مقایسه تاثیر تمرینات ذهنی و مهارتی بر عملکرد تیراندازی با تفنگ بادی (مورد مطالعه دانشجویان دانشکده علوم و فنون مرزی دانشگاه علوم انتظامی امین)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 عضو هیئت علمی دانشگاه

3 مربی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین r.salar93@gmail.com

4 کارشناسی ارشد رشته مدیریت تربیت بدنی دانشگاه علوم انتظامی امینahmaddoosti@ymail.com

چکیده

زمینه و هدف: کیفیت مهارت تیراندازی کارکنان همواره مورد فرماندهان و مدیران و یکی از چالش های مهم در فرماندهی مرزبانی ناجا است هدف از این پژوهش مقایسه تأثیر تمرینات ذهنی و مهارتی بر عملکرد تیراندازی با تفنگ بادی دانشجویان دانشکده علوم و فنون مرزی دانشکده علوم و فنون دانشگاه علوم انتظامی امین می­باشد.
روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا، از نوع آزمایشگاهی می­باشد. جامعه آماری شامل دانشجویان ترم اول دانشکده علوم و فنون مرز دانشگاه علوم انتظامی امین بودند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده 20 نفر به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه تمرین و آموزش دسته بندی شدند. برای جمع­آوری اطلاعات از یک پروتکل تمرینی متناسب با تحقیق استفاده شده­است که در آن علاوه بر رضایت­نامه و پرسش­نامه مشخصات فردی، ارزیابی توانایی آزمودنی­ها در تصویرسازی حرکتی از پرسش­نامه تجدید نظرشده هال و مارتین(1997) و جدول ثبت امتیازات برای دو مرحله پیش و پس از آزمون استفاده شده­است. روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان مورد تایید قرار گرفت و برای تعیین پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ 78./محاسبه گردید .جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون تحلیل t زوجی برای مقایسه امتیازات مرحله پیش­آزمون گروه­های تمرینی و کنترل واز روش t مستقل و همبستگی پیرسون استفاده شده است.
 یافته ها و نتایج : نتایج و یافته­ها ی پژوهش نشان داد که ، تمرینات ذهنی ، مهارتی، تمرینات ذهنی تنفسی ، تمرینات ذهنی نشانه روی و تمرینات ذهنی حالت گیری بر عملکرد تیراندازی دانشجویان تاثیر مثبت و معنی داری داشته و بین تمرینات ذهنی و مهارتی همبستگی مثبت و معنا داری وجود دارد . همچنین تمرینات مهارتی در مراحل اولیه یادگیری و تمرینات ذهنی در مراحل پیشرفته یادگیری بیشترین تاثیر را بر عملکرد یادگیری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effect of mental and skill exercises on the performance of shooting with a rifle (Students studying at Faculty of Frontier Science and Technology of Amin University of Medical Sciences)

نویسندگان [English]

  • gholamreza moradi 1
  • farshad emami 2
  • rohollah salar 3
  • ahmadreza dosti 4
1)      اقلیمی، قاسم (۱۳۹۰)، پلیس و مهارت های تیراندازی، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی امین.
2)      جعفری، اکرم . (1386)، مقایسه برخی مهارت های روانی تکواندوکاران زن برتر و غیربرتر، المپیک.
3)      خدایاری، عباس. (1386)،  بررسی نیمرخ مهارت های روانی مردان اسکی باز آلپاین نخبه ایران، اولین کنگره بین المللی رویکردهای نوین تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی.
4)      خضری، عبدالرحمان و شهبازی، مهدی(1392). تاثیر روش های مختلف ارائه بازخورد بریادگیری سربازان. نشریه مطالعات مدیریت برآموزش انتظامی .شماره دوم .سال ششم .تابستان
5)      حسینی ، فاطمه السادات؛ عالی زاده،بهمن و دیرانلویی، بهمنیار(1396) تأثیر تمرین جسمانی، تصویرسازی ذهنی و موسیقی در بهبود مهارت بسکتبال.نشریه رشد و یاد گیری. دورة 9، شمارة 4، ص530-515
6)      سهرابی، مهدی. فرخی ،احمد. بهرام عباس، رضا. ارقامی، ناصر(1383)، مقایسه اثر تمرین جسمانی و تصویر سازی ذهنی تصادفی و قالبی بر عملکرد یادگیری تکلیف ردیابی، علوم حرکتی و ورزشی، شماره4 ص 68-76
7)      سهرابی، مهدی(1373)، بررسی تأثیر تمرین ذهنی بر مهارت سرویس والیبال دانش آموزان پسر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
8)      سهرابی، مهدی.(1388) تعیین روایی و پایایی پرسشنامه تجدید نظر شده تصویرسازی حرکت و بررسی عوامل مرتبط با آن. طرح پژوهشی، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی؛
9)      سلمان، زهرا. شیخ، محمود. سیف نراقی، مریم. عرب عامری، الهه. آقاپور، سید مهدی. (1388)، تأثیر تمرین‌های ادراکی- حرکتی بر بهبود قابلیت­های حرکتی دانش­آموزان با اختلال هماهنگی رشدی دوره ابتدایی شهر تهران. رشد و یادگیری حرکتی، شماره 2، 63-47.
10)   هادی.، عبدالله(1381)، مقایسه مهارت های روانی بازیکنان نخبه رشته های منتخب ورزشی شرکت کننده در مسابقات ورزشی دانش آموزان پسر دوره متوسطه سراسر کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس. 1392
11)   عابدی، لطفعلی؛ غضنفری، احمد(1388). راهبرهای مؤثر در افزایش مهارت تیراندازی دانشجویان یک دانشکده نظام ، ی طب نظامی
12)   قدیری، فرهاد. (1384)، مقایسه نیمرخ مهارت های روانی بین کاراته کاهای مرد نخبه و غیرنخبه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
13)   مگیل، ریچارد ای. (1386)، یادگیری حرکتی مفاهیم و کاربردها. مترجمان: محمد کاظم واعظ موسوی، معصومه شجاعی. تهران: بامداد کتاب..
14)   موریس، تونی و بال ، استفان ج . (1373)، مروری بر آموزش ذهنی در ورزش، ترجمه شکوه نوابی نژاد، چاپ اول، تهران، کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران.
15)    میرزایی، بهمن . (1384)، مقایسه نیمرخ مهارت های روانی کشتی گیران تیم های ملی جوانان و بزرگسالان در دو رشته ی آزاد و فرنگی، نشریه حرکت
16)   مقدم، امیر؛ رضایی، میثم و سارانی راد، مهین(1392). به مقایسه ی تأثیر تصویرسازی ذهنی همراه با تمرین بدنی بر اجرا و یادگیری.نشریه رفتار حرکتی شماره 15 ، بهار 13
17)   وینتز، گراهام و مارتین، کتی. (1379)، راهنمای عملی روان شناسی ورزشی، ترجمه سید محمد کاظم واعظی موسوی، چاپ اول، تهران، انتشارات دانش افروز.
18) Afshari J. (2012). The effect of perceptual-motor training on attention in the children with autism spectrum disorders. Research in Autism Spectrum Disorders. 6(4) 1331- 1336
19) Cox, Richrd  H. &  Liu,  Z,  Haniu, 1996, Psychological  skills  of  Clite   chiness  athletes,  Journal  of  sport  Psychology , N  27,  .
20) Heishman, S., Boas, Z.P., Hager, M.C., Taylor, R.C., Singleton, E.G., & Moolchan, E.T. (2006). Effect of tobacco craving cues on memory encoding and
21) Halvari, Hallgeir & Thomassen, Tor, Oskar, Genetic,(1997) Social and General Psychology Monographs, Vol 123, Issue 3 ,
22) Ferguson GD, Jelsma D, Jelsma J. (2013). The efficacy of two task-orientated interventions for children with Developmental Coordination Disorder: Neuromotor Task Training and Nintendo Wii Fit training. Research in Developmental Disabilities, Volume 34, Issue 9, September 2013, 2449–2461
23) Gallaho, D.(1991)Understanding Motor Development, Chapter 14, MC Grow-Hill pub.1991
24) Gould, D. & Weinberg, R. & Weis, M.(2007) Psychological characteristics of successful and non-successful Big ten werestlers, Journal of sport Psychology, N 3,
25) Hughes, Sum,(1990) Implementing psychological skills Inventory for sport (R-5), 5th edition, Goleta, CA; Health Science Systems,1990
26) Kaye J, Oken B, et al. (1994). Neurologic evaluation of the optimally healthy oldest old. Arch Neurol. 51(12): 1205- 11.
27) Mc Morris T. (2004)Acpuisition & performance of sports skills. (1th ed). Jonh Willy & Sons ltd.
28) Magil RA(2004). Motor learning & control. Concepts & applications (7th ed). Boston, MA; MC Graw Hill. 2004
29) Norton D J, McBain R K, Ongur D & Cgen Y. (2011). Perceptual training strongly imprones visual motion perception in schizophrenia. Brain and Cognition, 77(2), 248-256
30) Remo M, Dorothee J & Esther H. (2013). Effect of Wii- intervention on balance of children with poor motor performance. Journal of Pediatrics. 43(9) 2996-3003