جایگاه ارمنستان در دیپلماسی مرزی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسنده

استادیار روابط بین الملل دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: قفقاز جنوبی با پیشگامی روسیه در سال 1991 و پس از فروپاشی شوروی پایه‌گذاری شد. بیشتر کشور‌های این منطقه مرزی با ایران دارای مرز مشترک هستند. در این ‌بین، ارمنستان یکی از کشور‌های این ناحیه است که به دلیل مجاورت جغرافیایی، از اهمیت زیادی در دیپلماسی مرزی ایران برخوردار است. هدف این مطالعه بررسی جایگاه ارمنستان در دیپلماسی مرزی ایران است.
روش: این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه­ای در بازه زمانی 1390-1398 به بررسی جایگاه ارمنستان در دیپلماسی مرزی ایران پرداخته است.
یافته­ها و نتایج: با توجه به اینکه جمعیت فعال اقتصادی در منطقه قفقاز جنوبی 3/94 میلیون نفر و تولید ناخالص داخلی منطقه 9/1 هزار میلیارد دلار است، گسترش روابط اقتصادی از طریق دیپلماسی مرزی و بهبود روابط با اعضای اوراسیا، امکان ارتباط تجاری با جمعیتی حدود ۱۸۴ میلیون نفری را برای ایران فراهم می‌‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Armenia's position in the border diplomacy of the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • Soroush Amiri
police university member
چکیده [English]

Background and Aim: The South Caucasus was founded by Russia in 1991 after the collapse of the Soviet Union. Most countries in this border region share a border with Iran. In the meantime, Armenia is one of the countries in this region, which is of great importance in Iran's border diplomacy due to its geographical proximity. The purpose of this study is to investigate the position of Armenia in Iranian border diplomacy.
Method: This descriptive-analytical study using library resources in the period 1390-1389 has investigated the position of Armenia in Iranian border diplomacy.
Findings and Results: Considering that the economically active population in the South Caucasus region is 94.3 million people and the GDP of the region is $ 1.9 trillion, the expansion of economic relations through border diplomacy and the improvement of relations with Eurasian members, the possibility of trade relations. With a population of about 184 million, it provides Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • South Caucasus
  • Armenia
  • Border
  • Foreign Policy
  • Diplomacy
-       اردم، نیلوفر (1393). مؤلفه‌های راهبردی در تدوین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، دیپلماسی ایرانی، اعتدال پرس(4 فروردین 1397)، قابل بازیابی از:http: //etedalpres. ir/
-       امینیان، بهادر(1392). ژئوپلیتیک انرژی: اتحادیه اروپا و امنیت انرژی. مواد نامه ژئوپلیتیک. 9(2)، 41-58.
-       اولگا، آلیکر(1383). گسل‌های منازعه در آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی. (حسن سعیدکلاهی‌خیابان؛ محمودرضا گلشن‌پژوه؛عباس کاردان، ، مترجمان). تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
-       حسن‌پور، یوسف؛رحاجی میرزایی، محمدعلی(1387). بررسی امکان توسعه صادرات ایران به کشورهای مستقل مشترک‌المنافع. پژوهشنامه بازرگانی. 12(3)، 195-223.
-       دهقانی فیروزآبادی، جلال(1387). تحول گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایـران، تهران: انتشارات مـؤسسه ایران.
-       صفرنژاد، داریوش(1385). سی. آی. اس؛ حاشیه امنیتی مطمئن روسیه. ماهنامه ایراس. شماره 14، صص 25-28.
-       فولر، گراهام (1373). قبله عالم، ژئوپلیتیک ایران. (عباس مخبر، مترجم). تهران: نشر مرکز.
-       کولایی، الهه؛ گودرزی، مهناز(1394). تأثیر تحولات روابط ارمنستان و ترکیه بر روابط ارمنستان و ایران. مواد نامه ژئوپلیتیک. دوره 37، (1)،صص 38-70.
-       ماه‌پیشانیان، مهسا(1389). کتاب کشورهای مستقل مشترک‌المنافع 3 (ویژه تحولات روسیه و قفقاز). تهران: ابرار معاصر.
-       محمدی، مهدی؛ نوشیروان زاده، محمدابراهیم(1397). اهمیت ترانزیت و ارتقاء همکاری‌های حمل‌ونقلی ایران و ارمنستان از مسیر جلفا-نوردوز. اعتدال پرس(3 شهریور 1397). قابل بازیابی از: http://etedalpres.ir/39892/
-       مشیرزاده، حمیرا(1392).هند و پاکستان؛مدیریت منازعه،مجله رهیافت­های سیاسی و بین المللی،زمستان،شماره 36،صص 47-78.
-      ملکی، قاسم(1383). کشورهای مستقل مشترک‌المنافع - سیاست امنیتی و خارجی روسیه. مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز. دوره 48،(4)، 182-224.
-       Bueno De Mesquite, Bruce (1999). Neorealism’s logic and evidence, Columbia International affairs,WashingtonD.C, February.https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=S7VG1yZP52gC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Bueno+De+Mesquita,+Bruce+(1999).+Neorealism+logic+and+evidence,+Columbia+International+affairs,+Washington+D.+C,+February.&ots=R0CxxNxOA_&sig=xnyPOnubhd6Pcb721_3HhP7ofNM.
-       Collard-Wexler, Simon (2006). Integration under Anarchy: Neorealism and the European Union, European Journal of International Relations. https://journals.sagepub.com/doi/abs/ 10.1177/1354066106067349.
-       Frankle Benjamin (1996). Restating the realist Case: An Introduction, Security Studies. Vol. 5, No 3, spring.
-       Lachininxkii, Stanislav S. (2012). Modern Trends in Geo-economics Studies in Russia, Regional Research of Russia, Vol. 2, No. 1, pp. 91-97.
-       Şahin, Mehmet. (2011). Türk Dış Politikasının Ekonomi Politiği: 19902010, Master of Art Thesis in International Relations, Gazi University. https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0,5&as_vis=1&q=%C5%9Eahin,+Mehmet.+(2011).+T%C3%BCrk+D%C4%B1%C5%9F+Politikas%C4%B1n%C4%B1n+Ekonomi+Politi%C4%9Fi%3A+19902010,+Master+of+Art+Thesis+in+International+Relations,+Gazi+University.
-       Strange, Susan (1994). Rethinking Structural Change in the International Political Economy: States, Firms and Diplomacy, Richard Stubbs and Geoffrey Underhill, Political Economy and the Changing Global Order, eds. Canada, McClelland, pp. 103-115. https://www.jstor.org/stable/23489902.