بررسی رابطه هوش معنوی با خودکارآمدی و تعهد شغلی کارکنان ستاد فرماندهی مرزبانی ناجا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسنده

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

زمینه و هدف: هوش معنوی، معنویت و هوش را درون یک سازه جدید ترکیب می‌کند و در سال‌های اخیر در مطالعات رفتار سازمانی اهمیت خاصی یافته است. هدف از این پژوهش بررسی رابطه هوش معنوی با خودکارآمدی و تعهد شغلی کارکنان ستاد فرماندهی مرزبانی ناجا است.
روش: این پژوهش کاربردی و از نظر شیوه اجرا پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان مرد ستاد فرماندهی مرزبانی ناجا در سال 1397 تشکیل داده‌اند و نمونه 120 نفری از آن‌ها به طور تصادفی مورد پرسش قرار گرفته‌اند. داده‌های با استفاده از پرسشنامه هوش معنوی کینگ(2008)، خودکارآمدی شرر و همکاران(1982) و پرسشنامه تعهد شغلی بلاو، به ترتیب با ضریب آلفای کرونباخ 84/0، 86/0 و 67/0، جمع‌آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون‌های همبستگی و رگرسیون تحلیل شدند.
یافته‌ها و نتایج: پژوهش نشان داد بین هوش معنوی و خودکارآمدی و نیز بین هوش معنوی و تعهد شغلی رابطه مثبت معناداری دارد. بنابراین برای افزایش خودکارآمدی و تعهد شغلی کارکنان ستاد فرماندهی مرزبانی باید به متغیر هوش معنوی در آنان توجه ویژه داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Spiritual Intelligence and Self-efficacy and Job Commitment of Naja Border Command Staff

نویسنده [English]

  • leila zoghi
Assistant Professor of Psychology, Department of Psychology, Amin police University
چکیده [English]

 
 

۹۳۶/۵۰۰۰


Background and Aim: Spiritual intelligence combines spirituality and intelligence into a new structure and in recent years it has become particularly important in organizational behavior studies. The purpose of this study was to investigate the relationship between spiritual intelligence and self-efficacy and job commitment of Naji Border Staff.
Method: This is an applied and survey research. The statistical population of the study consisted of male staff of Naja Border Command in 1397 and a sample of 120 were randomly questioned. Data were collected using King's Spiritual Intelligence Questionnaire (2008), Scherer et al. (1982) Self-efficacy Questionnaire and Blav Job Satisfaction Questionnaire with Cronbach's alpha coefficient of 0.84, 0.86 and 0.67, respectively. SPSS and correlation and regression tests were used for analysis.
Results: The results showed that there is a significant positive relationship between spiritual intelligence and self-efficacy, as well as between spiritual intelligence and job commitment. Therefore, in order to increase the self-efficacy and job commitment of frontier command staff, special attention should be paid to their spiritual intelligence variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • piritual Intelligence
  • Self-efficacy
  • Job commitment
  • Frontier Command
-        اسماعیل‌پور زنچانی، سیمین؛ مشعوف، سهیلا؛ صفری، زهرا؛ عباسی، محمود(1391، بهار و تابستان). ارتباط خودکارآمدی و هوش معنوی مراقبین عضو خانواده سالمندان مبتلا به آلزایمر. مجله فقه پزشکی. 4(11 و12)، 151-166.
-        امانی، احمد؛ لطافتی بریس، رامین(1393). اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های ارتباطی بر کاهش تعارضات زناشویی زوجین. دو فصلنامه مشاوره کاربردی. 3(2)، 17-36.
-        امانی‌فر، مریم(1397). نقش واسطه‌ای انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی در رابطه بین درگیری تحصیلی و جهت‌گیری اهداف در دانش‌آموزان.(پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکزی، تهران
-        بنی‌طبا، سید مصطفی؛ شاه‌طالبی، بدری؛کریمی، فریبا(1389، پاییز). بررسی وضعیت تعهد شغلی و اعتماد درون سازمانی در دبیرستان‌های شهر اصفهان. فصلنامه علوم تربیتی.2(7)، 69-84
-        بهروزی، حسین؛ زارع‌زاده، مهشید؛ صابری کاخکی، علیرضا(1392). رابطه هوش معنوی و پرخاشگری بازیکنان فوتبال پسر رده سنی نوجوانان. مطالعات روانشناسی ورزشی. 6، 94-81.

-        حریری، نجلا؛ زرین‌آبادی، زرین(1391). سنجش رابطه هوش معنوی و تعهد شغلی در کتابداران دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات. 10، 96-79.

-        عامری، میرحسن؛ اسماعیلی، محمدرضا(1389). رابطه بین توانمندسازی و تعهد سازمانی و تعهد شغلی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان تهران. فصلنامه مدیریت ورزشی . 7، 125-144.

-        قاسمی پیربلوطی، محمد؛ احمدی، رضا؛ علوی­اشکفتکی، سیدمجید؛ علوی­اشکفتکی، سیده صغری(1393). بررسی رابطه هوش معنوی و رضایت شغلی با سلامت روان در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. 16(5)، 123 – 131.

-        قنبری، سیروس؛ همتی، مدینه(1394). بررسی رابطه هوش معنوی با خودکارآمدی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی.4، 79 -63.
-        گلچین، مجتبی؛ سنجری، احمدرضا(1391). بررسی رابطه بین هوش معنوی و خودکارآمدی کارکنان(مطالعه موردی: سازمان آموزش و پرورش استان گلستان). مطالعات رفتار سازمانی. 1، 54-66.
-        گمینیان، وجیهه(1383). بررسی رابطه بین آزادی عمل و تعهد شغلی دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان. (پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه اصفهان، اصفهان

-        محبی، میثم؛ شفیعی، کاظم؛ بهامین، قباد؛ درتاج، فریبرز(1390). بررسی رابطه هوش معنوی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان در سازمان‌های دولتی و غیر دولتی شهرستان ایلام. اولین کنفرانس بین­المللی پژوهش­های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران، تهران

-        نقوی، سید علی؛آذر، عادل؛ اسعدی، میرمحمد(1395). بررسی رابطة هوش معنوی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان منتخب. فصلنامه مدیریت رفتار سازمانی در ورزش. 11، 86-75.
-        هوشمندجا، منیژه؛ جوانمرد، علی؛ مرعشی، منصور(1393). بررسی رابطه خودکارآمدی و راهبردهای شناختی- فراشناختی با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه عشایر. فصلنامه فناوری آموزش. 3، 181-171.
-        یزدانی، مریم؛ اعتباریان، اکبر؛ ابزری، مهدی(1392). بررسی تاثیر تعدیلی تعهد سازمانی بر رابطه بین درک آنها از معنویت محیط کار و هوش معنوی در کارخانه ذوب آهن اصفهان. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 2(52)، 88- 79.
-        Arabian A. , Khodapanahi M. , Heydari M. and saleh sedghpoor B. , The relationship between self-efficacy beliefs with mental health and academic achievement, Journal of Psychology, Vol. 8, No. 4, 2004, PP. 361-371.
-        Bandura, A.(2000). Cultivate self-efficacy for personal and organizational effectiveness. Handbook of principles of organization behavior, 2, 0011-21
-        Bushra, F., Ahmad, U., & Naveed, A.(2011). Effect of transformational leadership on employees' job satisfaction and organizational commitment in banking sector of Lahore(Pakistan). International journal of Business and Social science, 2(18).
-        Dixit, V., & Bhati, M.(2012). A study about employee commitment and its impact on sustained productivity in Indian auto-component industry. European journal of business and social sciences, 1(6), 34-51.
-        Emmons, R. A.(1999). The psychology of ultimate concerns: Motivation and spirituality in personality. Guilford Press.
-        Fornes, S. L., Rocco, T. S., & Wollard, K. K.(2008). Workplace commitment: A conceptual model developed from integrative review of the research. Human Resource Development Review, 7(3), 339-357.
-        Gupta, M. G.(2012). SPIRITUAL INTELLIGENCE AND EMOTIONAL INTELLIGENCE IN RELATION TO SELF-EFFICACY AND SELF-REGULATION AMONG COLLEGE STUDENT.
-        Hasani, K., Boroujerdi, S. S., & Sheikhesmaeili, S.(2013). The effect of organizational citizenship behavior on organizational commitment. Global Business Perspectives, 1(4), 452-470.
-        Kim, W. G., & Brymer, R. A.(2011). The effects of ethical leadership on manager job satisfaction, commitment, behavioral outcomes, and firm performance. International Journal of Hospitality Management, 30(4), 1020-1026.
-        Kurt, T., Duyar, I., & Çalik, T.(2011). Are we legitimate yet? A closer look at the casual relationship mechanisms among principal leadership, teacher self-efficacy and collective efficacy. Journal of Management Development, 31(1), 71-86.
-        LaMorte, W. W.(2016). The social cognitive theory. Boston University School of Public Health. Retrieved from http://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/MPH Modules/SB/BehavioralChangeTheories/BehavioralChangeTheories.htm.
-        Malik, M. E., & Naeem, B.(2011). Role of spirituality in job satisfaction and organizational commitment among faculty of institutes of higher learning in Pakistan. African journal of business management, 5(4), 1236-1244.
-        Robbins, S. P.(2005). Essentials of organizational behavior, Translated by A. Parsayan & M. Arabi, Ninth Edition, Tehran, Cultural Research Bureau.
-        Zajacova, A., Lynch, S. M., & Espenshade, T. J.(2005). Self-efficacy, stress, and academic success in college. Research in higher education, 46(6), 677-706.