تدوین راهبردهای توسعه پایدار استان مرزی آذربایجان غربی

نوع مقاله: علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار گروه آماد دانشگاه علوم انتظامی امین

2 استادیار گروه جغرافیا دانشگاه علوم انتظامی امین

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا دانشگاه تهران

چکیده

زمینه و هدف: مناطق مرزی جمهوری اسلامی ایران با وجود برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی و انسانی غنی، از بسیاری جهات توسعه یافته به حساب نمی‌آید. آمایش سرزمینی به عنوان دانشی میان رشته ای، تلاش می‌کند تا با ایجاد ارتباط و تناسب میان مولفه‌های انسان، فضا و فعالیت، به تحقق توسعه پایدار کمک کند. این پژوهش تلاش می‌کند تا راهبردهای توسعه پایدار مرزی در استان آذربایجان غربی را با نگاه امنیتی بررسی نماید.
روش: این پژوهش پس از شناسایی نقاط ضعف و قوت و تهدیدها و فرصت‌های امنیتی مناطق مرزی استان آذربایجان غربی به کمک روش دلفی و با کمک 20 نفر خبرگان انتظامی، با تلفیق SWOT و AHP راهبردهای توسعه را شناسایی نموده است.
یافته‌ها و نتایج: پژوهش نشان داد در شرایط فعلی، مناسب‌ترین راهبردها توسعه در استان آذربایجان غربی به ترتیب عبارتند از: راهبردهای محافظه‌‎کارانه، راهبرد‌های تدافعی، راهبردهای رقابتی و راهبردهای تهاجمی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing Sustainable Development Strategies for West Azerbaijan Border Province

نویسندگان [English]

  • asghar aghaee 1
  • vahid barani pesyan 2
  • mostafa tavakoli naghmeh 3
1 Assistant Professor, Department of Amin Police Science University
2 Assistant Professor of Geography Dept. of Amin Police Science University
3 Master of Geography, University of Tehran
چکیده [English]

Background and Aim: Despite its rich natural and human capacities, the border regions of the Islamic Republic of Iran are not considered developed in many ways. Territorial training as an interdisciplinary science strives to contribute to sustainable development by linking and matching human, space, and activity components. This study attempts to examine the strategies of sustainable border development in West Azerbaijan Province from a security perspective.


 Method: After identifying the weaknesses, strengths, threats and security opportunities of the border regions of West Azerbaijan province, using Delphi method and with the help of 20 law enforcement experts, SWOT and AHP identified development strategies.

Findings and Results: The study showed that the most appropriate development strategies in West Azerbaijan are: conservative strategies, defensive strategies, competitive strategies and offensive strategies, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • preparation
  • Sustainable Development
  • Frontier Areas
  • Strategy
  • west Azerbaijan