تاثیر اشراف اطلاعاتی در مأموریت‌های هنگ مرزی تایباد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار گروه امنیت داخلی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 استادیار گروه اطلاعات دانشگاه علوم انتظامی امین

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته اطلاعات دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: واکاوی شکست‌ در برخی از مأموریت‌های مرزی، بیانگر کم‌توجهی به شاخص‌های اشراف اطلاعاتی در مأموریت‌های مرزی است. با توجه به اهمیت اشراف اطلاعاتی در موفقیت یگان‌های مرزی، این پژوهش به دنبال بررسی نقش اشراف اطلاعاتی در مأموریت‌های مرزی هنگ مرزی تایباد است.
روش: این پژوهش، توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان اطلاعات مرزبانی هنگ مرزی تایباد به تعداد 80  نفر تشکیل داده‌اند که به صورت تمام شمار مورد پرسش قرار گرفته‌اند. داده‌ها با کمک پرسشنامه محقق ساخته روا و پایا(آلفای کرونباخ 88/0) جمع آوری با استفاده ازآزمون‌های همبستگی و رگرسیون چند متغیره تحلیل شده‌اند.
یافته‌ها و نتایج: پژوهش نشان داد بین متغیرهای مستقل مورد مطالعه یعنی کسب اطلاعات در گذشته،  مدیریت اطلاعات در حال حاضر و کشف اطلاعات در آینده با متغیر وابسته یعنی مأموریت‌های مرزی، به ترتیب با ضرایب 812/0، 815/0 و 818/0 همبستگی مثبت و معنا‌دار وجود دارد.  بنابراین هر چه اشراف اطلاعاتی افزایش یابد، احتمال موفقیت در ماموریت‌ها بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of intelligence on the missions of the Hong Kong border

نویسندگان [English]

  • taghi bakhtiari 1
  • abolfazl pourmanafi 2
  • ali barati 3
1 Assistant Professor, Department of Homeland Security, Amin University of Police
2 . Assistant Professor, Department of Information Sciences, Amin University of Medical Sciences
3 Graduate student of Amin University of Medical Sciences
1)      اسحاقی فر، میثم(1392). نقش‌هادی عملیات جمع‌آوری پنهان در اشراف اطلاعاتی سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه امام حسین(ع)، تهران
2)      آهی، پرویز(1384). آسیب‌شناسی شغلی کارکنان پایور هنگ مرزی جلفا،(پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشکده فرماندهی و ستاد ناجا، تهران
3)      اخباری، محمد و نامی، محمدحسن(1388). جغرافیای مرزبانی تأکید بر مرزهای ایران. تهران: سازمان جغرافیای نیروهای مسلح.
4)      باهنر، ناصر(1385). فناوری رسانه‌ای و ایفای نقش‌های فرهنگی. تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه.
5)      بابایی، حسین(1389). تبیین مفهوم و ضرورت اشراف اطلاعاتی، تهران: دانشکده و پژوهشکده اطلاعات و امنیت دانشگاه امام حسین(ع)
6)      جلیل زاده، حسین(1395). بررسی نقش اشراف اطلاعاتی بر ارتقای امنیت مرزهای استان سیستان و بلوچستان(شهرستان مرزی میر جاوه). (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه علوم انتطامی امین، تهران
7)      جمشیدیان،‌هادی(1388). اشرافیت اطلاعاتی. تهران: پلیس اطلاعات عمومی ناجا
8)      حبیبی، رهام بخش(1395). شناسایی عوامل مؤثر بر کنترل عملیات‌های گروهک‌های تروریستی و معاند در جنوب شرق کشور(مطالعه موردی مرز سراوان). (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه علوم انتطامی امین، تهران
9)      حسین پور، جعفرو مختار رضایی، جواد(1394). بررسی شیوه‌های ایجاد اشراف اطلاعاتی بر تجارت الکترونیک(پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه علوم انتطامی امین، تهران
10)   دژاکام، رضا(1389). درآمدی بر چیستی و چرایی اشراف اطلاعاتی. تهران: دانشکده و پژوهشکده اطلاعات امنیت دانشگاه جامع امام حسین(ع).
11)   رضایی، علی(1389). عوامل مؤثر بر اشراف اطلاعاتی بر سازمان‌های مردم‌نهاد در شهر همدان در سال 1387.(پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه علوم انتطامی امین، تهران
12)   رضایی، قاسم(1388). آشنایی با مرز و مرزبانی. تهران: معاونت آموزش ناجا
13)   زرقانی، سید‌هادی(1386). مقدمه بر شناخت مرزهای بین‌المللی با تأکید بر کارکرد امنیتی-انتظامی مرزها. تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین
14)   طباطبایی، علیرضا(1389). ابعاد و راهکارهای اشراف اطلاعاتی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی در فضای مجازی. مجموعه مقالات همایش تخصصی پلیس. اشرف اطلاعاتی و جرم. دانشکده علوم و فنون اطلاعات و آگاهی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران
15)   عیوضی، محمدرحیم(1382). ارتباط بین توسعه سیاسی و امنیت عمومی. مجموعه مقالات همایش امنیت عمومی وحدت ملی. وزارت کشور، تهران
16)   عطار زاده، سعید(1389). نقش اشراف اطلاعاتی در پیشگیری از اقدامات تروریستی نوین، مجموعه مقالات همایش تخصصی پلیس، اشراف اطلاعاتی و جرم . دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران
17)   فیروزآبادی، حسن(1387). همایش هم‌اندیشی کمیسیون‌های تخصصی شورای هماهنگی اطلاعاتی. فصلنامه جامعه اطلاعاتی حفاظتی. سال اول. شماره 1. 23-12 صص 25-12 
18)   قدرت‌آبادی، محمدحسن(1389). اشراف اطلاعاتی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا با بهره‌گیری از منابع آشکار. مجموعه مقالات همایش تخصصی پلیس، اشراف اطلاعاتی و جرم. دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران
19)   لطفی، علیرضا(1389). شیوه‌های نوین آموزش اشراف اطلاعاتی. مجموعه مقالات همایش تخصصی پلیس اشراف اطلاعاتی و جرم. دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران
20)   محمدحسینی، مسعود و علی پور، عباس(1391). سنجش تهدیدهای امنیتی در جنوب شرق ایران(با تاکید بر امنیت مرز). مجله سیاست دفاعی. سال بیستم. شماره 78 . صص 196-163
21)   نهازی، غلامحسین(1379). احساس ناامنی، زمینه‌ها، پیامدها و شیوه‌های مقابله. نشریه امنیت سال چهارم. شماره 15 و 16. صص 51-29