بررسی رابطه هوش معنوی با خودکارآمدی و تعهد شغلی کارکنان ستاد فرماندهی مرزبانی ناجا

نوع مقاله: علمی - پژوهشی مستقل

نویسنده

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

زمینه و هدف: هوش معنوی، معنویت و هوش را درون یک سازه جدید ترکیب می‌کند و در سال‌های اخیر در مطالعات رفتار سازمانی اهمیت خاصی یافته است. هدف از این پژوهش بررسی رابطه هوش معنوی با خودکارآمدی و تعهد شغلی کارکنان ستاد فرماندهی مرزبانی ناجا است.
روش: این پژوهش کاربردی و از نظر شیوه اجرا پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان مرد ستاد فرماندهی مرزبانی ناجا در سال 1397 تشکیل داده‌اند و نمونه 120 نفری از آن‌ها به طور تصادفی مورد پرسش قرار گرفته‌اند. داده‌های با استفاده از پرسشنامه هوش معنوی کینگ(2008)، خودکارآمدی شرر و همکاران(1982) و پرسشنامه تعهد شغلی بلاو، به ترتیب با ضریب آلفای کرونباخ 84/0، 86/0 و 67/0، جمع‌آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون‌های همبستگی و رگرسیون تحلیل شدند.
یافته‌ها و نتایج: پژوهش نشان داد بین هوش معنوی و خودکارآمدی و نیز بین هوش معنوی و تعهد شغلی رابطه مثبت معناداری دارد. بنابراین برای افزایش خودکارآمدی و تعهد شغلی کارکنان ستاد فرماندهی مرزبانی باید به متغیر هوش معنوی در آنان توجه ویژه داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Spiritual Intelligence and Self-efficacy and Job Commitment of Naja Border Command Staff

نویسنده [English]

  • leila zoghi
Assistant Professor of Psychology, Department of Psychology, Amin police University
چکیده [English]

 
 

۹۳۶/۵۰۰۰


Background and Aim: Spiritual intelligence combines spirituality and intelligence into a new structure and in recent years it has become particularly important in organizational behavior studies. The purpose of this study was to investigate the relationship between spiritual intelligence and self-efficacy and job commitment of Naji Border Staff.
Method: This is an applied and survey research. The statistical population of the study consisted of male staff of Naja Border Command in 1397 and a sample of 120 were randomly questioned. Data were collected using King's Spiritual Intelligence Questionnaire (2008), Scherer et al. (1982) Self-efficacy Questionnaire and Blav Job Satisfaction Questionnaire with Cronbach's alpha coefficient of 0.84, 0.86 and 0.67, respectively. SPSS and correlation and regression tests were used for analysis.
Results: The results showed that there is a significant positive relationship between spiritual intelligence and self-efficacy, as well as between spiritual intelligence and job commitment. Therefore, in order to increase the self-efficacy and job commitment of frontier command staff, special attention should be paid to their spiritual intelligence variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • piritual Intelligence
  • Self-efficacy
  • Job commitment
  • Frontier Command