بررسی دیدگاه کارکنان هنگ مرزی آستارا در مورد عوامل موثر بر کارآیی کارکنان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشجوی دکتری جرم یابی دانشگاه علوم انتظامی امین و مربی گروه اطلاعات دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: امروزه بر این دیدگاه که منابع انسانی با ارزش‌ترین دارایی سازمان هستند، اتفاق نظر وجود دارد. از طرفی، بدیهی است که پاسگاه‌های مرزی به عنوان اولین لایۀ تامین کننده امنیت مناطق مرزی، با بهره‎مندی از کارکنانی کارآمددر اجرای ماموریت خود موفق‎تر خواهند بود. این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر کارایی کارکنانپاسگاه‌های مرزیهنگ مرزی آستارا از دیدگاه آن‌هامی‌پردازد.
روش: این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را فرماندهان و کارکنان پاسگاه‌های هنگ مرزی آستارا به تعداد 50 نفر تشکیل داده‌اند که به صورت تمام شمار با کمک پرسشنامه روا و پایا(آلفای کرونباخ 84/0) مورد پرسش قرار گرفته‌اند. داده‎های جمع آوری شده با استفاده از نرم‌افزارSPSS و آزمون‌های تی تک نمونه‌ای و فریدمن تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها و نتایج: پژوهش نشان داداز دیدگاه کارکنان هنگ مرزی آستارا، عوامل فردی، سازمانی، محیطی و انگیزشی بر کارآیی کارکنان موثر است و تاثیر عوامل محیطی و فردی بر کارآیی کارکنان از دو عامل دیگر بیشتر است. احترام به کارکنان واندیشه‌های آن‌ها، توجه به انگیزه‌های مادی و معنوی کارکنان، توجه به مدیریت و فرماندهی در پاسگاه‌های مرزی و تدوین راهبردو اجرای آموزش‌های برنامه‎ریزی شده می‌تواند به افزایش کارایی کارکنان منجر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review the views of the Astara Regiment's staff on the factors affecting employee efficiency

نویسندگان [English]

  • edalat zibandeh 1
  • kiasat sepehri 2
1)      آزادواری، مینا(1389). بررسی کارایی کارکنان کلانتری بانوان مشهد از منظر کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان مشهد بین سالهای 88- 87 . دوفصلنامه پلیس زن.سال چهارم. شماره 13. صص6-28.
2)      ابراهیمی، حجت الله(1379). بررسی تاثیر سبک مدیریت بر کارایی کارکنان دانشگاه تربیت مدرس.(پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
3)      ابطحی، سید حسین و مهروژان، آرمن(1372). مهندسی روشها.تهران: انتشارات قومس.
4)      ابوالعلایی، بهزاد(1393). نقش مدیریت منابع انسانی در بهبود فضای کسب وکار. نشریه توسعه مهندسی بازار. سال چندم؟؟؟. شماره 37. صص 25-42.
5)      تجزیه چی، فرناز(1375). بررسی مقایسه رابطه بین میزان رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی و میزان کارایی آنان.(پایان نامه کارشناسی ارشد).دانشگاه علامه طباطبایی،تهران.
6)      حسینیان، شهامت و رمضانی، ایمان(1393). ارزیابی کارایی سرکلانتران تهران بزرگ با استفاده از تحلیل پوشش داده‌ها، پژوهشنامه نظم و امنیت اجتماعی. سال هفتم. شماره 25. صص119-140.
7)      دانش فرد، کرم ا... و محجوب روش، شبنم(1388). بررسی رابطه رضایت شغل و تعهد سازمانی با کارایی کارکنان. فصلنامه رهبری و مدیرین آموزشی. سال چهارم. شماره 10. صص115-136.
8)      زحمتکش، حسنعلی(1387). تاثیر متغیر ساختار ناجا بر عملکرد کلانتریهاوپاسگاههای شهرستان رشت. (پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران.
9)      شیرویه زاد،‌هادی؛ دبستانی، رضا و شیرویه زاد، لیلا(1393). اندازه‌گیری و تحلیل کارایی کارکنان با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها.دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در عملیات ایران.دانشگاه مازندران، ساری.
10)   عسگری، ناصر(1392). تئوری‌های سازمان و مدیریت. تهران: انتشارات مکتب ماهان.
11)   کشفی، سید سعید؛ جوی، احمد رضا و رستم زاده، علیرضا(1393). بررسی عوامل موثر بر کارایی طرح توقیف موتور سیکلت(مطالعه موردی: شهر اصفهان). فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک. سال نهم. شماره 33. صص71-88.
12)   مهرآبادی، حیسن(1388). عوامل درون سازمانی موثر بر کارایی کارکنان کلانتریهای شهرستان مشهد.(پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران.
13)   مشبکی، اصغر و خادم، سید مهدی(1390).آسیب شناسی ارزیابی کارایی کارکنان معاونت نیروی انسانی ناجا.فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی. سال ششم. شماره اول. صص20-37.
14)   نجف بیگی، رضا(1379). سازمان و مدیریت. تهران: انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.
15)   ناصری، جبرئیل(1383). تاثیر نابهنگامی در کارایی و اثربخشی. نشریه تدبیر. شماره 151. صص49-53.
16) Carrington,R ,Puthucheary,N ,Rose,D ,& Yaisawarng,S (1997). performance measurement in government service provision: The case) Analysis of police services in New South Wales. Journal of productivity. 8(4) : 415-430.
17) Akhtar.M(2003). X Efficiency Analysis of Commercial Banks in Pakistan. Managing Without a boss: system5.journal of  Business  Ethics,78: 401-414.
18) Likert , j. G. & Araki, C. T(1986). Leadership &organization Development jounal.7(3) , 17-20.
19) Mondy. W(2010). Human Resource Management Eleventh Edition Pearson. pp 241-245.
20) Mone, E(2011).Performance Management at the Wheel: Driving Employee.pp112-128.
21) Verma, Arvind(2007). Department of Criminal justic,Indiana University. Bloomington, Indiana, USA, and Srinagesh Gavirneni, Johanson Graduate School of Managment, Cornell University, Ithaca, New York,pp115-128.