تعیین ویژگی‌های مطلوب فرهنگ سازمانی در فرماندهی مرزبانی ناجا و ارزیابی وضعیت موجود

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسنده

دکترای مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه تهران و استادیار گروه مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: فرهنگ سازمانی به ویژه در سازمان‌هایی که مدت نسبتاً زیادی از تشکیل آن‌ها می‌گذرد، از مهم‌ترین عوامل موفقیت یا شکست سازمان‌ها است. این مقاله در صدد است تا ویژگی‌های فرهنگ سازمانی مطلوب فرماندهی مرزبانی ناجا را تعیین و وضعیت فعلی آن را مورد ارزیابی قرار دهد.
روش: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا، پیمایشی- توصیفی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران و فرماندهان عالی مرزبانی در ستاد این فرماندهی(جایگاه‌های 17 و بالاتر) تشکیل داده‌اند و برابر جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 42 نفر برآورد گردید. داده‌ها به کمک پرسشنامه روا و پایا(آلفای کرونباخ 84/0) جمع‌آوری و با استفاده از آزمون‌های کولموگروف- اسمیرنوف و تی تک نمونه و دو نمونه ای، در نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها و نتایج: پژوهش نشان داد که فرهنگ سازمانی مورد انتظار مدیران عالی فرماندهی مرزبانی، تیم‌گرا، مشوق نوآوری و ریسک، نتیجه‌گرا، تحول‌گرا و آینده نگر، دارای کارکنانی دقیق، تحلیلگر و رقابت جو و مدیرانی حساس به تاثیر پیامد تصمیمات بر کارکنان است. این در حالی است که در همه این ابعاد اگرچه وضع موجود از سطح متوسط بهتر ارزیابی شده، اما به استثنای تحول‌گرایی، بین وضع موجود و مطلوب آن شکاف قابل توجه وجود دارد. بیشترین فاصله نیز به بعد فرهنگی تیم‌گرایی اختصاص دارد و این امر تلاش هدفمند برای بهبود ابعاد فرهنگ سازمانی را ضروری می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determine the desirable characteristics of organizational culture in the NAJA Border Command and evaluate the status quo

نویسنده [English]

  • sedigheh sadat hashemi
Ph.D. in Organizational Behavior Management, University of Tehran, Assistant Professor, Department of Human Resource Management, Amin Police Science University
چکیده [English]

Background and Aim: Organizational culture is one of the most important factors in the success or failure of organizations, especially in organizations where they are relatively long. This article seeks to determine the characteristics of a desirable organizational culture for the Naja Frontier Command and evaluate its current status.

Methodology: The research is applied in terms of purpose and it is descriptive-survey in terms of implementation. The statistical population of the study consisted of top commanders and commanders in the headquarters of this command (17th and above) and the sample size was 42 persons, according to Krejcie and Morgan table. Data were collected using a valid and reliable questionnaire (Cronbach''s alpha 0.84) and were analyzed using Kolmogorov-Smirnov and one-sample and two-sample t-tests in SPSS software.


Results and Results: The research showed that the expected organizational culture of top managers is borderline, team oriented, innovation and risk motivated, consequentialist, transformational and forward looking, with accurate staff, analytical and competitive atmosphere, and managers sensitive to the impact of decision-making on employees. While in all these dimensions, although the status quo is better than the average level, there is a significant gap between the status quo and the desired status, with the exception of evolutionism. Greater distance is also devoted to the cultural dimension of teamwork, which necessitates a deliberate effort to improve the dimensions of organizational culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational culture
  • Border command
  • Naja
  • Senior Management
  • Process
  • Team
-        افروغ، عماد(1389). نوعی ماکیاولیسم مذهبی بر ما حاکم شده است. پایگاه خبری آفتاب(23 شهریور 1389؛ کد خبر: ۱۰۸۰۹۷)؛ قابل بازیابی از: http://aftabnews.ir/vdcco4qsm2bqxx8.ala2.html
-        سعیدی، پرویز(1389). شناسایی فرهنگ سازمانی بر اساس مدل کویین و گارت. روانشناسی تربیتی. دوره  1. شماره  2. صص49-59
-        صالحی، سیدمحمدرضا؛ میرسپاسی، ناصر و فرهنگی، علی اکبر فرهنگی(1394). شناسایی فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون (مورد مطالعه: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران). مدیریت فرهنگ سازمانی. دوره 13. شماره 3. صص 857-878
-        کاظمی، عالیه؛ فرجلومطلق، فریماه(1396). شناسایی فرهنگ سازمانی مطلوب بر اساس مدل کویین برای ایجاد دانشگاه یادگیرنده مورد مطالعه: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، تهران
-        کوچکی سیاه خاله سر، مروارید؛ قیومی، عباسعلی؛ حسن مرادی، نرگس(1391). بررسی فرهنگ سازمانی (مدل کویین) با امکان پذیری استقرار مدیریت دانش در شرکت انتقال گاز ایران. مشاوره شغلی و سازمانی. دوره  4 . شماره  12 . صص 101-124
-        قانون تشکیل ناجا(1369)، مصوب مجلس شورای اسلامی
-        رابینز، استیفن پی و جاج، تیموتی(1389). (محمد زارع، مترجم). تهران: نص
-        منوریان، عباس؛ بختایی، امیر(1394). شناخت فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون(مورد مطالعه: سازمان مدیریت صنعتی). چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت. تهران
-        میررضایی، سیدمحمدرضا(1395). بررسی وضعیت ابعاد فرهنگ سازمانی از منظر رابینز در بین کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی(مورد مطالعه واحد شاهرود). (پایان نامه کارشناسی ارشد). شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
-        نیکوکار، غلامحسین؛ سلطانی، محمدرضا؛ نیاوند، عباس(1392). طراحی الگوی بومی شناخت و سنجش فرهنگ سازمانی سازمان‌های نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران. مدیریت دولتی. دوره 5. شماره 3. صص 143-163
-       Becker, H. S., & McCall, M. M. (Eds.). (2009). Symbolic interaction and cultural studies. University of Chicago Press.
-       Cameron, K. S., & Quinn, R. E. (2011). Diagnosing and changing organizational culture: Based on the competing values framework. John Wiley & Sons.
-       Denison, D. R. (1990). Corporate culture and organizational effectiveness: Wiley series on organizational assessment and change. John Wiley and Sons, Oxford.
-       Fayol, H. (1916). General principles of management. Classics of organization theory, 2(15), 57-69.
-       Handy, C. B. (1996). Gods of management: The changing work of organizations. Oxford University Press, USA.
-       Louis, M. R.(1983). Organizational as culture-bearing milieu. In Pondy, L. R. Frost, P. M, Morgan, G. E. Dandridge, T. C(Eds)
-       MacGregor, D. (1960). The human side of enterprise (Vol. 21, No. 166-171). McGraw‐Hill: New York.
-       O'Reilly III, C. A., Chatman, J., & Caldwell, D. F. (1991). People and organizational culture: A profile comparison approach to assessing person-organization fit. Academy of management journal, 34(3), 487-516.
-       Ouchi, W. G., & Wilkins, A. L. (1985). Organizational culture. Annual review of sociology, 11(1), 457-483.
-       Schein, E. H. (1990). Organizational culture (Vol. 45, No. 2, p. 109). American Psychological Association.
-       Taylor, F. W. (1914). Scientific Management: Reply from Mr. FW Taylor. The Sociological Review, 7(3), 266-269.
-       Vandenberghe, C. (1999). Organizational culture, person–culture fit, and turnover: A replication in the health care industry. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 20(2), 175-184.
-       Weber, M. (2015). Bureaucracy. In Working in America (pp. 29-34). Routledge.