تعیین ویژگی‌های مطلوب فرهنگ سازمانی در فرماندهی مرزبانی ناجا و ارزیابی وضعیت موجود

نوع مقاله: علمی - پژوهشی مستقل

نویسنده

دکترای مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه تهران و استادیار گروه مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: فرهنگ سازمانی به ویژه در سازمان‌هایی که مدت نسبتاً زیادی از تشکیل آن‌ها می‌گذرد، از مهم‌ترین عوامل موفقیت یا شکست سازمان‌ها است. این مقاله در صدد است تا ویژگی‌های فرهنگ سازمانی مطلوب فرماندهی مرزبانی ناجا را تعیین و وضعیت فعلی آن را مورد ارزیابی قرار دهد.
روش: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا، پیمایشی- توصیفی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران و فرماندهان عالی مرزبانی در ستاد این فرماندهی(جایگاه‌های 17 و بالاتر) تشکیل داده‌اند و برابر جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 42 نفر برآورد گردید. داده‌ها به کمک پرسشنامه روا و پایا(آلفای کرونباخ 84/0) جمع‌آوری و با استفاده از آزمون‌های کولموگروف- اسمیرنوف و تی تک نمونه و دو نمونه ای، در نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها و نتایج: پژوهش نشان داد که فرهنگ سازمانی مورد انتظار مدیران عالی فرماندهی مرزبانی، تیم‌گرا، مشوق نوآوری و ریسک، نتیجه‌گرا، تحول‌گرا و آینده نگر، دارای کارکنانی دقیق، تحلیلگر و رقابت جو و مدیرانی حساس به تاثیر پیامد تصمیمات بر کارکنان است. این در حالی است که در همه این ابعاد اگرچه وضع موجود از سطح متوسط بهتر ارزیابی شده، اما به استثنای تحول‌گرایی، بین وضع موجود و مطلوب آن شکاف قابل توجه وجود دارد. بیشترین فاصله نیز به بعد فرهنگی تیم‌گرایی اختصاص دارد و این امر تلاش هدفمند برای بهبود ابعاد فرهنگ سازمانی را ضروری می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determine the desirable characteristics of organizational culture in the NAJA Border Command and evaluate the status quo

نویسنده [English]

  • sedigheh sadat hashemi
Ph.D. in Organizational Behavior Management, University of Tehran, Assistant Professor, Department of Human Resource Management, Amin Police Science University
چکیده [English]

Background and Aim: Organizational culture is one of the most important factors in the success or failure of organizations, especially in organizations where they are relatively long. This article seeks to determine the characteristics of a desirable organizational culture for the Naja Frontier Command and evaluate its current status.

Methodology: The research is applied in terms of purpose and it is descriptive-survey in terms of implementation. The statistical population of the study consisted of top commanders and commanders in the headquarters of this command (17th and above) and the sample size was 42 persons, according to Krejcie and Morgan table. Data were collected using a valid and reliable questionnaire (Cronbach''s alpha 0.84) and were analyzed using Kolmogorov-Smirnov and one-sample and two-sample t-tests in SPSS software.


Results and Results: The research showed that the expected organizational culture of top managers is borderline, team oriented, innovation and risk motivated, consequentialist, transformational and forward looking, with accurate staff, analytical and competitive atmosphere, and managers sensitive to the impact of decision-making on employees. While in all these dimensions, although the status quo is better than the average level, there is a significant gap between the status quo and the desired status, with the exception of evolutionism. Greater distance is also devoted to the cultural dimension of teamwork, which necessitates a deliberate effort to improve the dimensions of organizational culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational culture
  • Border command
  • Naja
  • Senior Management
  • Process
  • Team