ارتباط انسجام اجتماعی با نگرش به قاچاق مواد مخدر و روانگردان در بین مرزنشینان شهرستان پیرانشهر

نویسنده

عضوگروه علمی مبارزه با مواد مخدر معاونت تربیت و آموزش ناجا

چکیده

زمینه و هدف: زمینه و هدف: انسجام اجتماعی دلالت بر توافق جمعی میان یک جامعه دارد و استمرار و پایداری حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه در گرو انسجام و اتحاد اعضای آن جامعه است. با عنایت به اینکه مناطق مرزی ایران از یک سو مستعد تنش‎های قومی و مذهبی و از سویی در معرض تهدیدات گوناگون قرار دارند و نیز تجربه نشان داده سیاست‌های متکی بر قوه قهریه در مقابله با چنین شرایطی همواره موثر نیست، این پژوهش به بررسی رابطه بین انسجام اجتماعی مرزنشینان با نگرش آنان به قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مرزی پیرانشهر می‌پردازد.
روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا، توصیفی- پیمایشی است. جامعۀ آماری پژوهش، شهروندان بالای 25 سال شهرنشین شهرستان پیرانشهر به تعداد 31000 نفر هستند که برابر فرمول کوکران و با نمونه‌گیری تصادفی ساده، تعداد 370 نفر به عنوان نمونه مورد پرسش قرار گرفتند. داده‎ها با کمک دو پرسشنامه روا و پایا(پرسشنامه استاندارد 12 گویه ای کرنز و فارست با آلفای کرونباخ 87/0 و پرسشنامه محقق ساخته نگرش به قاچاق مواد مخدر و روان گردان با آلفای کرونباخ 79/0) جمع آوری و با کمک آزمون همبستگی پیرسون تحلیل شدند.
یافته ها و نتایج: پژوهش نشان داد بین ابعاد انسجام اجتماعی و نگرش مرزنشینان به قاچاق مواد مخدر و روانگردان ارتباط معناداری وجود دارد و افزایش انسجام اجتماعی می‌تواند با تغییر نگرش مرزنشینان، بر کاهش قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان پیرانشهر تاثیر مثبت بگذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Social Integrity and Attitudes toward Narcotics and Psychotropic Trafficking among Penitentiaries in the City of Piranshahr

نویسنده [English]

 • Ebrahim Ghorbani
چکیده [English]

Background and Aim: Social cohesion implies a collective agreement between a society and the continuity and sustainability of the political, social and cultural life of each society depends on the cohesion and unity of its members. Considering that the border regions of Iran on the one hand are prone to ethnic and religious tensions and, on the other hand, are subject to various threats, as well as experience has shown that the policies based on the power of the authorities in coping with such conditions are not always effective. The study of the relationship between the social integrity of the border residents and their attitude towards drug trafficking and psychotropic trafficking in the city of Piranshahr.Method: This is a descriptive-survey study in terms of applied purpose and in terms of implementation method. The statistical population of the study was the population of more than 25 years old in the city of Piranshahr with 31,000 people, which was equal to Cochran formula and 370 individuals were selected as the sample by simple random sampling. The data were collected by two valid and reliable questionnaires (12-point standard questionnaire for Cornbach and Forrest with Cronbach's alpha = 0.87 and researcher-made questionnaire on drug and psychotropic drug trafficking with Cronbach's alpha = 0.79). Using a test Pearson correlation was analyzed.Findings and results: The research showed that there is a significant relationship between dimensions of social cohesion and borderline attitudes towards drug trafficking and psychotropic trafficking. Increasing social cohesion can have a positive effect on reducing drug trafficking and psychotropic trafficking in the city of Piranshahr by changing the attitude of the border residents.

کلیدواژه‌ها [English]

 • social cohesion
 • Drugs
 • Psychotropics
 • smuggling
 • Piranshahr
 1. احمدی، حسن و دادجو، روزبه(1391). توسعه پایدار مناطق مرزی، راهبرد اساسی حفظ امنیت مرزها. مجموعه مقالات همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت: چالش­ها و رهیافت­ها. دانشگاه سیستان و بلوچستان. صص69-60.
 2. اکبری، امین(1383). نقش سرمایه­ی اجتماعی در مشارکت؛ بررسی تأثیر سرمایه­ی اجتماعی بر مشارکت سیاسی، اجتماعی؛ مطالعۀ موردی روستای فارسنج از توابع سقز.(پایان نامۀ کارشناسی ارشد). دانشکده­ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران.
 3. امام جمعه زاده، سیدجواد؛ صادقی نقدعلی، زهرا؛ رهبرقاضی، محمودرضا و نوعی باغبان، سیدمرتضی(1392). بررسی رابطه مصرف رسانه­ای و انسجام اجتماعی(مطالعه موردی جوانان شهر تبریز). فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی- فرهنگی. 1(4)، صص 31-9.
 4. تاجبخش، غلامرضا؛ جوان مرد، کرم اله؛ طرفی، علیرضا(1392). تحلیل رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در شهر حمیدیه. فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی. 8(33)، صص 45-1.
 5. زرقانی، سیدهادی(1386).عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر نقش و کارکرد مرزها با تاکید بر مرزهای ایران. فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک،3(2)، ص 116-147.
 6. زمانی، فائزه و اصغرپور، احمدرضا(1393). تاثیر ویژگی­های اجتماعی و کالبدی فضای شهری بر انسجام اجتماعی در مجتمع‎های مسکونی(مطالعه موردی: مجتمع آپارتمان‎های مرتفع شهر جدید). ششمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری باتکیه برمولفه‎های شهراسلامی، مشهد - شورای اسلامی شهر مشهد.
 7. سیف الدینی، فرانک؛ عیوضلو، داود؛ عیوضلو، محمود و ربکا، جهانبخش(1392). سرمایه اجتماعی و تأثیر آن بر احساس امنیت(مطالعه موردی: شهرستان کوهدشت). فصلنامه مطالعات برنامه ریزی شهری. 1(1)، صص 89-112.
 8. غنجی، علی.(1386)، کلیات مواد مخدر. دانشگاه علوم انتظامی، چاپ اول.
 9. فرهمند، مهناز؛ سعیدی مدنی، محسن و سعیدی خلیفه کندی، مهناز(1394). مطالعۀ تطبیقی انسجام اجتماعی بین دو قومیت آذری و کُرد(مورد مطالعه : شهرهای سنندج و تبریز). بررسی مسائل اجتماعی ایران. 6(1). صص 95-122.
 10. قربانی، ابراهیم و محمدتقی، فتاح(1391). بررسی تهدیدات و تاثیرات قاچاق مواد مخدر از مرز بین ایران و افغانستان و عملکرد جمهوری اسلامی ایران در امر مبارزه. فصلنامه علمی ترویجی علوم و فنون مرزی. 3(3)، صص 67-86.
 11. قربانی، ابراهیم و اکبری، کریم(1394). مروری بر وضعیت ورود و سوء مصرف مواد مخدر در زندان و ارائه راهکارهای موثر مقابله­ای. دوفصلنامه مطالعات مبارزه با مواد مخدر. 6( 24و 25)، صص 61-75.
 12. قربانی، ابراهیم(1394). تبیین راهکارهای موثر در جلوگیری از پدیده قاچاق مواد مخدر و مواد مخدر و روانگردانها در منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو. فصلنامه علوم و فنون مرزی. 6(3)، صص 7-42.
 13. قربانی، ابراهیم(1395،ب). جزوه امور منطقه­ای و بین­المللی مبارزه با مواد مخدر و نهادهای دخیل در مقابله و مبارزه، پلیس مبارزه با مواد مخدر، فرماندهی انتظامی استان آ. غربی.
 14. کاکوئی، عیسی(1385)، گامی در شناخت مواد اعتیادآور، تهران: دانشگاه علوم انتظامی.
 15. کریمی، زهرا؛ ابونوری، اسماعیل و زبیری، هدی(1391). بررسی نقش انسجام اجتماعی در توسعه اقتصادی. فصلنامه برنامه ریزی و بودجه. 16(4). صص 214-138.
 16. گیدنز، آنتونی(1378). تجدد و تشخّص جامعه و هویت شخصی در عصر جدید.(ناصر موفقیان، مترجم). تهران: نشر نی.
 17. میرزاخانی، عبدالرحمان و درویشی، صیاد(1393). بررسی رابطه انسجام اجتماعی با پیشگیری اجتماعی از جرم. فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی. 10(38)، صص 70-59.
 18. مینایی، حسین و زهدی، یعقوب(1391). بررسی میزان تاثیرانسجام اجتماعی و تغییرات جمعیتی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه راهبرد دفاعی. 10(39)، صص 112-73.
 19. حسینی، سیدمهدی، اشرافی، علی (1385). رابطه میان نگرش و رفتار، فصلنامه علمی ترویجی مدیریت،3(4)، صص 43-49.
  1. Cop e, B.(1995). Immigration, Ethnic Conflicts and Social Cohesion, Sydney, AUS: NLLIA Centre for Workplace Communication and Culture.
  2. Dicks, P. Valentova, M. & Borsenberger, M.(2011). A Multi Dimensional Assessment of Social Cohesion in 47 European Countries. CPES Instead Working Paper, 07
  3. Jen sen, J.(1998). Mapping Social Cohesion. The State of Canadian Research. Strategic Research and Analysis Directorate: Department of Canadian Heritage, Ottawa.
  4. Kearns, A. and Forrest, R(2000) Social cohesion and multilevel urban governance» Urban Studies, 37(6): 995-1017.
  5. Vergolini, L.(2011). Social cohesion in Europe: How do the differentdimensions of inequality affect social cohesion? International Journal of Comparative Sociology. 52(3) 52(3) 197–214.