مؤثرترین شیوه‌های مقابله با قاچاق کالا در فرماندهی دریابانی بندرعباس

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت پیشگیری از جرم دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: شهرها و مناطق مرزی به خاطر موقعیت خاص جغرافیایی مهمترین مبادی ورود و خروج کالای قاچاق محسوب می شوند. در این میان بندرعباس با داشتن اسکله های شهید رجایی و شهید باهنر مهمترین بندر تجاری ایران محسوب می شود از طرفی با توجه به فاصله نزدیک با کشورهای حاشیه خلیج فارس ، سواحل شنی و خوریات متعدد و ...  یکی از شهرهای مورد هدف قاچاقچیان می باشد. تحقیقات نشان داده که بیشترین حجم قاچاق کالا از طریق مرزهای دریایی صورت می گیرد. بر اساس قانون ، مراقبت از مرزهای دریایی برعهده دریابانی مرزبانی نیروی انتظامی بوده و در این مقابله شیوه های مختلفی درحال انجام است. پژوهش حاضر بـا هـدف شناخت مؤثرترین شیوه‌های مقابله با قاچاق کالا در فرماندهی دریابانی بندرعباس تدوین شده است.
روش: تحقیـق از نـوع کـاربردی و روش انجـام آن توصیفی-  پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق 280 نفر از کارکنان دریابانی بندرعباس و انتخاب نمونه یه تعداد162 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. پژوهش حاضر در دو سطح توصیفی و استنباطی به تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده پرداخته و در سطح استنباطی با استفاده از آزمون نسبت دو جمله ای و آزمون من ویتنی به تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها پرداخته شده است.
یافته‌ها و نتایج: یافته‌های پژوهش نشان داد که شیوه‌ های اطلاعاتی و شیوه‌های انتظامی، رزمی- تاکتیکی فرماندهی دریابانی بندرعباس در مقابله با قاچاق کالا مؤثر می‌باشند.ولی تفاوت معناداری بین دو شیوه اطلاعاتی و انتظامی رزمی- تاکتیکی ازنظر اولویت تأثیر وجود نداشته.و این موضوع بیانگر این است که باید هم به شیوه‌های اطلاعاتی و هم به شیوه های انتظامی، رزمی و تاکتیکی توجه ویژه شود و در این راستا با توجه به یافته های پژوهشی و به منظور برنامه ریزی مسئولان ذی ربط ده (10) پیشنهاد در جهت مقابله با پدیدة شوم قاچاق کالا ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Most Effective Methods to Cope with Smuggling of Goods at Bandar Abbas Daryabani Command

نویسنده [English]

  • abdollah lashgari
Ph.D Student, Crime Prevention Officer, Amin University of Police
1)      امان پور، سعید(1393)، ارزیابی مهم ترین عوامل مؤثر بر قاچاق کالا و سوخت در مناطق مرزی نمونه موردی: دهستان مرگور ، پژوهش نامه مطالعات مرزی، سال دوم، شماره چهارم، زمستان 1393 ،صص 22-1
2)      الیاسوند، امین (1393)، نقش پیشگیری اجتماعی در کاهش قاچاق کالا و ارز،نشریه کارآگاه ، دوره دوم سال هفتم تابستان ۹۳ شماره ۲۷،صص 80-65
3)      پسنده ، مریم (1395)، راهکارهای پیشگیری از اقدامات سازمان یافته در قاچاق مشروبات الکلی، فصلنامة پژوهش های اطلاعاتی و جنایی، سال یازدهم ، شمارة دوم، تابستان 1395، صص104-79
4)      سهرابی، مجتبی(1393) ، بررسی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا در مرزهای دریایی خلیج فارس، فصلنامه دانش انتظامی بوشهر/سال سوم، شماره نهم، تابستان 1393
5)      حسین خانبگی ،مجید(1395) ، شناسایی شیوه‌های کنترل و مقابله‌ای نیروی انتظامی با قاچاق دارو ، فصلنامة پژوهش های اطلاعاتی و جنایی، سال یازدهم شمارة چهارم، زمستان 1395،صص120-103
6)      خواجه امیری ، علیرضا (1395) ، شناسایی شیوه‌های کنترل و مقابله‌ای نیروی انتظامی با قاچاق دارو ، فصلنامة پژوهش های اطلاعاتی و جنایی، سال یازدهم شمارة چهارم، زمستان 1395،صص120-103
7)      دیانتی ، عبدالله (1392)، نقش علوم جرم یابی در کشف قاچاق کالا، نشریه کارآگاه دوره دوم سال ششم بهار1392 شماره 22 ، صص67-39
8)      راشدنیا ، اکبر (1392) ، بررسی عوامل مؤثر در مبارزه با قاچاق سوخت در یگان‌های دریابانی مورد مطالعه پایگاه دریابانی قشم در سال 90 الی91 ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم انتظامی امین
9)      صادقی ،محمد (1393) ، قاچاق کالا در مرزهای دریایی استان هرمزگان و تأثیر آن در امنیت منطقه ، فصلنامة انتظام اجتماعی ، سال ششم ،شماره اول ، بهار 1393
10)   طالبیان ، حسین (1395)، راهکارهای پیشگیری از اقدامات سازمان یافته در قاچاق مشروبات الکلی ، فصلنامة پژوهش های اطلاعاتی و جنایی، سال یازدهم ، شمارة دوم، تابستان 1395 ، صص104-79
11)   طالبیان ، حسین(1393) ، نقش پیشگیری اجتماعی در کاهش قاچاق کالا و ارز،نشریه کارآگاه ، دوره دوم سال هفتم تابستان ۹۳ شماره ۲۷،صص 80-65
12)   فرشید ، ناصر (1395) ، بررسی مؤثرترین شیوه‌های مقابله با قاچاق مواد مخدر در فرماندهی انتظامی استان کرمان ، فصلنامه علمی - تخصصی دانش انتظامی، سال 7، شماره 16 ، تابستان 1395 ، صص91-67
13)   فرهمند ، قاسم(1393) ، ارزیابی مهم ترین عوامل مؤثر بر قاچاق کالا و سوخت در مناطق مرزی نمونه موردی: دهستان مرگور، پژوهش نامه مطالعات مرزی، سال دوم، شماره چهارم، زمستان 1393 ،صص 22-1
14)   مستجابی سرهنگی، حمید (1393) ، قاچاق کالا در مرزهای دریایی استان هرمزگان و تأثیر آن در امنیت منطقه ، فصلنامة انتظام اجتماعی، سال ششم ، شماره اول، بهار 1393
15)   نوری، جعفر(1382)، گسترش قاچاق در بستر اقتصاد نابسامان و سیاست جنایی مقابله با آن ؛ الهیات و حقوق » پاییز و زمستان 1382 - شماره 9 و 10 صص174-149
16)   هندیانی ، عبدالله (1392)، نقش علوم جرم یابی در کشف قاچاق کالا، نشریه کارآگاه دوره دوم سال ششم بهار1392، شماره 22 ، صص67-39
17)   یادگارنژاد، امین (1395) ، بررسی مؤثرترین شیوه‌های مقابله با قاچاق مواد مخدر در فرماندهی انتظامی استان کرمان ، فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی، سال 7، شماره 16 ،تابستان 1395 ، صص 91-67
18)   قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392
19)   قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369