شناسایی فرصت‌های کارآفرینی در مناطق مرزی استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشیار گروه کسب و کار جدید دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

زمینه و هدف: امروزه از کارآفرینی به‌عنوان اکسیری برای محرومیت‌زدایی یاد می‌شود و شناسایی فرصت‌ به عنوان قلب و آغازگر فرآیند کارآفرینی قلمداد می‌‌شود. شناسایی فرصت‌های کارآفرینی در مناطق مرزی استان سیستان و بلوچستان، به عنوان یک استان کم برخوردار می‌تواند دانش اندکی برای ایجاد زیرساخت توسعه این استان فراهم کند و این پژوهش به دنبال همین هدف است.
روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها، کیفی و از نوع تحلیل محتوا است. جامعه آماری پژوهش را صاحبنظران حوزه کارآفرینی در دو بخش دولتی و خصوصی در استان سیستان و بلوچستان تشکیل داده‌اند. نمونه پژوهش به روش گلوله برفی انتخاب و با 29 نفر(19 نفر از بخش دولتی و 10 نفر از بخش خصوصی) اشباع نظری حاصل شد. داده‌ها به کمک مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع آوری شده و 52 سند مربوط به کارآفرینی در مناطق مرزی استان سیستان و بلوچستان نیز مورد مطالعه قرار گرفته و تحلیل محتوا شدند.
یافته‌ها و نتایج: در مناطق مرزی استان سیستان و بلوچستان، در نه حیطه کشاورزی، دامپروری، صنعت، معدن، ترانزیت، صنایع دستی، انرژی‌های نو، خدمات مهندسی و گردشگری فرصت‌های کارآفرینی وجود دارد که با بهره برداری هوشمندانه از آن‌ها می‌توان رویکردی جدید در تثبیت و تقویت امنیت پایدار این منطقه در پیش گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of entrepreneurship opportunities in the border areas of Sistan and Baluchistan province

نویسندگان [English]

  • gholamhossein hosseininia 1
  • hamed zeraatkan 2
1 Associate Professor at the University of Tehran Entrepreneurship Faculty
2 Associate Professor at the University of Tehran Entrepreneurship Faculty
1)      ابراهیم زاده آسمین، حسین و عباسیان، مجتبی(1389). بررسی عوامل و دلایل قاچاق در استان سیستان و بلوچستان و راهکارهای رفع آن. دوماهنامۀ توسعه انسانی پلیس. سال هفتم. شماره 13. صص 130-109.
2)      الله بخش، راحیل و یعقوبی، اسماعیل(1391). بررسی قاچاق سوخت، عوامل، تبعات و راهبردهای پیشگیری از آن در استان سیستان و بلوچستان. مجموعه مقالات همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالش‌ها و رهیافت‌ها. دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان
3)      پورطالعی، فاطمه(1390). جایگاه توسعه یافتگی ایران و استان‌های کشور از منظر شاخص توسعه انسانی. هفته نامه خبری تحلیلی برنامه. شماره 437
4)      عاشری، امامعلی؛ نور محمدی، سمیه؛ قادری، رضا و رستمی، علیرضا(1391). ارزیابی اثرات اقتصادی-اجتماعی و امنیتی احداث بازارچه‌های مرزی و نقش آن در توسعه مناطق مرزی(نمونه موردی: بازارچۀ مرزی جوانرود(شیخ صالح)). دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای. دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، سنندج
5)      نتایج آمارگیری 1395. قابل بازیابی از: سایت مرکز آمار ایران به نشانی http://www.amar.org.ir
6)     Ardichvili, A., & Cardozo, R., & Ray, S. )2003(. A theory of entrepreneurial opportunity identification and development. Journal of Business Venturing,(18): 105-123.
7)     Casson, M.(1982). The entrepreneur: An economic theory. Oxford: Martin Robertson & Co.(21)3: 133-147.
8)     Eckhardt, T. J., & Shane, A. S.(2003). Opportunities and Entrepreneurship. Journal of Management, 29(3): 333-349.
9)     Gaglio, C., Katz, J.(2001). The psychological basis of opportunity identification: entreprenual alertness. Small Business Economic, 16(2): 95-111.
10) Khanka, S.(2003). Entrepreneurial Development, New Dihli: chand an company , 1(3): 25-37.
11) Murphy, P.J .,& Coombes, S.M.(2009). A model of social entrepreneurial discovery. Journal of Business Ethics, 87: 325–336.
12) Prahalad, C.K.(2004).The fortune at the bottom of the pramid. United states of America:  Wharton School Publishing, 2.
13) Shane, S., & Venketaraman S.(2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of Management Review(12)4: 135-149.
14) Singh, R. P.(2001). A comment on developing the field of entrepreneurship through the study of opportunity recognition and exploitation. Academy of Management Review, 26(1): 10-12.
15) Timmons, J.(2007). New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21th century. New York: Irwin McGraw Hill. 340-352.