رابطه بین شبکه پیام‌رسان تلگرام با ایجاد ناآرامی‎های قومی در مناطق کردنشین استان کرمانشاه از نگاه کارشناسان پلیس امنیت

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 استادیار داخلی گروه اطلاعات دانشگاه علوم انتظامی امین

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم امنیت انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: امروزه فناوری‎های اطلاعاتی و ارتباطی نوین در بستر فضای مجازی به عامل مهمی برای بسیج کنش‌های جمعی و جنبش‌های اجتماعی اعتراض آمیز در سراسرجهان تبدیل شده است. شبکه پیام رسان تلگرام از جمله تاثیرگذارترین این فناوری‎ها است. با توجه به تنوع قومی در جامعه ایران و کارکردهای مثبت و منفی که به دنبال دارد، این پژوهش درصدد بررسی رابطه بین شبکه پیام رسان تلگرام با ایجاد ناآرامی‎های قومی کردنشینان استان کرمانشاه از نگاه کارشناسان پلیس امنیت است.
روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان کرمانشاه تشکیل داده‎اند و حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان، 170 نفر برآورد شد. داده‎ها به وسیله پرسشنامه روا و پایا (آلفای کرونباخ 95/0) جمع‌آوری و با استفاده از نرم افزار spss و آزمون همبستگی پیرسون تحلیل شدند.
یافته‎ها و نتایج: پژوهش نشان داد از نگاه کارشناسان پلیس امنیت، چهار مولفۀ برجسته سازی مشکلات اجتماعی و قومی، گسست‎های قومی، کمپین‎های مجازی و طرح اطلاعات غیر واقعی در رابطه با قوم کرد از طریق پیام رسان تلگرام با ایجاد نا آرامی‎های قومی کردنشینان استان کرمانشاه ابطه وجود دارد. بنابراین اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و مقابله ای برای خنثی سازی و مدیریت این پیام رسان، ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Telegram Messenger Network With Ethnic Unrest In Kurdish Regions Of Kermanshah Province From Security Police Experts

نویسندگان [English]

  • Jafar Hosein pour 1
  • Mohammad Asadi fard 2
  • Hosein Barari 3
چکیده [English]

Background and Aim: Today, new information and communication technologies in the field of cyberspace have become an important factor in mobilizing collective action and protest movements around the world. The telegraph messaging network is one of the most influential technologies. Considering the ethnic diversity in Iranian society and the positive and negative functions that followed, this research attempts to investigate the relationship between the telegram's messenger network and ethnic insurgents in Kermanshah province from the viewpoint of security police experts.Method: This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey method. The statistical population of this study was Kermanshah Provincial Public Information and Security Police (KPI) experts. The sample size was estimated to be 170 according to Krejcie and Morgan tables. Data were gathered by a valid and reliable questionnaire (Cronbach's alpha = 0.95) and analyzed using SPSS software and Pearson correlation test.Findings and Results: The study showed that from the perspective of security police experts, four components of highlighting social and ethnic problems, ethnic cleavages, virtual campaigns and untrue information plans in relation to the Kurdish people through the telegraphic messenger by creating The tribal disturbances in Kermanshah Province have been reported. Therefore, it is necessary to adopt preventive and countermeasures to neutralize and manage this messenger.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Networks
  • Telegram
  • ethnicity
  • Kermanshah
  • Tribe
  • ethnic cleavage
1- آذرخش، سمیه و سپیده (1392). شبکه‌های اجتماعی در محیط وب 2. تهران: آتی‌نگر.
2- آقایی، سید داود؛ صادقی، سید سعید، ‎هادی و داریوش(1391). واکاوی نقش اینترنت و رسانه‎های اجتماعی در تحولات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (اطلاع رسانی، سازماندهی و گسترش سریع تحولات). فصلنامه روابط خارجی. سال چهارم. شماره دوم. صص 7- 33.
3- اکبری، احمد (1389). نقش شبکه‌های اجتماعی در ایجاد و مهار بحران‌ها. فصلنامه ره‌آورد نور. سال نهم. شماره 31. صص 39-32.
4- اکبری، الهام(1389). تاریخچه شبکه‎های اجتماعی. وبلاگ یادگیری الکترونیکی؛ قابل بازیابی از:   http://learning -ict.blogfa.com/
5- حیدری، حسین و شاوردی، تهمینه (1392).  شبکه های اجتماعی مجازی و قومیت؛ فرصت ها و تهدیدهای پیش رو، فصلنامه پژوهش های ارتباطی، سال بیستم، شماره 76، صص 37-64.
6- دادگران، سید محمد (1384). مبانی ارتباط جمعی. تهران: نشر مروارید و فیروزه(چاپ هشتم).
7- دعاگویان، داود، عبدالرحمانی، رضا (1396). نقش رسانه ها در گسترش درگیری های قومی مناطق مرزی ف.ا.استان آذربایجان غربی در سال1393، پژوهش نامه مطالعات مرزی، سال پنجم، شماره سوم، صص 28-56.
8- سعدآبادی، علی اصغر؛ پورعزت، علی اصغر و عباسی، طیبه (1392). شناسایی مولفه های همبستگی ملی در اقوام ایرانی، تهران، نشریه راهبرد دفاعی، دوره 11، شماره 42، 173-198.
9- سورین، ورنر و تانکارد، جیمز(1381). نظریه های ارتباطات، ترجمه علیرضا دهقان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
10- رحیمی، بابک (1392). ویروس آزادی در فضای جهانی. ماهنامه اندیشه پویا. شماره پاییز، بازیابی از: ttp://www.mazandnume.com
11- سردارنیا، خلیل‌الله (1388). اینترنت، جنبش‌های اجتماعی جدید و بسیج اعتراض‌ها. فصل‌نامه پژوهش‌های ارتباطی. سال شانزدهم. شماره 60 . صص 176-151
12- سورین، ورنر جوزف و تانکارد، جیمز(1381). نظریه‌های ارتباطات. ترجمه علیرضا دهقان، تهران‌: دانشگاه تهران(چاپ هشتم).
13- صالحی امیری، سیدرضا ( 1385 ). مدیریت منازعات قومی در ایران : نقد و بررسی الگوهای موجود و ارایه الگوی مطلوب، تهران : مرکز تحقیقات استراتژیک.
14- ضیایی پرور، حمید (1389). چیستی شبکه‎های اجتماعی و ابعاد و ویژگی‎های این شبکه‎ها و نسبت آن با هویت، گزارش نشست تخصصی تاریخ 26 تیر 1389 شبکه‎های اجتماعی و هویت، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک.
15- قاسمی، علی اصغر، خورشیدی، مجید، حیدری، حسین (1390). همسازی در هویت ملی و قومی در ایران و رویکرد اقوام ایرانی به حق تعیین سرنوشت، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی- زمستان، شماره 55، صص 57-92.
16- کاستلز، مانوئل(1380). پیام مانوئل کاستلز به مناسبت رونمایی از نسخه فارسی کتاب قدرت ارتباطات. قابل بازیابی از: http://www.ric.ir/news.php?extend.
17- کبریایی زاده، حسین(1390). نقش شبکه‎های اجتماعی در شکل‌گیری تحولات سیاسی و فرهنگی با تمرکز بر امواج بیداری اسلامی در خاورمیانه.  ماهنامه روابط فرهنگی. شماره 1، صص 30-37.
18- کلاهچیان، محمود (1391). اثرات فن آوری‎های نوین اطلاعاتی و ارتباطی بر افکار عمومی. کتاب مجموعه نشست‎های همایش افکار عمومی و امنیت اجتماعی. تهران: معاونت اجتماعی ناجا
19-گیدنز، آنتونی(1367). جامعه شناسی. ترجمه منوچهر صبوری، تهران : نشرنی.
20- مولاناپور، رامین(1391). وب2 و بازاریابی مبتنی بر وب 2. تهران، نشر آتی نگر.
21- نظام بهرامی، کمیل(1381). گفت و گو در اندیشه یورگن‎هابرماس. تهران. فصلنامه مطالعات ملی. سال چهارم. شماره 13. صص 89-108.
22- ویندال، سون؛  سیگنابتز، نیو و اولسون، جین(1376). ارتباط- برنامه ریزی. تهران: انتشارات جامعه شناسان.
23- Santos, E; Long Pan; Wilkinson, J.T.(2014). Infusing Social Networks with Culture, transactions on systems, man, and cybernetics: systems, vol, in Proc. Int. Conf. Artif. Intell., pp. 1–17.
24- Zhou, Jing; Shin, Shung Jae; Brass, Daniel J; Choi, Jaepil; Zhang, Zhi-Xue.(2009). Social etworks, personal values, and creativity: Evidence for curvilinear and interaction effects, Journal of Applied Psychology, 94(6), 1544-1552.