تبیین بروز تخلفات انضباطی کارکنان بر اساس نگرش آن ها به آیین نامه انضباطی (مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی شهر مرزی بانه)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: تخلفات انضباطی کارکنان آثار منفی و پیامدهای زیان بار فراوانی را در سطح فردی، سازمانی و اجتماعی در بر دارد. از سوی دیگر، بسیاری از رفتارهای کارکنان در سازمان از نگرش آن ها تاثیر می پذیرد. این پژوهش قصد دارد بروز تخلفات کارکنان را بر اساس نگرش آن­ها به آیین­نامه انضباطی تبیین نماید.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها، پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان بانه تشکیل داده اند. در این پژوهش برای بررسی تاثیر نگرش به آیین نامه بر تخلفات کارکنان، از مقایسه استفاده شده است. به این ترتیب که نگرش دو گروه 25 نفری از کارکنان(کارکنان دارای بیشترین تخلف و کارکنان دارای کمترین تخلف) سنجیده و مقایسه شده است. مبنای انتخاب این افراد، بالاترین و پایین‎‌ترین تعداد تخلفات انضباطی ثبت شده کارکنان در سامانه نیروی انسانی بوده است. داده ها به کمک پرسشنامه محقق ساخته روا(ضریب روایی CVR، 8/0 و بالاتر) و پایا(آلفای کرونباخ 97/0) گردآوری و با کمک آزمون های تی و تحلیل واریانس در نرم افزار SPSS تحلیل شده اند.
یافته‌ها و نتایج: پژوهش نشان داد که بین نگرش کارکنان دارای بیشترین و کمترین میزان تخلفات به آیین نامه انضباطی، تفاوت معناداری وجود دارد: کارکنان دارای بیشترین میزان تخلفات، نگرش منفی و کارکنان دارای کمترین میزان تخلفات، نگرش مثبت به آیین نامه انضباطی دارند. بنابراین نگرش کارکنان به آیین نامه در بروز تخلفات آنان نقش داشته و با شناخت و تغییر هدفمند آن، می توان از بروز تخلفات سازمانی جلوگیری نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining Disciplinary Violations of Employees Based on Their Attitudes to Disciplinary Regulations (Case Study: Baneh Border Police Command Officer)

نویسندگان [English]

  • sedigheh sadat hashemi 1
  • mohammad biglari 2
1)      آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح(1369)، مصوب فرماندهی کل قوا  
2)     پایگاه خبـری پلـیس(28 فـروردین 1397). لـزوم تـدوین سـازوکار مشـخص و مـدون بـرایسنجش مبانی انضباطی در ناجا. قابل بازیابی از:  http://news.police.ir/News/fullStory.do?Id=278266
3)     جلایر، طیبه(1397). نه روش برای برقراری انضباط کاری بین کارمندان . وب ساین چطور،آذر 97. قابل بازیابی از www.chetor.com/69480 :
4)      حجازی فر، حسن؛ رزقی شیرسوار، هادی؛ هاشم نیا، شهرام(1396). ارتباط اخلاق حرفـه ای و انضباط سازمانی با سلامت اداری کارکنان (مورد مطالعه: دانشگاه های پیام نوراستان البـرز ). آینده پژوهی مدیریت. شماره 108. صص15-31.
5)      حقیقتیان، منصور؛ عتبری، علـی؛ کاردوسـت، بیـژن و اکبـری، مهـدی(1394). بررسـی تـاثیرنظارت مردمی بر کاهش تخلفات اداری کارکنان ناجا(مـورد مطالعـه: سـامانه 197 شهرسـتان اهواز). نظارت و بازرسی ،9(33)، 135-159. 
6)      خمرنیا، محمد و باغبانیان، عبدلاوهاب(1391). بررسی عوامل سـازمانی و مـدیریتی مـوثر بـرمیزان تخلفات اداری کارکنان شاغل در بیمارستان امام علی(ع) شهر زاهـدان در سـال 1390. مجله هلوم پزشکی صدرا. دوره 1. شماره 2. صص57-68
7)      درویش، حسن و عظیمی زاچکانی، فاطمه(1395). بررسی تأثیر شفافیت سازمانی بر کـاهش فساد اداری با میانجی گری اعتماد سازمانی (مطالعۀ موردی: کارکنان بیمارستان پانزده خـردادورامین). مدیریت دولتی. دوره 8. شماره 1. صص166-153
8)      رابینز، استیفن پی و جاج، تیموتی(1393). (محمد زارع، مترجم). تهران: نص 
9)      رابینز، استیفن. پی و جاج، تیموتی(1396). مبانی رفتار سازمانی. (عل ی پارس اییان و س یدمحمد اعراب ی، مترجمان). تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
10)   رضاییان، علی(1395). مبانی مدیریت رفتار سازمانی. تهران: سمت(چاپ شانزدهم) 
11)   سعادت، اسفندیار(1396). مدیریت منابع انسانی. تهران: سمت(چاپ بیست و دوم) 
12)   شریف الرضی، محمد بن حسین(1388). نهج البلاغه. (سید محمد مهدی جعفـری، متـرجم).
13)   تهران: انتشارات ذکر
14)   عـامری، محمـدعلی، آهـی، پروی ز(1393). علـل و عوامـل ب روز تخلفـات انضـباطی و ارائ ه راهکارهای پیشگیرانه در سازمان ناجا. فصلنامه منابع انسانی ناجا. 9(35)، 69-88.
15)   عامری، محمدعلی، رحمتی، داریوش و حبیبی، صفر(1394). عوامل سازمانی موثر بر کاهش سطح انضباط در ناجا. مدیریت منابع انسانی در نیروی انتظامی ،2(4)، 89-108. 
16)   عباس ی، عب اس و محم دیان ،مقدس ه(1386). رابطه بین نگرش مصرف کنندگان به وب سایت ها و اثربخشـی تبلیغـات اینترنتـی. فصـلنامه علـوم مـدیریت ایـران. دوره  2. شـماره 7 . صص99-119
17)   قانون تشکیل ناجا(1369)، مصوب مجلس شورای اسلامی
18)   قلی پور، آرین(1390). مدیریت منابع انسانی(مفاهیم، تئوری ها و  کاربردهـا).  قـم: انتشـاراتیاران. 
19)   کـاظمی، حسـن(1391). آیین نامـه انضباطی و تـاثیر آن بـر استانداردسازی و تعـالی رفت ارکارکنان ناجا. فصلنامه دانش انتظامی ایلام. 1(4)، 7-28. 
20)   وروایی، اکبر(1394). نقـش نظـارت سـازمانی در پیشـگیری از جـرائم و تخلفـات کارکنـاننیروی انتظامی. نظارت و بازرسی ،9(31)، 43-72.
21)   هلالیان مطلق، فاطمه؛ حسـن زاده، محمـد و زنـدیان، فاطمـه(1393). نگـرش نیـروی انسـانی نسبت به مدیریت دانش (مطالعه موردی: شرکت های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انـرژیپارس جنوبی). نظام ها و خدمات اطلاعاتی ،4(1و2)، 87-105.
22) Alesina, A., & Weder, B. (2002). Do corrupt governments receive less foreign aid?. American Economic Review, 92(4), 1126-1137.
23) Cristea, M., & Gheorghiu, A. (2016). Attitude, perceived behavioral control, and intention to adopt risky behaviors. Transportation research part F: traffic psychology and behaviour, 43, 157-165.
24) Erkan, I., & Evans, C. (2016). The influence of eWOM in social media on consumers’ purchase intentions: An extended approach to information adoption. Computers in Human Behavior, 61, 47.55
25) Gatling, A., Shum, C., Book, L., & Bai, B. (2017). The influence of hospitality leaders’ relational transparency on followers’ trust and deviance behaviors: Mediating role of behavioral integrity. International Journal of Hospitality Management, 62, 11-.02
26) Hakhverdian, A., & Mayne, Q. (2012). Institutional trust, education, and corruption: A micro-macro interactive approach.
27) The Journal of Politics, 74(3), 739-.057
28) Kolstad, I. & Wiig, A. (2009). Is transparency the key to reducing corruption in resource-rich countries. World Development, 37(3), 521-532.
29) Kumi, E. (2013). Are demographic variables predictors of work deviant behavior. International Journal of Management.30) Sciences, )1(1, 1-.01