عوامل موثر بر انتخاب روش نگهداری و تعمیر خودرویی مناسب در فرماندهی مرزبانی ناجا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم انتظامی

2 دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات دانشگاه علامه طباطبائی و مربی گروه آماد و پشتیبانی دانشگاه علوم انتظامی امین

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آماد و پشتیبانی

چکیده

زمینه و هدف: محیط رقابتی امروز، ایجاب می‌نماید تا مدیران سعی کنند تا حد امکان، هزینه تولید و خدمات خود را کاهش دهند. در این راستا، نگهداری و تعمیرات(نت)، می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه‌ها ایفا نماید. این پژوهش با هدف تعیین عوامل موثر بر انتخاب روش مناسب سیستم نگهداری و تعمیرات در فرماندهی مرزبانی ناجا انجام شده است.
روش: این پژوهش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان سیستم نگهداری و تعمیرات در معاونت آماد و پشتیبانی فرماندهی مرزبانی ناجا و فرماندهی مرزبانی استان‌ها تشکیل داده‌اند و نمونه 75 نفری از آن‌ها به وسیله پرسشنامه ای روا و پایا(آلفای کرونباخ 82/0) مورد پرسش قرار گرفته‌اند و داده‌های حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون‌های تی تک نمونه ای، فریدمن و همبستگی پیرسون تحلیل شدند.
یافته‌ها و نتایج: پژوهش نشان داد الزامات فنی، ‌الزامات مدیریت و روش، الزامات هزینه ای، الزامات نیروی انسانی و الزامات ایمنی، عوامل موثر بر انتخاب روش مناسب سیستم نگهداری و تعمیرات در فرماندهی مرزبانی ناجا هستند و بین این عوامل با یکدیگر ارتباط معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors influencing the choice of maintenance method for a suitable vehicle in the Navy Border Command

نویسندگان [English]

  • ASGHAR AGHAEI 1
  • milad aghaee 2
  • mahdi babaee 3
1)      آقائی، اصغر و آقائی، میلاد(1392). نگهداری و تعمیرات نوین. تهران: معاونت آموزش ناجا.
2)      آقائی، اصغر(1389). طراحی و تبیین الگوی سیستم یکپارچه نت خودروئی ناجا. (پایان نامه دکتری). مدیریت سیستم، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی دانشگاه امام حسین(ع)، تهران
3)      آقائی، میلاد(1390). رویکرد تصمیم گیری چند معیاره به ارزیابی استراتژی بهینه نگهداری و تعمیرات در صنعت خودرو سازی ایران. (پایان نامه کارشناسی ارشد). مدیریت صنعتی(تولید و عملیات) دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین
4)      دودانگه، محمود و حمیدی، علی(1383). اصول و کارکردهای آماد. تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین(ع).
5)      سید حسینی، سید محمد(1384). برنامه ریزی سیستماتیک نظام نگهداری و تعمیرات در بخش صنایع و خدمات. تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی
6)      عابدینی، رضا(1387). بررسی شیوه‌های کارآمد برون سپاری نگهداری و تعمیرات خودرویی و ارائه الگوی بهینه برای ناجا. (پایان نامه کارشناسی ارشد). مدیریت آماد و پشتیبانی، دانشکده اداری و پشتیبانی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران
7)      محمدی، کاظم(1394). نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه خودرویی ناجا. تهران: انتشارات دانشگاه علوم انتظامی امین.
8)      مردانی، نسا(1388). انتخاب استراتژی نت مناسب با استفاده از روش فازی(مطالعه موردی: کارخانه سیمان سپاهان)، (پایان نامه کارشناسی ارشد). مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران
9)     Al-Najar. B., & Alsyuof. I.(2003). Selecting the most efficient maintenance approach using FUZZY multiple criteria decision making. International Journal of Production Economics, 84, 85-100.
10) Bashiri. M., Badri. H, Hejazi. T.H(2011). Selecting optimum maintenance strategy by FUZZY interactive linear assignment method. Applied Mathematical Modeling, 35,152-164.
11) Gosavi. A(2006). Sensitive approach to total productive maintenance. Int. J production Economics, Available on: www.sciencedirect.com.
12) Gulledge. T., Hiroshige. S., & Iyer. R.(2010). Condition-based Maintenance and the product improvement process. Journal of Computers in Industry, 61, 813–832.
13) Marilyn. M., Helms, D.B.A.(2006). Encyclopedia of Management, New York, Thomson Gale Corporation.
14) Mobley. R. K.(2004). Maintenance fundamentals, Second edition, Elsevier science, New York.
15) Moubray.J.(1997).Reliability centered maintenance RCM II,Oxford,UK: Butterwoth /Heinnemann.
16) Sharma. R. K., Kumar, D., and Kumar. P.(2005). FLM to select suitable maintenance strategy in process industries using MISO model. Journal of quality in maintenance industries, 11(4), 359-374.
17) Shygith. K., Ilangkumaran, M., and Kumanan, S.(2008). Multi-criteria decision making approach to evaluate optimum maintenance strategy in textile industry. Journal of Quality in Maintenance Engineering, 14(4), 375-386.
18) Wang. L., Chua, J., & Wu, J.(2007). Selection of optimum maintenance strategies based on a fuzzy analytic hierarchy process. International Journal of Production Economics, 107(1),151-163.
19)  Wireman. T.(2008). Maintenance management, Industrial Press, New York.