تدوین راهبردهای توسعه پایدار استان مرزی آذربایجان غربی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار گروه آماد دانشگاه علوم انتظامی امین

2 استادیار گروه جغرافیا دانشگاه علوم انتظامی امین

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا دانشگاه تهران

چکیده

زمینه و هدف: مناطق مرزی جمهوری اسلامی ایران با وجود برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی و انسانی غنی، از بسیاری جهات توسعه یافته به حساب نمی‌آید. آمایش سرزمینی به عنوان دانشی میان رشته ای، تلاش می‌کند تا با ایجاد ارتباط و تناسب میان مولفه‌های انسان، فضا و فعالیت، به تحقق توسعه پایدار کمک کند. این پژوهش تلاش می‌کند تا راهبردهای توسعه پایدار مرزی در استان آذربایجان غربی را با نگاه امنیتی بررسی نماید.
روش: این پژوهش پس از شناسایی نقاط ضعف و قوت و تهدیدها و فرصت‌های امنیتی مناطق مرزی استان آذربایجان غربی به کمک روش دلفی و با کمک 20 نفر خبرگان انتظامی، با تلفیق SWOT و AHP راهبردهای توسعه را شناسایی نموده است.
یافته‌ها و نتایج: پژوهش نشان داد در شرایط فعلی، مناسب‌ترین راهبردها توسعه در استان آذربایجان غربی به ترتیب عبارتند از: راهبردهای محافظه‌‎کارانه، راهبرد‌های تدافعی، راهبردهای رقابتی و راهبردهای تهاجمی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing Sustainable Development Strategies for West Azerbaijan Border Province

نویسندگان [English]

  • asghar aghaee 1
  • vahid barani pesyan 2
  • mostafa tavakoli naghmeh 3
1 Assistant Professor, Department of Amin Police Science University
2 Assistant Professor of Geography Dept. of Amin Police Science University
3 Master of Geography, University of Tehran
چکیده [English]

Background and Aim: Despite its rich natural and human capacities, the border regions of the Islamic Republic of Iran are not considered developed in many ways. Territorial training as an interdisciplinary science strives to contribute to sustainable development by linking and matching human, space, and activity components. This study attempts to examine the strategies of sustainable border development in West Azerbaijan Province from a security perspective.


 Method: After identifying the weaknesses, strengths, threats and security opportunities of the border regions of West Azerbaijan province, using Delphi method and with the help of 20 law enforcement experts, SWOT and AHP identified development strategies.

Findings and Results: The study showed that the most appropriate development strategies in West Azerbaijan are: conservative strategies, defensive strategies, competitive strategies and offensive strategies, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • preparation
  • Sustainable Development
  • Frontier Areas
  • Strategy
  • west Azerbaijan
-        احمدی پور، زهرا؛ جعفر زاده، حسن؛ میرزایی، محمد رضا(1393). تحلیل کارکردی تقسیمات کشوری در اجرای برنامه‌های آمایش سرزمین با تاکید بر ایران. فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای. 4(14)، 1-12
-        پورموسوی، سید موسی(1386). ملاحظات امنیتی و دفاعی در آمایش سرزمین. فصلنامه راهبرد دفاعی. 5(1)، 1-12
-         توفیق، فیروز(1384). آمایش سرزمین تجربه جهانی و انطباق آن با وضع ایران. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران
-        رحمانی، فریده(1379). توسعه پایدار از نظریه تا عمل. مجله اطلاعات سیاسی – اقتصادی. (69)، 87-92
-        رهنمایی، محمد تقی(1381). آمایش سرزمین و کاربردهای دفاعی، مجموعه مقالات آمایش و دفاع سرزمینی، تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین(ع)
-        زارع، ذکریا ؛ سرداری، ایوب(1393، پاییز). کاربرد swot و swot-ahp در آمایش مناطق مرزی با تاکید بر راهبرد‌ها و اولویت‌های برنامه ریزی مطالعه موردی مربوان و بانه. پژوهشنامه مطالعات مرزی. 3(3)، 119-144
-        زرآبادی، زهرا سادات(1392). ارزیابی راهبردهای آمایش مناطق مرزی بر اساس مدل SWOT-ANP مطالعه موردی(منطقه مرزی ایران و ترکیه). سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشگاه تهران
-         ستاره، علی اکبر(1389). آمایش و مکان ‏یابی از منظر پدافند غیرعامل، تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر
-        سعادتی جعفرآبادی، حسن؛ زیرکی، محمدرضا(1394، زمستان). امکا‌ن‌سنجی توسعه مرزها و نقش آن بر امنیت مرزی(مطالعه موردی بازارچه مرزی استان خراسان رضوی با افغانستان). فصلنامه مطالعات مرزی. 3(4)، 1 - 28
-        سعیدی، علی؛ کفاش جمشید، محمد رضا(1396، زمستان). ملاحظات دفاعی امنیتی در آمایش سرزمینی استان اردبیل. فصلنامه علمی پژوهشی آفاق امنیت. 6 (4)، 28 - 60
-        طحانی، غلامرضا؛ صفری نژاد، احد(1392). پدافند غیر عامل دریایی، تهران: انتشارات دافوس آجا
-        عباسزاده، ‌هادی؛ کرمی، کامران(1390، بهار). سرمایه اجتماعی و امنیت ملی پایدار. فصلنامه مطالعات راهبردی. (51)، 31-58
-        عزتی، نصرالله(1390، پاییز). نقش و جایگاه آمایش مناطق مرزی در نظام برنامه‌ریزی(مطالعه موردی: مناطق مرزی ایران). فصلنامه نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی. 3(3)، 85-99
-        عزیزی، محمد مهدی(1380). توسعه شهری پایدار برداشت تحلیلی از دیدگاه جهانی. نشریه علمی پژوهشی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران. 11(33)، 14-27
-        عندلیب، علیرضا(1380). نظریه پایه و اصول آمایش مناطق مرزی جمهوری اسلامی ایران، تهران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
-        عندلیب، علیرضا(1379).آمایش مناطق مرزی با تأکید بر ملاحظات امنیتی – دفاعی (مطالعه موردی خوزستان). جلد اول. تهران: دانشگاه تهران.
-      عندلیب، علیرضا؛ شریف، مطوف(1388). توسعه و امنیت در آمایش مناطق مرزی ایران. فصلنامه باغ نظر. 6(12)، 57-76
-        کریمی، مرتضی ؛ خلیلی، یاسر(1392، بهار). آمایش توسعه امنیت پایدار در مناطق مری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی. فصلنامه مطالعات نواحی مرزی. 2(1)، 89-110
-        گلدین، یان؛ دینترز، آلن(1379). سیاست‌های اقتصادی برای دستیابی به توسعة پایدار. (غلامرضا آزاد ارمکی، مترجم). تهران : انتشارات مؤسسة مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
-        مختاری هشی، حسین؛ مومنی، مهدی؛ باقری، مهرداد(1395). تدوین راهبردهای آمایش مناطق مرزی (مطالعه موردی مرزهای شرقی کشور). فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. 29(3)، 237-254
-        مرکزآمار ایران(1397) نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن
-        مدیری، مهدی؛کرمی، مهرداد؛ انصاریزاده، سلمان؛ حیدری، طهمورث(1391). شاخص‌های امنیت ساز پدافند غیرعامل در آمایش سرزمین. فصلنامه راهبرد دفاعی. 11(41)، 31 -58
-        نصیری، حسین(1384). امنیت ملی پایدار. مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی.(216)، 21
-        Ezzati, N; Haedaripur, A;Aegbali, N ; (2011).The role of planning in the border area planning system (Case study: Iranian border areas) Quarterly Journal of Human Geography, 3(4), 197-179.
-        Gallego-Ayala, Jordi; Juízo, Dinis; (2011). Strategic implementation of integrated water resources management in Mozambique: An A’WOT analysis. Physics and Chemistry of the Earth, 36, 1103-1111.
-        Kajanusa, Miika; Kangas, Jyrki; Kurttila, Mikko ; (2004). The use of value focused thinking and the, SWOT hybrid method in tourism management . Torism Management ,45,197-216
-        Mousavi, M. N; Manochehri, A ; Adebnia, Z ;(2014). Role border and ethnicityin the urban areas of study: Azerbaijan province. Quarterly Geopolitics, 10(3), 190-210
-        Wickramasinghe, Vasantha; Takano, Shin-ei; (2009).Application of combined SWOT and Analytic Hierarchy Process (AHP) for tourism revival strategic marketing planning: A Case of Sri Lanka tourism. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, 8, 954-969.