تحلیل مولفه‌های بومی موثر بر مقابله با بحران در شهر مرزی بانه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیارگروه جغرافیای شهری پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

2 مربی گروه مرزبانی دانشگاه علوم انتظامی امین

3 مدرس ارشد گروه اطلاعات معاونت آموزش ناجا

چکیده

زمینه و هدف: با رواج ناامنی­های اجتماعی، تقویت امنیت در جوامع شهری به ویژه در شهرهای مرزی از حساسیت بیشتری برخوردار گردیده است. هدف این پژوهش تحلیل مولفه‌های بومی موثر بر مقابله با بحران در شهر مرزی بانه است.
روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا، پیمایشی است. برای جمع‌آوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای و مطالعات میدانی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را کارشناسان 11 اداره و سازمان مرتبط با مدیریت شهری و مدیریت بحران در شهر بانه به تعداد 55 نفر تشکیل داده‌اند. برای اجرای پژوهش، نقاط قوت و ضعف(عوامل داخلی) و فرصت‌ها و تهدیدها(عوامل خارجی) شهر بانه بررسی و برای تکمیل اطلاعات، به کمک پرسشنامه، از نظرات کارشناسان مدیریت بحران شهرستان بانه نظرخواهی شده و با وزن دهی به آن‌ها، ماتریس SWOT تشکیل و در نهایت راهکارهای رسیدن به اولویت‌های مبتنی بر جهت گیری‌های آمایشی ارائه شده است.
یافته‌ها و نتایج: پژوهش نشان داد نمره کل ماتریس عوامل داخلی برابر با 76/2 و نمره وزن کل ماتریس عوامل خارجی برابر با 36/3 است و این به این معنا است که وضعیت مدیریت بحران در شهر بانه در موقعیت تهاجمی ـ رقابتی(راهبرد تهاجمی «حداکثر ـ حداکثر») قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Native Indicators Effective on Confronting the Crisis in the Baneh Border Town

نویسندگان [English]

  • mohammad rahim gholami 1
  • hasan reza gheytasi 2
  • hamidreza usefi 3
  • farshid mafi 2
1 Assistant Professor of Urban Geography of the Institute of Law Enforcement and Social Studies of NAJA
2 Coordinator of the border police department of Amin University of Police
3 Senior Lecturer, Department of Information Assistance, NAJA
1)      احدنژاد، محسن(1388). آسیب‌پذیری شهرها در برابر زلزله، (رساله دکتری)رشته جغرافیا شهری، دانشگاه تهران، تهران
2)      احمدی، حسن(1376). نقش شهرسازی در کاهش آسیب پذیری شهر، نشریه مسکن و انقلاب. دوره دوم، شماره 80. صص61-70.
3)      ابراهیم زاده، عیسی؛ ایزدی، پگاه و کهزادی، سالار (1394). برنامه‌ریزی راهبردی توسعه پایدار اکوتوریسم با بهره‌گیری از مدل تلفیقی SWOT و ANP (مطالعه موردی: استان کردستان). مجله آمایش جغرافیایی فضا. سال ششم. شماره 15. صص  13-45.
4)      رضایی، محمدرضا(1391). برنامه‌ریزی راهبردی مدیریت بحران در یزد. فصلنامه مدیریت بحران. دوره اول، سال اول شماره 1 صص35-44
5)      زبردست، اسفندیار(1393). کاربردمدلENP درشهرسازی. فصلنامه هنرهای زیبا و شهرسازی. دوره نوزدهم شماره 2. صص23-38.
6)      زرقانی،‌هادی(1386). مقدمه شناخت مرزهای بین المللی با تاکید برکارکرد انتظامی امنیتی مرزها. تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین
7)      شیعه، اسماعیل؛ حبیبی، کیومرث و ترابی، کمال (1389). بررسی آسیب‌پذیری شبکه‌های ارتباطی شهرها در مقابل زلزله با استفاده از مدل GIS,IHWP مطالعه موردی منطقه شش تهران. مجله باغ نظر. دوره هفتم. شماره 13. صص35-48.
8)      حبیبی، کیومرث(1391). پیاده‌سازی الگوریتم سلسله مراتبی –فازی جهت آسیب پذیری هسته مرکزی شهر. دو فصلنامه مدیریت بحران. سال یکم شماره 2. صص67-76.
9)      غلامی، محمد رحیم(1394). راهبردهای مدیریت بحران در شبکه معابر شهر تهران. (رساله دکتری). رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران.
10)   قائد رحمتی، صفر و حسینی، مصطفی(1391). بررسی فرصت‌ها و چالش‌های گردشگری در مناطق مرزی - ایلام، همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالش‌ها و رهیافت‌ها، دانشگاه سیستان بلوچستان، زاهدان.
11)   کریمی، مرتضی و وفایی، علی اکبر(1392). امنیت سازی و توسعه پایدار در مناطق مرزی(مریوان). مجله پژوهش و برنامه‌ریزی شهری. سال چهارم. شماره15. صص95-112.
12)   گلکار، کورش(1384). متناسب سازی تکنیک(SWOT)برای کاربرد در طراحی شهری. مجله صفه. دوره پانزدهم. شماره 41، صص44-65.
13)   مراد مسیحی، واراز(1382). برنامه‌ریزی استراتژیک در کلان شهرها. تهران: انتشارات پردازش
14) Jacobs, B, (2005), Urban Vulnerability: Public Management in a Changing World, Journal of Contingencies and Crisis Management, Vol. 13, No.2.pp39-44 : https://doi.org/10.1111/j. 1468-5973.2005.00454.
15) Little, M., kim, p and christopher, f, (2000) ,Vulnerability in the Narrative of Patients and Their Cares: Studies of Colorectal Cancer. Volume: 4 issue: 4, page(s): 495-510. https://doi.org/10. 1177/136345930000400405
16) Milutinovic, Z. and G. Trendafiloski,(2003)،WP4 Report: Vulnerability of Current Buildings. RISK UE Project. An Advanced Approach to Earthquake Risk Scenarios with Applications to Different European Towns, Contract: EVK4-CT-2000-00014.  https://books.google.com/books?isbn=1402036086
17)                    Morales, A. (2002). Urban Disaster Management: CasebStudy of Earthquake Risk Assessment in Cartago, Costarica, Thesis in Master of Science in urban planning & management, International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation (ITC), Enschede, Netherlands.  https://books.google.com/books? isbn=1402036086