بررسی تأثیر رضایت از نوآوری خدمات مرزبانان بر بروز رفتار ویژه گردشگران (مورد مطالعه: مرز جلفا)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسنده

استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

زمینه و هدف: منطقه مرزی جلفا به دلیل ویژگیای محیطی، جاذبه‎های فرهنگی و انسانی و آثار تاریخی و باستانی بی‎نظیر، توانایی تبدیل شدن به یکی از محورهای مهم گردشگری در سطح منطقه را دارد. یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند موجبات تمایز این منطقه نسبت به سایر مناطق گردشگری را فراهم آورد، نوآوری در خدمات عرضه شده و رضایت گردشگران از این خدمات است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رضایت از نوآوری خدمات مرزبانان بر بروز رفتار ویژه گردشگران در منطقه مرزی جلفا صورت‎گرفته است.
روش: این پژوهش کاربردی و از نظر شیوه اجرا پیمایشی است. جامعه آن را گردشگران منطقه مرزی جلفا تشکیل داده‌اند و نمونه 400 نفری از آنان مورد پرسش قرار گرفته‌اند. دادها با استفاده از پرسش‎نامه روا(با تایید خبرگان) و پایا(آلفای کرونباخ 77/0 و بالاتر) جمع‎آوری و با روش حداقل مربعات جزئی در نرم‏افزار PLS تحلیل ‎شده است.
یافته‌ها و نتایج: پژوهش نشان داد که رضایت از نوآوری در خدمات مرزبانان، تاثیر مثبت و معناداری بر بروز رفتار ویژه گردشگران منطقه جلفا دارد. بنابراین، هر چه اقدامات نوآورانه در خدمات مرزی بیشتر باشد و این خدمات به شیوه‌ای مناسب‌تری در اختیار گردشگران قرار گیرد، احتمال تکرار گردشگری یا توصیه این مقصد به دیگران بیشتر است و توجه به این موضوع از سوی مدیران و فعالان حوزه گردشگری مزیتی رقابتی محسوب می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Border Service Innovation Satisfaction on the Behavior of Special Tourists (Case Study: Jolfa Border)

نویسنده [English]

  • maryam akhavan kharazian
Assistant Professor of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Background and Aim: Due to its environmental characteristics, cultural and human attractions and unique historical and archaeological sites, Jolfa border region has the potential to become one of the most important tourism centers in the region. One of the most important factors that can differentiate this region from other tourism areas is the innovation in the services offered and the satisfaction of the tourists. The purpose of this study was to investigate the effect of satisfaction with border guard service innovation on the behavior of tourists in Jolfa border region.

Method: This is an applied and survey research. The community is made up of tourists from the Jolfa border area, with a sample of 400 people questioned. Data were collected by valid and reliable questionnaires (Cronbach's alpha = 0.77 and above) and analyzed by partial least squares method in PLS software.

Findings and Results: The research showed that satisfaction with innovation in border services has a positive and significant effect on the special behavior of tourists in Jolfa region. Therefore, the more innovative measures in border services are made and the more accessible they are to tourists, the more likely they are to repeat or recommend this destination to others, and tourism managers and activists consider this a competitive advantage. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • services
  • Frontier Staff
  • Innovation
  • satisfaction
  • tourist
  • Jolfa
-        افراسیابی، عبدالرسول(1396). تحلیل و بررسی چالش‌های بازارچه‌های مرزی در ایران(مطالعه موردی بازارچه‌های مرزی استان بوشهر). فصلنامه علمی‎- پژوهشی نگرشای نو در جغرافیای انسانی. سال دهم. شماره اول. ص 333-353.
-        بصیر، لیلا ؛ رحیم‌نیا، فریبرز و پورسلیمی، مجتبی(1395). تاثیرنوآوری در خدمات بر نیات رفتاری مشتریان به واسطه بازاریابی حسی(مورد مطالعه: هتل‌های 5 ستاره شهر مشهد). فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین. سال ششم. شماره 2. صص19-36
-        پیش‌بهار، اسماعیل، پرچم، رقیه و یادآور، حسین(1394). تاثیرپذیری انواع مختلف گردشگری از یکدیگر در منطقه آزاد ارس: کاربرد رهیافت مدل‌سازی معادلات ساختاری. نشریه علمی- پژوهشی جغرافیا و برنامه‌ریزی. سال 21. شماره 69. صص 93-110.
-        چسبرو، هنری(1391). نوآوری باز: پارادایم نوین آفرینش و تجاری‌سازی فناوری. (کامران باقری و مرضیه شاوردی، مترجمان). تهران: انتشارات رسا.
-        زیویار، فرزاد؛ ضیائی، محمدصادق و نرگسیان، جواد(1391). بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان با استفاده از مدل سروکوال. مجله تحقیقات بازاریابی نوین. شماره 3. دوره 2. ص 173 -186.
-        سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران(1397). گزارش امار تردد مسافرین ورودی و خروجی.
-        ونوس، داور و صفاهیان، میترا1384). روش­های کاربردی بازاریابی خدمات بانکی برای بانک‌های ایرانی. تهران: نگاه دانش
-        Chan Kim, W., & Mauborgne, R. (2004). Value innovation: The strategic logic of high growth. Harvard business review, 82(7-8), 172-180.‏
-        Cronin Jr, J. J., Brady, M. K., & Hult, G. T. M. (2000). Assessing the effects of quality, value, and customer satisfaction on consumer behavioral intentions in service environments. Journal of retailing, 76(2), 193-218.‏
-        Danjum, I., & Rasli, A. (2012). Imperatives of service innovation and service quality for customer satisfaction: Perspective on higher education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 40, 347-352.‏
-        Fonseca, J. R. (2009). Customer satisfaction study via a latent segment model. Journal of Retailing and Consumer Services, 16(5), 352-359.‏
-        Hill, N., & Alexander, J. (2017). The handbook of customer satisfaction and loyalty measurement. Routledge.‏
-        Hjalager, A. M. (2010). A review of innovation research in tourism. Tourism management, 31(1), 1-12.‏
-        Inauen, M., & Schenker-Wicki, A. (2011). The impact of outside-in open innovation on innovation performance. European Journal of Innovation Management, 14(4), 496-520.‏
-        Inntie,(2012). The annual report of the Chinese budget hotel in 2012.http://www.inn.net.cn,203-209.
-        Jani, D., & Han, H. (2014). Personality, satisfaction, image, ambience, and loyalty: Testing their relationships in the hotel industry. International Journal of Hospitality Management, 37, 11-20.‏
-        Lee, B. C. (2012). The determinants of consumer attitude toward service innovation–the evidence of ETC system in Taiwan. Journal of Services Marketing, 26(1), 9-19.‏
-        Salegna, G. J., & Goodwin, S. A. (2005). Consumer loyalty to service providers: an integrated conceptual model. Journal of Consumer Satisfaction, dissatisfaction and complaining behavior, 18, 51.‏
-        Subramanian, N., Gunasekaran, A., & Gao, Y. (2016). Innovative service satisfaction and customer promotion behaviour in the Chinese budget hotel: an empirical study. International Journal of Production Economics, 171, 201-210.‏
-        Tseng, M. L., Lin, Y. H., Lim, M. K., & Teehankee, B. L. (2015). Using a hybrid method to evaluate service innovation in the hotel industry. Applied Soft Computing, 28, 411-421.‏
-        van Riel, A. C., Victorino, L., Verma, R., Plaschka, G., & Dev, C. (2005). Service innovation and customer choices in the hospitality industry. Managing Service Quality: An International Journal.‏
-        Wu, C. H. J., Liao, H. C., Hung, K. P., & Ho, Y. H. (2012). Service guarantees in the hotel industry: Their effects on consumer risk and service quality perceptions. International Journal of Hospitality Management, 31(3), 757-763.‏
-        Yeh, Y. P. (2015). Corporate social responsibility and service innovation on customer loyalty: An empirical investigation in wealth management services. International Journal of Bank Marketing, 33(6), 823-839.‏