عوامل خارجی موثر بر چالش‌ قومیتی پان‌کردیسم در غرب و شمال غرب ایران

نوع مقاله: علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، گرایش مسائل ایران. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی؛

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی(نویسنده مسئول)؛

چکیده

زمینه و هدف: مسائل قومی برای برخی کشورها چالش‌های متعددی به دنبال داشته و شکل حاد این چالش‌ها یعنی پان‌ایسم‌ها گاهی دولت‌ها را با بحران نیز مواجه ساخته است. از جمله مناطقی که با چالش‌ایسم‌ها رو به رو بوده، غرب و شمال غرب ایران است. عوامل مختلفی در بروز چالش‌های قومیتی و به ویژه پان‌کردیسم در این منطقه تاثیر گذاشته که در این پژوهش به بررسی عوامل خارجی آن پرداخته شده است.
روش: این پژوهش کاربردی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را اساتید گروه علوم سیاسی، علوم اجتماعی و علوم امنیتی دانشگاه علوم انتظامی امین به تعداد 50 نفر تشکیل داده‌اند و داده‌ها با استفاده از پرسشنامه روا و پایا(آلفای کرونباخ 75/0) جمع‌آوری و با کمک آزمون t مستقل در نرم افزار SPSS تحلیل شدند.
یافته‌ها و نتایج: پژوهش نشان داد سه دسته عوامل مرزی، منطقه‌ای و بین المللی در بروز چالش پان‌کردیسم در این منطقه تاثیرگذار است و عوامل بین المللی با میانگین 83/3 بیشترین تاثیر را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

External Factors Affecting the Ethnic Challenge of Pankordism in West and Northwestern Iran

نویسندگان [English]

  • reza parsai 1
  • seyed ali mortazavian 2
1 PhD Student of Political Science, Iran Issues Trend. Islamic Azad University Tehran Branch
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Islamic Azad University, Tehran Branch, Center (Corresponding Author);
چکیده [English]

Background and Aim: Ethnic issues have posed a number of challenges for some countries, and the acute form of these challenges, ie Pan-Islamism, has sometimes brought governments into crisis. One of the areas facing the challenge of Islamism is Iran's west and northwest. Various factors have influenced the emergence of ethnic challenges and especially Pan-Kurdishism in this region.
Method: This is an applied and survey research. The statistical population of the study consisted of 50 faculty members of Political Science, Social Sciences and Security Sciences Department of Amin University of Medical Sciences. SPSS was used for analysis.
Findings and Results: The results showed that three categories of cross-border, regional and international factors have an impact on the development of Pan-Kurdishism in this region and international factors with the mean of 3.83 have the most effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Challenge
  • ethnicity
  • Pan-Kurdishism
  • Frontier
  • Separation
  • Colonialism