واکاوی ناپایداری کالبدی و زیست‌محیطی روستاهای مرزی مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان زاهدان

نوع مقاله: علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه زابل

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه زابل

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه زابل

چکیده

توسعه پایدار حالت تعادل و توازن میان ابعاد مختلف توسعه می‌باشد که هدف آن بهبود بخشیدن به شرایط کیفی زندگی انسان است. هدف نهایی برنامه‌ریزان و مدیران توسعه روستایی بهره‌برداری بهینه از منابع و ایجاد رابطه متعادل و متوازن میان انسان، اجتماع و طبیعت بر اساس الگوی توسعه پایدار روستایی است. با توجه به افزایش ناپایداری روستاها در مناطق مرزی هدف پژوهش بررسی عوامل مؤثر در ناپایداری کالبدی و زیست‌محیطی روستاهای مرزی بخش مرکزی شهرستان زاهدان می‌باشد. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است. ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می­باشد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزار Spss بهره­ گرفته شده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که بخش عمده روستاهای موردمطالعه ازنظر شدت ناپایداری کالبدی و زیست‌محیطی در شرایط نامطلوب و غیرقابل قبولی می‌باشند. نتایج آزمون آنوای مکرر نیز مؤید آن است که تفاوت قابل‌توجهی بین مؤلفه‌های مختلف ناپایداری کالبدی و زیست‌محیطی وجود دارد و بالاترین میزان ناپایداری مربوط به مؤلفه‌های زیست‌محیطی می‌باشد. از طرف دیگر، نتایج آزمون همبستگی پیرسون، گویای ارتباط معکوس بین سطح عملکرد دستگاه‌های اجرایی با شدت ناپایداری کالبدی روستاهای موردمطالعه بوده است. بااین‌وجود، با توجه به ضعف عملکرد دستگاه‌های اجرایی در بخش‌های مختلف زیست‌محیطی، هیچ‌گونه ارتباط معناداری بین سطح عملکرد دستگاه‌های اجرایی دولت با شدت ناپایداری زیست‌محیطی آن‌ها مشاهده نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of physical and environmental instability of border villages Case study: Central part of Zahedan city

نویسندگان [English]

  • sadegh asghari lafmajani 1
  • hamidreza nasimi 2
  • soghra hedayatifar 3
1 Associate Professor of Geography and Rural Planning, University of Zabol
2 Master of Geography and Rural Planning, University of Zabol
3 M.Sc. Student in Geography and Rural Planning, University of Zabol
چکیده [English]

Sustainable development is a state of equilibrium between different dimensions of development that aims to improve the quality of human life. The ultimate goal of rural development planners and managers is to make optimal use of resources and to create a balanced and balanced relationship between human, community and nature based on the rural sustainable development model. The aim of this study was to investigate the factors affecting the physical and environmental instability of border villages in the central part of Zahedan. The research method is descriptive-survey. Data gathering tool is a researcher-made questionnaire. Spss software was used to analyze the data. The findings of the study show that the majority of the studied villages are severely inadequate and unacceptable in terms of severity of physical and environmental instability. Repeated ANOVA test results also indicate that there is a significant difference between different components of physical and environmental instability and the highest degree of instability is related to environmental components. On the other hand, the results of Pearson correlation test showed an inverse relationship between the level of performance of executive devices with the severity of physical instability in the studied villages. However, due to the weakness of the performance of the executive in different environmental sectors, there was no significant relationship between the level of performance of the executive and the severity of their environmental instability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical instability
  • Environmental instability
  • Frontier villages
  • Zahedan City