بررسی امنیت پایدار در شهر مرزی سردشت از دیدگاه کارشناسان امنیتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: مفهوم امنیت پایدار در سال‎های اخیر اهمیت چشمگیری پیدا کرده است. از آنجا که مناطق مرزی به دلیل دوری از مرکز و پیوند با مرزهای مجاور با آسیب پذیری و تهدیدهای مختلف رو به رو هستند، امنیت در آن‎ها اهمیت بیشتری دارد. هدف پژوهش، رتبه بندی ابعاد و مؤلفه‎ها موثر بر امنیت پایدار در شهر مرزی سردشت است.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی است. گردآوری اطلاعات آن به روش اسنادی و میدانی(پرسشنامه) بهره گرفته شده است. در این تحقیق برای افزایش روایی آن، از اعتبار صوری استفاده‌شده است. حجم نمونه به تعداد30 نفر می باشد. که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی تعیین شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Spss و مدل پرسکات آلن استفاده گردیده است.
یافته‎ها و نتایج: پژوهش نشان داد که مؤلفه «افزایش سطح تحصیلات» و «تقویت همبستگی‌ها یا پیوندهای درونی(قومی، مذهبی)» با وزن نسبی 14/0 رتبه اول و ابعاد «عملکرد رسانه» و «عملکرد نهادها» با در بر گرفتن شش مولفه و مجموع وزن نسبی 1296/0 ، مهمترین ابعاد تاثیرگذار در پایداری امنیت شهرسردشت هستند. همچنین هیچ کدام از ابعاد موثر بر امنیت پایدار سردشت در وضعیت پایداری قرار ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Perspectives on security in the border town of Sardasht from the perspective of security experts

نویسندگان [English]

  • eshagh jalalian 1
  • Mohammad Waysian 2
2 M.A of Geography and Urban Planning Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Objective: The concept of sustainable security has become very important in recent years. As the border areas are exposed to various vulnerabilities and threats due to distance from the center and the adjacent borders, security is even more important. The purpose of the research is to evaluate the dimensions and components affecting sustainable security in the border town of Sardasht.Method: The present research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical nature. Data gathering was done using documentary and field method (questionnaire). In this research, formal credibility has been used to increase its validity. The sample size is 30 people. Which is determined using snowball sampling method. For analysis of data, SPSS software and Allen Prescott model have been used.Findings and results: The research showed that the component of "raising the level of education" and "strengthening the correlations or inner ties (ethnic, religious)" with a relative weight of 14/0 ranked first and the dimensions of "media performance" and "performance of institutions" in On the basis of the six components and the total weight of the relative weight of 1296/0, the most important dimensions affect the security of the city. Also, none of the dimensions affecting Sardasht's sustainable security is in a sustainable situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Sustainable security
  • Border cities
  • Sardasht
  • Media
  • Police
1)      احمدی پور، زهرا؛ مختاری، حسین؛ رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا و وزین، نرگس(1386). بررسی روند شتاب توسعه‌یافتگی فضاهای سیاسی-اداری کشور(مطالعه موردی: استان‌های ایران در برنامه‌های اول تا سوم توسعه) سال‌های 1383-1368. فصلنامه ژئوپلیتیک. سال سوم. شماره 1. صص 49-22.
2)      افتخاری رکن الدین، عبدالرضا(1390). ارزیابی پایداری گردشگری در روستاهای تاریخی فرهنگی ایران با تاکید بر پارادایم توسعه پایدار گردشگری. فصلنامه مطالعات گردشگری. شماره 14. صص34-1.
3)      آدمی، علی؛ خضریان، مهدی؛ عباس زاده،‎هادی؛ یزدان پناه، مهدی (1390). الزامات گذار به امنیت ملی پایدار، دو فصلنامه دانش سیاسی. سال 7. شماره 2. پیاپی 14. پاییز و زمستان 1390. صص 27-5.
4)      بهرامیان، شفیع و بهرامیان، امید(1391). بررسی رابطۀ بین همگرایی اقوام(ترک و کرد) و احساس امنیت پایدار و شناخت عوامل مؤثر بر تقویت همگرایی اقوام در استان آذربایجان غربی. دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری، دوره جدید. شماره11. بهار و تابستان1391. صص159-131.
5)      پیرعلی، علیرضا و سیادت، سعیده (1392). تدابیر راهبردی ناجا در گسترش امنیت پایدار مرزهای جنوب شرقی کشور (موردمطالعه: استان سیستان و بلوچستان). پژوهش‌نامه مطالعات مرزی. دوره اول. شماره 1. آبان 1392. صص 126-103.
6)      پیله ور، علی اصغر و رضائی خبوشان، رضا (1395). تحلیل امنیت و ناپایداری در شهرهای جدید با استفاده از GIS و AHP (مورد: شهر جدید پردیس). پژوهش­های جغرافیای سیاسی. دوره1. شماره2. تابستان1395. صص202-173.
7)      چوخاچی­زاده­مقدم، محمد باقر و امینی­قشلاقی، داوود(1389). بسترهای ناامنی در مناطق مرزی استان آذربایجان غربی از منظر جغرافیای نظامی‎– امنیتی. فصلنامه ژئوپلتیک. سال ششم. شماره سوم. پاییز1389. صص210-186.
8)      ساروخانی، باقر و نویدنیا، منیژه (1385). امنیت اجتماعی خانواده و محل سکونت؛ در تهران، فصلنامة رفاه اجتماعی. سال ششم. شماره ۲۲. پاییز 1385. صص 106-87.
9)      عباس زاده فتح آبادی، مهدی و سبزی، روح الله(1394). الگوی فازی- سیستمی‎هوشمندسازی قدرت و تحقق امنیت پایدار در مکتب امنیتی جمهوری اسلامی‎ایران. فصلنامه سیاست. دوره45. شماره3. پاییز1394. صص.758-741.
10)   عزیزی، محمد مهدی و شعبان جولا، الهه (1393). ارزیابی کالبد محله­های قدیمی‎شهری در پاسخ دهی به احساس امنیت )نمونة موردی: محلة ملک آباد شهر قزوین(، پژوهش‎های جغرافیای انسانی. دورة 46. شمارة 4. زمستان1393. صص808-791.
11)   علایی، حسین(1391). امنیت پایدار در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی‎ایران. فصلنامه راهبرد دفاعی. سال 10. شماره39. صص15-2.
12)   قاسمی، محمد (1388). بررسی نقش رسانه‌ها در ایجاد همگرایی ملی و امنیت پایدار (با تأکید بر همگرایی مرزنشینان استان آذربایجان  غربی). نظم و امنیت انتظامی. شماره 3. پاییز 1388. صص 178-149.
13)   کریمی، مرتضی و وفایی، علی اکبر(1392). امنیت سازی با توسعه پایدار در مناطق مرزی(مطالعه موردی شهر مریوان)، مجله پژوهش­ و برنامه ریزی شهری. سال 4. شماره15. زمستان.، صص112-95.
14)   لطفی، صدیقه؛ آنامرادنژاد، رحیم بردی؛ واحدی، حیدر (1394). ارزیابی مؤلفه‎های کالبدی فضاهای عمومی‎و تأثیر آن در احساس امنیت اجتماعی شهروندان بابلسر. پژوهش‎های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی. سال 4. شماره پیاپی 9. شماره اول. بهار و تابستان 1394. صص 152-131.
15)   مختاری­هشی، حسین؛وزین، نرگیس؛ قادری حاجت، مصطفی(1396). بررسی پایداری امنیت روستاهای مرزی استان سیستان و بلوچستان. فصلنامه جغرافیایی سرزمین. دوره.14 شماره54. تابستان1396. صص60-43
16)   منوچهری، سوران؛ محمدی، سعدی؛ عبداللهی، بیان(1394). شناسایی عوامل ناپایداری امنیتی شهرستان مریوان از دیدگاه صاحبنظران. دانش انتظامی‎کردستان. دوره 6. شماره 4. زمستان1394. صص74-55.
17)   موسوی، میرنجف؛ حکمت­نیا، حسن؛ احمدی، حمیدرضا(1388). شهرنشینی و امنیت، بررسی میزان و عوامل مؤثر بر احساس امنیت شهروندان(مطالعه موردی؛ شهر مراغه). مجله پیک نور. سال هفتم. شمارة 3. پاییز1388. صص50-39 .
18)   موسوی، میرنجف؛ ویسیان، محمد؛خلیفی پو،رحکیمه(1395). اولویت‌بندی راهبردهای امنیت پایدار در آمایش مناطق مرزی مطالعه موردی: استان کردستان. فصلنامه جغرافیای سیاسی. سال . شماره2. تابستان1395. صص75-53.
19)   نظافتی، عباس؛  سلطانی، مسعود؛ ویسیان، محمد؛ اکبری، مهناز(1393). بررسی عوامل مؤثر بر توسعه امنیت پایدار در مناطق مرزی مطالعه موردی : استان کردستان. پژوهش نامه مطالعات مرزی. دوره 2،. شماره6. زمستان1393. صص46-23.
20)   هاشمی، فاطمه(1390). امنیت پایدار در خلیج فارس: موانع و سازوکارها، فصلنامه ژئوپلیتیک. سال هفتم. شماره اول. بهار 1390. صص167-136.
21) Leffler, M.P.(1984) The American Conception of National Security and the Beginnings of the Cold War1945-48, The American Historical Review, 89)2) : 346-381.
22) Abatudu, M. (2001) “Reflections on Early 21st Century Africa’. In: Adesida O., and Oteh. Eds. Africa Voices and Africa Visions.ed. Upsala: The Nordsic African Institute
23) Jolly, R. and  BasuRay, D.)2007( Human Security: National Perspectives and Global Agendas, Journal of International Development, 19(4) : 457-472 .
24) Tito, A. and Mirle, B. and Melissa, F. and Rene, P. and Lawrence, A.H. and Keith, P. (2016) Globalization and Cities on the U.S.-Mexico Border, URBAN AFFFAIRS ASSOCIATION 46TH ANNUAL CONFERENCE San Diego March 16-19, 2016.