تأثیر عدالت سازمانی بر انگیزش و عملکرد شغلی کارکنان(مورد مطالعه: کارکنان ستاد فرماندهی مرزبانی سیستان بلوچستان)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانش آموخته کارشناس ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: عدالت به عنوان یک نیاز اساسی برای زندگی جمعی انسان­ها همیشه در طول تاریخ، مطرح بوده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر انگیزش شغلی و عملکرد شغلی کارکنان فرماندهی مرزبانی سیستان بلوچستان صورت گرفته است.
روش: این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان ستاد فرماندهی مرزبانی سیستان و بلوچستان تشکیل داده‌اند و بر اساس فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده  195 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از سه پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی نیهوف و مورن (آلفای کرونباخ 75/0)، انگیزش شغلی‌هاکمن و اولدهام (آلفای کرونباخ 77/0) و عملکرد شغلی کارکنان پترسون (آلفای کرونباخ 80/0) جمع آوری و با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری(نرم‌افزار لیزرل 54/8 ) تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها و نتایج: یافته‌ها نشان‌دهندۀ تأثیر معنادار و مثبت عدالت سازمانی بر انگیزش شغلی (65/0= β) و عملکرد کارکنان (54/0= β)، و نیز تاثیر مثبت و معنادار  انگیزش شغلی بر عملکرد کارکنان (32/0= β) فرماندهی مرزبانی سیستان و بلوچستان است.  بنابراین، فرماندهان و مدیران این سازمان باید برای برقراری عدالت در سازمان تلاش نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Organizational Justice on Employee's Motivation and Job Performance (Case Study: Staff of the Sistan Baluchestan Border Guard Command)

نویسندگان [English]

  • hajieh rajabi farjad 1
  • seyad mehdi hosseini 2
1 Associate Professor of Human Resource Management, Amin University of Medical Sciences
2 Graduated Master of Management and Law Enforcement at Amin University of Medical Sciences
1)      پیریایی، صالحه؛ ارشدی، نسرین و نیسی، عبدالکاظم(1392). اثر عدالت سازمانی بر عملکرد شغلی، تعهد سازمانی و قصد ترک شغل: نقش واسطه‌ای اعتماد به نظام سازمان و اعتماد بین فردی. فصلنامهدست آورده‌ای روان‌شناختی،20(2): ص 92-62.
2)      دانایی فر، ایمان؛ رحیم‌پور، امیر؛ کمال اصل، امید علی و قبادی، ماریانوس(1395). بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی با عملکرد شغلی با نقش میانجی انگیزش شغلی کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان بهبهان، کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم، شیراز، قابل بازیابی از:
3)     https://www.civilica.com/Paper-MEAHBTM-MEAHBTM
4)      رابینز، پی استفن(1381). تئوری سازمان(ساختار، طراحی و کاربردها). (سید مهدی الوانی و حسن دانایی‌فرد، مترجمان). تهران: نشر گنج شایگان.
5)      رضایی دولت آبادی، حسین و آقاباباپور، طاهره(1391). بررسی تاثیر عدالت سازمانی ادراک شده بر انگیزش شغلی کارکنان، اولین همایش ملی بررسی راه کارهای ارتقای مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع، گچساران
6)      عبدل نژاد رازلیقی، مریم(1393). بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و انگیزش کارکنان- مطالعه موردی: شرکت کارخانه چینی ایران(کاشی ایرانا). (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران
7)      غلام پور، میثم و عسگری، علی(1395). نقش عدالت سازمانی بر عملکرد شغلی با میانجیگری فرسودگی شغلی در بین آموزگاران، کنفرانس بین‌المللی مدیریت تغییر و تحول، تهران، قابل بازیابی از: https://www.civilica.com/Paper-CMRECONF01-CMRECONF01_112.html
8)      فقهی فرهمند، ناصر(1390). اولویت‌بندی عدالت سازمانی برای ارتقاء عملکرد کارکنان سازمان‌های خدماتی(موردمطالعه: سازمان‌های خدماتی شهر تبریز). علوم رفتاری3(9): 121-154.
9)      فیضی، محمد، رحیمی، الهام(1390). تئوری‌های سازمان و مدیریت. اردبیل: انتشارات محقق اردبیلی.
10)   کرمی، محسن(1396). بررسی تأثیر اخلاق کار اسلامی بر تعهد سازمانی و عملکرد شغلی با نقش واسطه‌ای انگیزش درونی) موردمطالعه: کارکنان ادارات کل مرکزی بانک مسکن. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه آزاد واحد الکترونیک، تهران
11)   محمدی فاتح، عمران؛ محمدی فاتح، علی‌اصغر و جمشیدی، امید(1395). تأثیر اخلاق کار اسلامی بر عملکرد شغلی فرد با در نظر گرفتن نقش واسطه گرایی انگیزش درونی و رضایت شغلی مورد مطالعه: کارکنان سازمان ثبت‌احوال استان همدان، کنگره بین‌المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی، تهران، قابل بازیابی از: https://www.civilica.com/Paper-CPCONF01-CPCONF01_057.html
12) A’yuninnisa, R. M., & Saptoto, R(2015). The effects of pay satisfaction and affective commitment on turnover intention. International Journal of Research Studies in Psychology, 4(2), 57-70.
13) Ambrose, M. L., & Schminke, M(2009). The role of overall justice judgments in organizational justice research: a test of mediation. Journal of Applied Psychology,94, 491–500
14) Ardini, Lilis(2010(. “Pengaruh Kompetensi, Independensi, Akuntabilitas Dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit”. Majalah Ekonomi. Vol. 20, No. 3, 329-349.
15) Bacha, E(2014). The relationship between transformational leadership, task performance and job characteristics. Journal of Management Development, 33(4), 410-420.
16) Bell, B. S., Wiechmann, D., & Ryan, A. M(2006). Consequences of organizational justice expectations in a selection system. Journal of Applied Psychology, 91,455–466.
17) Bies, R. J(2001), "International(in) Justice : The sacred and the Profane", In J. Greenberg and R. Cropanzano(Eds.), Advances in Organizational Behavior(pp. 89- 118). Palo Alto, CA: Stanford University Press.
18) Boswell, W., Bourdreau, J(2000), "Employee Satisfaction With Performance Appraisals and Appraisers: the Role of Perceived Appraisal Use", Human Resource Development Quarterly, 11, 283-99.
19) Cohen-Charash, Y., & Spector, P. E(2001). The role of justice in organizations: A meta-analysis. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 86(2), 278–321.
20) Colquitt, J. A., Conlon, D. E., Wesson, M. J., Porter, C. O. L. H., and Ng, K. Y(2001), "Justice at the Millennium: A Meta- Analytic Review of 25 Years of Organizational Justice Research", Journal of Applied Psychology, 86, 425-445.
21) Elovation, M., Kivimaki, M.,Vahtera, J. , Keltikangas- Jarvinen, L., and Virtanen, M(2003), "Sleeping Problems and Health behaviors as Mediators between Organizational Justice and Health, Health Psychology, 22, 287- 293.
22) Farmer S.; Beehr, T., and Love K(2003), "Becoming an Undercover Police Officer: A Note on Fairness Perceptions, Behavior, and Attitudes", Journal of Organizational Behavior, 24, 373–387.
23) Folger, R. G., & Cropanzano, R(1998). Organizational justice and human resource management(Vol. 7). sage publications.
24) Gandalf, A(2005). Why do nurses at a university hospital want to quit their jobs? Journal of Nursing Management, 13, -329-327. .
25) Greenberg, J(1990). Organizational justice: Yesterday, today, and tomorrow. Journal of Management, 16(2), 399–432.
26) haudhry, A,Q, Javed, H and Sabir, M(2012). The impact of transformational and transactional leadership style on the motivation of employees in Pakistan. Pakistan Economic and Social.
27) Hollensbe, E. C., Khazanchi, S., & Masterson, S. S(2008). How do I assess if my supervisor and organization are fair? Identifying the rules underlying entity-based justice perceptions. Academy of Management Journal, 51, 1099–1116..
28) Kian, Tan Shen, Wan Yusoff, Wan Fauziah (2015). Motivation and Promotion Opportunity of Academic Citizens towards Open Innovation: Proposed Model. Procedia - Social and Behavioral Sciences 204 : 29 – 35
29) Kim, Jeong L., Wells, William,. Vardalis, James J., Johnson, Sharon K., Lim, Hyungjin. (2015).Gender difference in occupational stress: A study of the South Korean National Police Agency, International Journal of Law, Crime and Justice, 1-20.
30) L. Ambert, E(2003), "Justice in Corrections: An Exploratory Study of the Impact of Organizational Justice on Correctional Staff", Journal of Criminal Justice, 31, 155–168.
31) LePine, J. A., and Erez, A(2002), "The Nature of Organizational Citizenship Behavior: The Critical Review and Meta-Analysis". Journal of Applied Psychology, 87, 52-65.
32) Leventhal G(1980), "What Should be Done With Equity Theory? New Approaches to the Study of Fairness in Social Relationships". In: K. Gergen, M. Greenberg and R. Willis, Editors, Social Exchange: Advances in Theory and Research, New York, Ny: Plenum, 27–55.
33) Mohyeldin, Abubakr, and Suliman, .Tahir(2007), "Links Between Justice, Satisfaction and Performance in the Workplace: A Survey in the UAE and Arabic Context", Journal of Management Development, 26, 294-311.
34) Moorman, R. H(1991), "Relationship Between Organizational Justice and Organizational Citizenship Behaviors: Do Fairness Perceptions Influence Employee Citizenship?", Journal of Applied Psychology, 76 ,845-55.
35) Motowidlo, J. S(2003), "Job Performance", Handbook of Psychology". Industrial and Organizational Psychology, 12, 39-55.
36) Niehoff, B. P., & Moorman, R. H(1993). Justice as a mediator of the relationship between methods of monitoring and organizational citizenship behavior. Academy of Management Journal, 36, 527–556.
37) Nix, Justin. & Wolfe, Scott. E., (2016). Sensitivity to the Ferguson Effect: The role of managerial organizational justice. Journal of Criminal Justice, 47 :12–20. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2016.06.002
38) Odondi Jonyo,  Ezra(2015). Effects of Occupational Stress on Work Performance of Police Officers in Nakuru Police Division, Kenya. IOSR Journal of Computer Engineering(IOSR-JCE), Volume 17, Issue 6, Ver. IV(Nov – Dec. 2015):61-88.
39) Ramadhanis, Sari( 2012). “Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Motivasi terhadap Kualitas Audit Pada Inspektorat”. E-jurnal Binar Akuntansi. Vol. 1, No. 1, 76-83.
40) Robbins S, Millet B, Caccioppe R, Waters-Marsh T(1998).Organisational behaviour, 2ndEdn. Australia: Prentice Hall(n.d.).
41) Robbins, Stephen P., Timothy A. Judge. 2009. Orgnizational Behavior. New Jersey: Prentice Hall, Inc
42) Robinson, K(2004), "The Impact of Individual Differences on the Relationship Between Employee Perceptions of Organizational Justice and Organizational outcome Variables", PhD Dissertation, Alliant International University, San Diego, CA.
43) Saraswathi, s(2011): A Study on Factors that Motivate IT and Non-IT Sector Employees: A Comparison. International Journal of Research in Computer Application and Management, Vol. 1, No. 2, pp. 72-77.
44) Van der Merwe, I. W(2008). “A critical Analysis of Factors that Influence Employee Work Performance”. Journal of management. DO1:10.1177/01490
45) Wang, Jin-Liang., Wang, Hai-Zhen, Gaskin, James , Wang, Li-Hui(2015). The role of stress and motivation in problematic smartphone use among college students. Computers in Human Behavior 53 : 181–188.