بررسی تمایل نخبگان به ماندگاری در مناطق مرزی (مورد مطالعه: استان سیستان و بلوچستان)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسنده

دانشیار پایه 32 گروه فرماندهی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: از آنجا که نیروی انسانی مهم‌ترین نقش را در توسعه یک کشور ایفا می‌کند، توجه به آن‌ها و متغیرهایی که به انگیزه‌های آن‌ها می‌پردازند، از اهمیت برخوردار است. این پژوهش با هدف بررسی تمایل نخبگان به ماندگاری در منطقه مرزی سیستان و بلوچستان اجرا شده است.
روش: این پژوهش، کاربردی است و به صورت پیمایشی اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش را دارندگان مدرک تحصیلی دکترا به عنوان نخبگان در استان سیستان و بلوچستان به تعداد 1628 نفر تشکیل داده‌اند و نمونه 200 نفری از آن‌ها به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به وسیله پرسشنامه روا و پایا(آلفای کرونباخ 88/0)، جمع‌آوری و با کمک آزمون‌های آماری تحلیل شدند.
یافته‌ها و نتایج: پژوهش نشان داد که متغیرهای کیفیت زندگی کاری از طریق ادراک حمایت سازمانی بر رضایت شغلی و سپس بر تعهد سازمانی و میل به ماندگاری مؤثرند. متغیر فرصت‌های شغلی موجود و پایگاه اجتماعی با تمایل به ماندگاری رابطه نداشتند و در مدل نهایی، متغیرهای مرتبط با ویژگی‌های شغلی از طریق رضایت شغلی بر تعهد سازمانی و سپس بر میل به ماندگاری مؤثرند و متغیر حرفه‌ای شدن شغل نخبگان با میل به ماندگاری رابطه منفی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the desire of elites to survive in border regions (Case study: Sistan and Baluchestan Province)

نویسنده [English]

  • HOSSEIN ZOLFAGHARI
1)      الوانی، سید مهدی(1384). نقش استاندارد در چرخه حیات مدیریت منابع انسانی. اولین همایش علمی، استاندارد و استاندارد سازی در مناطق مرزی. تهران- سازمان استاندارد
2)      جایدری، محمد(1383). بررسی راه های جذب و نگهداری نیروهای توانمند. تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت.
3)      جهانی، زهرا(1383). بررسی رابطه بین رضایت شغلی و انگیزه پیشرفت و مهارت های در مناطق نوزده گانه شهر تهران. (پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه علامه طباطبایی، تهران
4)      سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه(1393). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگه.
5)      مرتضوی، شهرناز(1384). بررسی عوامل مؤثر در رضایت شغلی و ماندگاری کارکنان. تهران: پژوهشگاه تعلیم و تربیت.
6)      ویزی، جان(1138). مناطق مرزی در جهان نو. (محمدعلی فرجاد، مترجم). تهران: نشر رسانه الکترونیک.
7)     Ajzen, I (1991). The Theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human.
8)     Boe, E.E, Bobbitt, S. A, and cook, L. H (1994). Retetion, reassignment, migration, and attrition of special and education teachers from national perspective. Journal of special Education, 30, 371-384.
9)     Cohen , B. J. , Kinnevy , S. C. and Dichter , M. E. (2007). The equlity of work life of child protective investigators: Comparison of two work environments. Children and touth services Review. 29. 474-489.
10) Eisenberger , R. , Fasolo. P. , & Davis – LaMastro. V. (1990). Perceived organizational support and employee diligence , commitment , and innovation. Journal of Applied psychology ,75, 51-59.
11) Eisenberger , R. , Rhoades , L. and Cameron. J. (1998). Dose pay performance in crease or decrease perceived self –determination and intrinsic Motivation.
12) Griffin , M. & Hepburn ,J. R. (2005). Side – best and reciprocity as determinants of organizational commitment among correctional officers. Journal of criminal.
13) Harris, L & Associates (1992). The Metropolitan Life Survey of the American teacher 1992. The Second year: New teachers xpectations and ideals. New teachers xpectations and ideals. New york: Metropolitan Life Insurance co.
14) Hom ,P. W. &Griffeth ,R. W. (1995). Employee turnover. Cincinnati ,OH: South Western.
15) Ingersoll ,R. (2000). Teacher supply ,teacher shortages and the organization of school. Center for the study of teaching and policy , University of Washington.
16) Ingersoll ,R. M. (2001). Teacher turnover and teacher shortage: An organizational analysis. American Educational Research
17) Kersaint. G. , lewis , Jennifer , potter , Rand meisels G. (2007). Why teachers leave factors that influence retetion and resignation. Teaching and Teacher.:
18) Krishnaveni ,and ,J. Anita,(2007). Educators professional characteristics. Quality Assurance in Education 15. (2)123-143.
19) Mieyer, J. P & Allen, N. J (1997). Commitment in the work place: Theory, research and application, thousand oaks, CA: sage publications.
20) Mueller, C.W (1994). Employee Commitment: R esolving some isses. Work and occupations, 19, 211-236.
21) Preic, M. Baker, D. P & Whiterner, S (1997). Job satisfaction among Americas teachers:
22) price and Mueller model. Journal of management 20, 15-41.
23) Price, J (1997). Handbook of organizational measurement. International Journal of manpower, 18, 305-558.
24) Rhoades , L. , &Eisenberger ,R. (2002). Perceived organizational support: A review of the literature. Journal of Applied psychology ,86(5) ,825-836.
25) Rodes ,j. C. (2004). Job satisfaction and life satisfaction revisited: A longitudinal test of an integrated model. Human Relations ,57(9): 1205-1230.