تأثیر عوامل شخصیتی و سازمانی بر مدیریت مسیر پیشرفت شغلی در بین فرماندهان ستاد مرزبانی ناجا

نوع مقاله: علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت راهبردی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد فرماندهی ومدیریت

3 دانشجوی دکترای دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

زمینه و هدف: مسیر شغلی مجموعه‌ای از مشاغل است که یک شخص در طی مسیر زندگی کاری‌اش در پیش می‌گیرد. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر عوامل شخصیتی و سازمانی بر مسیر پیشرفت شغلی فرماندهان در فرماندهی مرزبانی ناجا می پردازد.
روش: این پژوهش، کاربردی و از نوع پیمایشی-همبستگی است. جامعه آماری آن را فرماندهان ستاد مرزبانی ناجا تشکیل داده و نمونه 100 نفری مورد پرسش قرار گرفته‌اند. داده‌ها با کمک پرسشنامه‌های روا و پایا(آلفای کرونباخ 93/0) جمع آوری و با کمک نرم افزار SPSS  نسخه 20 و AMOS نسخه 18 و آزمون‌های همبستگى اسپیرمن و رگرسیون چند متغیره تحلیل شده‌اند.
یافته‌ها و نتایج: پژوهش نشان داد که ابعاد شخصیتی پنج بزرگ و سبک مدیریت، فرهنگ‌سازمانی، ساختار، فناوری اطلاعات و حقوق و دستمزد به عنوان عوامل سازمانی، بر مسیر پیشرفت شغلی تأثیر مثبت و معناداری دارند. بنابراین توجه به ابعاد شخصیتی افراد و عوامل سازمانی یاد شده در این پژوهش، تاثیر بسیاری در رشد و توسعه فرماندهان مرزبانی ناجا دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Personality and Organizational Factors on the Management of Career Development Path among the Commanders of NAJA Headquarters

نویسندگان [English]

  • usef mohammadi moghaddam 1
  • ali naderkhani 2
  • soleyman mansouri 3
1 Associate Professor, Department of Strategic Management, Amin Police Science University
2 Master of Science in Command and Management
3 PhD student of Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Background and Aim: A career path is a set of jobs that a person pursues during his or her career path. The present study investigates the influence of personality and organizational factors on the career path of commanders in the NAJA Border Command.

Method: This research is an applied and correlational survey. The statistical population was composed of commanders of the NAJA headquarters and a sample of 100 people was questioned. Data were collected using valid and reliable questionnaires (Cronbach's alpha 0.93) and analyzed by SPSS software version 20 and AMOS version 18 and Spearman correlation and multivariate regression tests.

Findings and Results: The research showed that five major personality dimensions and management style, organizational culture, structure, information technology and pay as organizational factors have positive and significant effects on career path. Therefore, considering the personality dimensions of the individuals and organizational factors mentioned in this study has a great impact on the growth and development of the Border Guard Commanders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality
  • Leadership
  • boundary
  • Career path
  • Commander