تأثیر عوامل شخصیتی و سازمانی بر مدیریت مسیر پیشرفت شغلی در بین فرماندهان ستاد مرزبانی ناجا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت راهبردی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد فرماندهی ومدیریت

3 دانشجوی دکترای دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

زمینه و هدف: مسیر شغلی مجموعه‌ای از مشاغل است که یک شخص در طی مسیر زندگی کاری‌اش در پیش می‌گیرد. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر عوامل شخصیتی و سازمانی بر مسیر پیشرفت شغلی فرماندهان در فرماندهی مرزبانی ناجا می پردازد.
روش: این پژوهش، کاربردی و از نوع پیمایشی-همبستگی است. جامعه آماری آن را فرماندهان ستاد مرزبانی ناجا تشکیل داده و نمونه 100 نفری مورد پرسش قرار گرفته‌اند. داده‌ها با کمک پرسشنامه‌های روا و پایا(آلفای کرونباخ 93/0) جمع آوری و با کمک نرم افزار SPSS  نسخه 20 و AMOS نسخه 18 و آزمون‌های همبستگى اسپیرمن و رگرسیون چند متغیره تحلیل شده‌اند.
یافته‌ها و نتایج: پژوهش نشان داد که ابعاد شخصیتی پنج بزرگ و سبک مدیریت، فرهنگ‌سازمانی، ساختار، فناوری اطلاعات و حقوق و دستمزد به عنوان عوامل سازمانی، بر مسیر پیشرفت شغلی تأثیر مثبت و معناداری دارند. بنابراین توجه به ابعاد شخصیتی افراد و عوامل سازمانی یاد شده در این پژوهش، تاثیر بسیاری در رشد و توسعه فرماندهان مرزبانی ناجا دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Personality and Organizational Factors on the Management of Career Development Path among the Commanders of NAJA Headquarters

نویسندگان [English]

  • usef mohammadi moghaddam 1
  • ali naderkhani 2
  • soleyman mansouri 3
1 Associate Professor, Department of Strategic Management, Amin Police Science University
2 Master of Science in Command and Management
3 PhD student of Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Background and Aim: A career path is a set of jobs that a person pursues during his or her career path. The present study investigates the influence of personality and organizational factors on the career path of commanders in the NAJA Border Command.

Method: This research is an applied and correlational survey. The statistical population was composed of commanders of the NAJA headquarters and a sample of 100 people was questioned. Data were collected using valid and reliable questionnaires (Cronbach's alpha 0.93) and analyzed by SPSS software version 20 and AMOS version 18 and Spearman correlation and multivariate regression tests.

Findings and Results: The research showed that five major personality dimensions and management style, organizational culture, structure, information technology and pay as organizational factors have positive and significant effects on career path. Therefore, considering the personality dimensions of the individuals and organizational factors mentioned in this study has a great impact on the growth and development of the Border Guard Commanders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality
  • Leadership
  • boundary
  • Career path
  • Commander
-        استونر، جیمز (1375). مدیریت. (علی پارسائیان و محمد اعرابی، مترجمان). تهران: انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
-        آهی، پرویز(1391). طراحی مدل برنامه‌ریزی مسیر شغلی افسران مرزبانی ناجا. (رساله دکتری). دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران
-        آهی، پرویز؛ بجانی، حسین(1391). نقش برنامه‌ریزی مسیر شغلی در موفقیت سازمان. فصلنامه منابع انسانی ناجا. 7(28)، 109-80.
-        باباییان، علی؛ سامانیان، یوسف؛ کرمی، ذبیح‌الله(1393). عنوان بررسی رابطة ویژگی‌های شخصیتی با عملکرد شغلی کارکنان رسته‌های مأموریتی ناجا. فصلنامه منابع انسانی ناجا. 9(37)، 27-9.
-        برادران، وحید؛ ولیجان، مریم(1395). بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور (مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی شرق تهران). پژوهشنامه مالیات. 77(29)، 183-165.
-        جاجرمی زاده، محسن؛ مشتاقیان ابرقویی، حجت(1392). طراحی مدل عوامل ادراکی مؤثر بر موفقیت شغلی. مطالعات رفتار سازمانی. 2(3)، 166-137.
-        حاتم، ناهید؛ حیدری، علیرضا؛ کشتکاران، ویدا؛ حیدری ارجلو، پروانه(1391). ارزشیابی ابعاد مسیر پیشرفت شغلی کارکنان حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. نشریه مدیریت اطلاعات سلامت. 8(6)، 815-823
-        حاجی کریمی، عباسعلی؛ جمالیه بسطامی بهتاش؛ مکی زاده، وحید(1389). بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در بازارهای بین المللی صنعتی (مطالعه موردی شرکت‌های صادراتی شهر تهران). چشم‌انداز مدیریت بازرگانی. 1(1)، 22-9.
-        دستجردی، رضا؛ فرزاد، ولی اله؛ کدیور، پروین(1390). نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در پیش بینی بهزیستی روانشناختی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. 18(2)، 126-133
-        رحیمی، فرج الله؛ اسدی، زهرا(1391). بررسی رابطه بین ویژگ یهای شخصیتی و روابط دوستانه ارائه دهندگان خدمات پرتماس با مشتریان. تحقیقات بازاریابی نوین. 2(4)، 181-166.
-        رضائیان، علی(1378). تجزیه‌وتحلیل و طراحی سیستم. تهران: انتشارات سمت(چاپ چهارم)
-        رضوانیان، فاطمه؛ سمیعی، فاطمه(1395). موفقیت شغلی ذهنی و عینی، نقش معنویت، شخصیت و آرزوهای شغلی. دوفصلنامه مشاوره کاربردی، 6(1)، 36-23.
-        زارعی شمس آبادی، فهیمه؛ نوری، ابوالقاسم؛ مولوی، حسین(1389). بررسی رابطه‌ی شخصیت پویا با نیات کارآفرینی و موفقیت کارراهه در کارکنان حوزۀ ستادی و مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مدیریت اطلاعات سلامت. 7(2)
-        شائمی، علی؛ علامه، سید محسن؛ عسکری، محبوبه(1392). استراتژی مدیریت استعداد و رابطه آن با هوش عاطفی کارکنان. فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول). 22(70)، 75-47.
-        صادقپور، ابوالفضل(1378). نظریه تمرکز و عدم تمرکز. تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی
-        عامری، محمدعلی؛ بختیاری، حسن؛ کاملی، محمد جواد؛ امین صارمی، نوذر(1396). مؤلفه­های مؤثر بر توسعه استعدادهای فرماندهی و مدیریتی در ناجا. پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی. 10(2)، 100-67.
-        عریضی سامانی، علیرضا؛ براتی، ‌هاجر(1394). عنوان اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای شغلی و فردی بر خشنودی از کارراهه. روانشناسی معاصر. 10(1)، 46-33.
-        قلی پور، آرین(1391). مدیریت منابع انسانی مفاهیم، تئوری‌ها و کاربردها. تهران: سمت(چاپ چهارم)
-        مهدی بیگی، نجمه؛ یعقوبی، اسماعیل؛ سیدالحسینی، سید مسلم(1397). مدیریت مسیر شغلی و جانشین پروری: تبیین نقش تعدیل گری فرهنگ مربیگری. مجله پژوهش‌های مدیریت عمومی. 10(38)، ۱۴۵-۱۷۰.
-       Ballout, H. I. (2007). Career success: The effects of human capital, person-environment fit and organizational support. Journal of managerial psychology, 22(8), 741-765.
-       Barclay, W. B., Chapman, J. R., & Brown, B. L. (2013). Underlying factor structure of Schein’s career anchor model. Journal of Career Assessment, 21(3), 430-451.
-       Baruch, Y. (2004). Managing careers: Theory and practice. Pearson Education
-       Boudreau, J. W., Boswell, W. R., & Judge, T. A. (2001). Effects of personality on executive career success in the United States and Europe. Journal of vocational behavior, 58(1), 53-81
-       Denison, D. R. (2000). Organizational culture: Can it be a key lever for driving organizational change. The international handbook of organizational culture and climate, 18(4), 347-72.
-       Denison, D. R., & Mishra, A. K. (1995). Toward a theory of organizational culture and effectiveness. Organization science, 6(2), 204-223.
-       Dodangoda, H. C., & Arachchige, B. J. H. (2015). Impact of Personality on Career Success of the Employees in the Sri Lankan Banking Sector in Western Province
-       Frederick T. L. Leong, Stanley D. Rosenberg and SinHui Chong (2013). A Psychometric Evaluation of Schein's (1985) Career Orientations Inventory, Journal of Career Assessment, August 2013, 1-15.
-       Likert, R. (1967). The human organization: its management and values.
-       Rojas, R. R. (2000). A review of models for measuring organizational effectiveness among for‐profit and nonprofit organizations. Nonprofit Management and Leadership, 11(1), 97-104
-       Schein, E, H, (2004), Organizational culture and leadership. CA: Jossey-Bass, San Francisco.
-       Schein, E. H. (1996). Career anchors revisited: Implications for career development in the 21st century. Academy of management perspectives, 10(4), 80-88.
-       Schein, E. H. (2006), Career Anchors Self-Assessment. Copyright by John Wiley & Sons, Inc. Printed in the United Stated of America, 3th.Ed, 7-13.
-       Supangco, V. T. (2011). Organizational and individual determinants of career success of MBA students. Journal of International Business Research, 10(2), 113.