغر و شبستانی، علی (1390) راهبرد جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم. فصلنامه آفاق امنیت. سال 4، شماره 12. صص 5- 37
4)      امیری مقدم، رضا (1391) افکار دیو بندی و سلفی گری موجب تهدید علیه امنیت ملی است، فصلنامه آفاق امنیت، سال3، شماره 2، صص.28-2.
5)      ایزدی، حسن و دبیری، علی‌اکبر (1391) ارزیابی جغرافیای تروریسم در جنوب شرقی ایران، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال 9، شماره ، صص. 126-91.
6)      پورسعید، فرزاد (1393) علل گرایش به تروریسم انتحاری، ماهنامه تخصصی مطالعات امنیت ملی، سال 2، شماره 17-18 ، صص. 12-5.
7)      پیشگاهی فرد، زهرا و میرزاده کوهشاهی، مهدی (1390) تبیین موانع مدیریت بهینه مرزهای ج.ا.ایران و پاکستان، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال 9، شماره35، صص. 141-107.
8)      رهامی، محسن و علی نژاد، آذر (1390) ریشه‌های ایدئولوژیک تروریسم، فصلنامه سیاست، سال 41، شماره3، صص. 151 – 131.
9)      زرقانی، هادی (1389) مقدمه‌ای بر شناخت مرزهای بین‌المللی، تهران: انتشارات دانشگاه علوم انتظامی.
10)   عباس زاده فتح‌آبادی، مهدی (1389) از خشونت تا ترور، فصل‌نامه سیاست، دوره40، شماره 4، صص.37-19.
11)   عبدالله خانی، علی (1386) تروریسم شناسی، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
12)   محمدی، یغما و حاضری، علی‌محمد (1391) راهبردهای جامعه‌شناختی کاهش تروریسم جدید در نظام‌های دموکرات، فصلنامه راهبرد اجتماعی- فرهنگی، سال 1، شماره 2، صص. 95-81.
13)   نجار، رسول و پورمساح، فریبرز (1393) شناخت عملیات‌های انتحاری: پیشگیری و مقابله انتظامی. تهران: پلیس امنیت عمومی ناجا.
14)   موسوی ،سید یوسف و قاسم زاده بجندی، پرویز و فنازاد، رضا و کیانی، جواد(1396) ماهیت اقدامات گروهک های تروریستی درمرزهایاستان سیستان و بلوچستان و راهکار های پیشگیرانه، فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس، سال هفتم،شماره 29، بهار ،صص 103-66.
15)   امیری، سروش؛ کیانی، جواد؛ عبدالعلی پور، قادر و اسدی فرد، محمد(1396)، نسبت نظریه‌های روانشناختی سیاسی و اجتماعی با ظهور و بروز گروه تروریستی داعش، فصلنامة پژوهش های اطلاعاتی و جنایی، دوره سیزدهم، شماره دوم، صص 52-31.
16)   علی،عباسی شوازی.(1386)، رابطه جغرافیا و امنیت با تاکید برنقش وکارکرد نیروی انتظامی، فصلنامه دانش انتظامی، دوره نهم، شماره 4،84-61.
17)   ایزدی، حسن و علی­اکبر دبیری(1392)، ارزیابی جغرافیای تروریسم در جنوب شرقی ایران، فصلنامه ژئوپلتیک – سال نهم، دوره نهم، شماره 1، 126-91.
18)   ایمانی، مهدی و برزگر، کیهان(1398) سازه انگاری و ریشه های تروریسم در پاکستان، فصلنامه پژوهشهای اعتقادی و کلامی، سال نهم، شماره33، بهار 98 ص 109.
19)    فتحی، یوسف(1394)، ماهیت، زمینه ها و اهداف تروریسم مدرن در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای، فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی، شماره 16، پاییز 94، صص 64-47.
20)   پیشگاهی فرد، زهرا و امیدی آوج، مریم(1388) ارتباط بین پراکندگی اقوام ایرانی و امنیت مرزها، فصلنامه بین المللی ژئوپلتیک،دوره 5، شماره 14، تابستان 1388، صفحه 48-71.
21)   محسنی،رضا علی(1390)بازشناسپپی وتحلیل پدیده تروریسم،فصلنامه مطالعات سیاسی سال سوم شماره، شماره2، تابستان1390،صفحه201
22) Hoffman, Bruce. (2005) Security for a New Century, Washington D.C, briefing for Senate forgin Affairs Committee Staff.