عوامل خارجی موثر بر چالش‌ قومیتی پان‌کردیسم در غرب و شمال غرب ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، گرایش مسائل ایران. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی؛

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی(نویسنده مسئول)؛

چکیده

زمینه و هدف: مسائل قومی برای برخی کشورها چالش‌های متعددی به دنبال داشته و شکل حاد این چالش‌ها یعنی پان‌ایسم‌ها گاهی دولت‌ها را با بحران نیز مواجه ساخته است. از جمله مناطقی که با چالش‌ایسم‌ها رو به رو بوده، غرب و شمال غرب ایران است. عوامل مختلفی در بروز چالش‌های قومیتی و به ویژه پان‌کردیسم در این منطقه تاثیر گذاشته که در این پژوهش به بررسی عوامل خارجی آن پرداخته شده است.
روش: این پژوهش کاربردی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را اساتید گروه علوم سیاسی، علوم اجتماعی و علوم امنیتی دانشگاه علوم انتظامی امین به تعداد 50 نفر تشکیل داده‌اند و داده‌ها با استفاده از پرسشنامه روا و پایا(آلفای کرونباخ 75/0) جمع‌آوری و با کمک آزمون t مستقل در نرم افزار SPSS تحلیل شدند.
یافته‌ها و نتایج: پژوهش نشان داد سه دسته عوامل مرزی، منطقه‌ای و بین المللی در بروز چالش پان‌کردیسم در این منطقه تاثیرگذار است و عوامل بین المللی با میانگین 83/3 بیشترین تاثیر را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

External Factors Affecting the Ethnic Challenge of Pankordism in West and Northwestern Iran

نویسندگان [English]

  • reza parsai 1
  • seyed ali mortazavian 2
1 PhD Student of Political Science, Iran Issues Trend. Islamic Azad University Tehran Branch
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Islamic Azad University, Tehran Branch, Center (Corresponding Author);
چکیده [English]

Background and Aim: Ethnic issues have posed a number of challenges for some countries, and the acute form of these challenges, ie Pan-Islamism, has sometimes brought governments into crisis. One of the areas facing the challenge of Islamism is Iran's west and northwest. Various factors have influenced the emergence of ethnic challenges and especially Pan-Kurdishism in this region.
Method: This is an applied and survey research. The statistical population of the study consisted of 50 faculty members of Political Science, Social Sciences and Security Sciences Department of Amin University of Medical Sciences. SPSS was used for analysis.
Findings and Results: The results showed that three categories of cross-border, regional and international factors have an impact on the development of Pan-Kurdishism in this region and international factors with the mean of 3.83 have the most effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Challenge
  • ethnicity
  • Pan-Kurdishism
  • Frontier
  • Separation
  • Colonialism
-        آشوری، داریوش(1387). دانشنامه سیاسی. تهران: نشر مروارید(چاپ شانزدهم)
-        افتخاری، اصغر(1377). امنیت ملی: رهیافت‌ها و آثار. فصلنامه مطالعات راهبردی، (2)، 27 -69.
-        اسمیت، استیو؛ بیلیسن، جان(1382). جهانی شدن سیاست. (ابوالقاسم راه چمنی، مترجم). تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر
-        اسماعیلی، محمد(1390). بررسی نقش تنوع مذهب و قومیت‌ها در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مطالعه موردی قومیت‌های غرب ایران با تاکید بر اقوام ترک و کرد. (پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار
-        احمدی، حمید(1393). قومیت و قومیت‌گرایی در ایران، افسانه و واقعیت. تهران: نشر نی(چاپ یازدهم).
-        ایوبی، حجت الله(137، بهار). شکاف‌های قومی و خشونت در پیکارهای سیاسی. فصلنامه مطالعات راهبردی (پیش شماره اول)، 19-38.
-        اوزکریملی، اوموت(1383). نظریه‌های ناسیونالیسم.(محمدعلی قاسمی، مترجم). تهران: موسسه مطالعات.
-        برتون، رولان(1380). قوم‌شناسی سیاسی. (ناصر فکوهی، مترجم). تهران: نشر نی.
-        بنی‌هاشمی، میرقاسم(1382). شان قومیت و ناسیونالیسم قومی در مطالعات امنیت ملی. فصلنامه مطالعات راهبردی(21)، 661-684.
-        بوژمهرانی، حسن؛ پوراسلامی، مهدی(1393). تهدیدهای نرم خودمختاری اقلیم کردستان عراق و تاثیر آن بر کردهای ایران. فصلنامه جامعه‌شناسی سیاسی جهان اسلام 2(4)، 87-110.
-        پورسعید، فرزاد(1386).گوناگونی و انسجام ملی در جامعه ایرانی. فصلنامه مطالعات راهبردی، 10(1)، 33-60.
-        جنیدی جعفری، محمود؛ کوثری، ابوذر(1392). چشم‌انداز رابطه قومیت‌ها و دولت در عصر جهانی شدن با تاکید بر شرایط کنونی ایران. فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر، 4(9)، 25-39.
-        دینار، فریبا(1391). تاثیر قومیت‌گرایی بر روابط ژئوپلیتیکی کشورهای جنوب غرب آسیا مطالعه موردی ایران، ترکیه وعراق. (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران
-        رابرت گر، تد(1377). اقلیت‌ها، ملی‌گراها و برخوردهای سیاسی.(حمیدرضا کریمی، مترجم). فصلنامه مطالعات راهبردی. 1(1)، 207-232.
-        ساجدی، امیر؛ امجدیان، فرامرز(1390، بهار). تاثیر فدرالیسم کردستان عراق بر هنجارهای سیاسی و قومیتی کردهای ایران. فصلنامه دانشنامه. 20(1)، 57-80.
-        شادرو، محمدرضا؛ محمدزاده، حسین(1390). عوامل موثر بر پیوستگی و گسستگی قوم‌گرایی سیاسی. فصلنامه علوم اجتماعی، 18(54)، 209-243.
-        صالحی امیری، سیدرضا(1385). مدیریت منازعات قومی در ایران. تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک.
-        عزتی، عزت‌اله؛ احمدی سیلوه، جمال(1389). تحلیل فضایی بحران قومیت‌ها در خاورمیانه-مطالعه موردی کردهای ایران. مجله نگرش‌های نو در جغرافیای انسان. (6)، 13-29.
-        علوی، محمد شاهد(1385، بهار). جنبش‌های قومی. مجله زریبار، 10(1)، 87-116.
-      عصاریان نژاد، حسین(1383). امنیت و قومیت در جمهوری اسلامی ایران. ماهنامه دانشگاه عالی دفاع ملی(48 و 49)، 32-49.
-        قادری حاجت؛ مصطفی و عبدی، عرفان؛ جلیلی پروانه، زهرا(1389). تبیین نقش بازارچه‌های مرزی در امنیت و توسعه پایدار نواحی پیرامون(مطالعه موردی بازارچه‌های مرزی استان خراسان جنوبی). فصلنامه ژئوپلیتیک، 6(3)، 121-150.
-        ماتیل، الکساندر(1383). دایره المعارف ناسیونالیسم.(کامران فانی و محبوبه مهاجر، مترجم). تهران: کتابخانه تخصصی وزارت خارجه.
-        مصطفی نژاد، حسن(1389). الگویی برای مدیریت انتظامی بحران‌های قومی ایران (مطالعه موردی قوم کرد). (رساله دکترا)، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران
-        مطلبی، مسعود(1387). جغرافیای سیاسی اقوام ایرانی. نشریه زمانه. 4(70)، 16-24.
-        مقصودی، مجتبی(1380). تحولات قومی در ایران؛ علل و زمینه‌ها. تهران: موسسه مطالعات ملی.
-        نادرپور، بابک(1382). تأثیر جهانی‌شدن بر هویت‌های ملی و قومی. مجموعه مقالات همایش جهانی‌شدن (بیم‌ها و امیدها)، تهران: حدیث امروز.
-        نیکیتین، واسیلی(1366). کرد و کردستان.(محمد قاضی، مترجم)، تهران: انتشارات نیلوفر.
-        یوسفی، علی(1380). طبقه‌بندی اجتماعی اقوام در ایران. فصلنامه مطالعات ملی. (9)، 11-42.
-        یوسفی، علی؛ اصغر پور ماسوله، احمدرضا(1388). قوم‌مداری و اثر آن بر روابط بین قومی در ایران. دانشنامه علوم اجتماعی تربیت مدرس، 1(1)، 125-144.
-        Baser, B; Emanuelsson, A; Toivanen, M. (2015). (In)visible spaces and tactics of transnational engagement: A multi-dimensional approach to the Kurdish diaspora. Kurdish Studies. 3(2), 128-150
-        Borgatta, E (2006). Encycolopedia of Sociology, N. Y, Macmillan Publishing Company.
-        Bozarslan, H. (2014). The Kurds and Middle Eastern “State of Violence”: the 1980s and 2010s. Kurdish Studies, 2(1), 4-13.
-        Burgess, R. (2018). Key variables in social investigation. Routledge.
-        Brown, M. E., Lynn-Jones, S. M., & Miller, S. E. (Eds.). (1995). The perils of anarchy: contemporary realism and international security. MIT Press.
-        Brown, L. C. (1984). International politics and the Middle East: Old rules, dangerous game. IB Tauris.
-        Van Bruinessen, M. (1992). Agha, shaikh, and state: the social and political structures of Kurdistan. Zed books.
-        Carignan, N., Sanders, M., & Pourdavood, R. G. (2005). Racism and ethnocentrism: Social representations of preservice teachers in the context of multi-and intercultural education. International Journal of Qualitative Methods, 4(3), 1-19.
-        Glazer, N., Moynihan, D. P., & Schelling, C. S. (Eds.). (1975). Ethnicity: Theory and experience (No. 109). Harvard University Press.
-        Gurr, T. R. (1994). Peoples against states: Ethnopolitical conflict and the changing world system: 1994 presidential address. International Studies Quarterly, 38(3), 347-377.
-        Lester, J. (2000). Racism, Anti-Semitism, and the Concept of Evil. University of Massachusetts Amherst.
-        Mele, C. S., & Siegel, D. A. (2017). Identity, repression, and the threat of ethnic conflict in a strong state. Journal of Theoretical Politics, 29(4), 578-598.
-        Minorsky, V. (1957). Mongol place-names in Mukri Kurdistan. Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 19(1), 58-81.
-        Neuliep, J. W., & McCroskey, J. C. (1997). The development of a US and generalized ethnocentrism scale. Communication Research Reports, 14(4), 385-398.
-        Olzak, S. (1985). Ethnicity and theories of ethnic collective behavior. Research in social movements, conflicts and change, 8, 65-85.
-        Ringer, B., & Lawless, E. R. (1989). The 'We-They' Character of Race and Ethnicity. Race-Ethnicity and Society. London: Routledge, 1-27.
-        Rothschild, J. (1981). Ethnopolitics: A conceptual framework (Vol. 81). New York: Columbia University Press.
-        Saideman, S. M. (2002). Discrimination in international relations: Analyzing external support for ethnic groups. Journal of Peace Research, 39(1), 27-50.