تعیین تقویم زمانی اقلیم گردشگری در مناطق مرزی با استفاده از شاخص‎هایPET و PMV (مورد مطالعه: مناطق عملیاتی جنوب غربی ایران)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسنده

دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: با ارزیابی اقلیم آسایش مناطق مستعد گردشگری می توان تقویم اقلیم گردشگری مناطق مختلف جغرافیایی را تهیه و در برنامه ریزی‎های زیرساختی توسعۀ توریسم از آن بهره برد. این پژوهش با هدف تعیین تقویم زمانی گردشگری برای حضور کاروان‎های راهیان نور در جنوب غرب خوزستان انجام شده است.
روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از نظر ماهیت و شیوه اجرا، توصیفی – تحلیلی است. داده‌های این پژوهش شامل تمامی اندازه‌گیری‌های ماهانه عناصر اقلیمی ایستگاه‎های سینوپتیک استان خوزستان در شهرهای آبادان و بستان در بازه زمانی 28 ساله(1360-1388) است که با استفاده از روابط ریاضی، مدل‎ها و شاخص‎های زیست اقلیمی و نرم افزارهای رایانه‎ای پردازش شده‎اند.
یافته‎ها و نتایج: پژوهش نشان داد منطقه مورد مطالعه در طول سال با داشتن تنوع بیوکلیمایی، از شرایط داغ تا نسبتاً خنک برخوردار است؛ در بهار و تابستان از محدوده آسایش زیست اقلیمی خارج است و در اواخر پاییز و سراسر زمستان بهترین شرایط آسایش اقلیمی برای انجام فعالیت‎های محیطی و گردشگری در منطقه فراهم است و برای حضور کاروان‎های راهیان نور در این مناطق، ماه‎های آذر و اسفند با برخورداری از شرایط منحصر به فرد آسایش انسانی در اولویت اول و ماه‎های دی و بهمن با داشتن تنش سرمایی اندک در رتبه دوم قرار می گیرند. عمده ترین محدودیت زیست اقلیمی و گردشگری این منطقه نیز تنش گرمایی هفت ماهه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the time schedule of tourism in the border areas using PET and PMV indices (Case Study: Southwest Iran's operational areas)

نویسنده [English]

  • Reza borna
Associate Professor, Department of Geography, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: By assessing the climate of comfort of susceptible areas of tourism, the tourism climate calendar can be prepared in different geographic regions and used in tourism planning infrastructure. The purpose of this study was to determine the tourism time schedule for the presence of Ravan Noor caravans in the southwest of Khuzestan.

Method: This research is applied in terms of its purpose and is descriptive-analytical in terms of its nature and method of implementation. The data of this research included all monthly measurements of climatic elements of synoptic stations of Khuzestan province in Abadan and Bostan cities during the period of 28 years (1388-1386). Using mathematical relations, models and indicators of bio-climate and software Computers have been processed.

Findings and results: The study showed that the area under study was rich in bicolume variation from hot to fairly cold throughout the year; in the spring and summer it is outside the comfort zone of the climatic zone; in the late autumn and throughout the winter, the best comfort conditions A climate for environmental and tourism activities in the region is provided. In order to be present in the area, the Azarbaijan and Esfand Months with the unique conditions of human comfort in the first priority and in the days of January and February With low tensions, they are ranked second. The major limitation of the climate and tourism of this region is also the seven-month heat stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Road to Light
  • Calendar
  • Comfort Range
  • Khuzestan
1)      اداره کل هواشناسی استان خوزستان(1395). آمار روزانه عناصر اقلیمی ایستگاه‎های سینوپتیک استان خوزستان.
2)      بذرپاش، رضا؛ ملکی، حامد و حسینی، علی اکبر(1387). بررسی آسایش حرارتی در فضای آزاد جهت اکوتوریسم در شهرستان بابلسر. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. سال 23.  شماره 90. صص: 108-93.
3)      پاینده، نصرالله و زکی، غلامرضا(1384). محاسبه دمای مؤثر استاندارد با طراحی نرم افزار سلامت(مطالعه موردی: محاسبه دمای مؤثر 130 ایستگاه سینوپتیکی کشور). مجله پژوهش‎های جغرافیایی. سال 38. شماره 57. صص: 92-73.
4)      جهانبخش، سعید(1377). ارزیابی زیست اقلیم انسانی تبریز و نیازهای حرارتی ساختمان. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. سال 13. شماره 48. صص: 79-67.
5)      ذوالفقاری، حسن(1386). تعیین تقویم زمانی مناسب برای گردش در تبریز با استفاده از شاخص‎های دمای معادل فیزیولوژیPET))و متوسط نظر سنجی پیش بینی شده (PMV)، مجله پژوهش‎های جغرافیایی. سال 39. شماره 62، صص: 141-129.
6)      ساری صراف، بهروز و جلالی، طاهره(1389). پهنه­بندی کلیماتوریسم منطقه ارسباران با استفاده از شاخص TCI. مجله فضای جغرافیایی. سال دهم. شماره 30. صص: 88-63.
7)      فرج زاده، منوچهر و احمد آبادی، علی(1389). ارزیابی و پهنه بندی اقلیم گردشگری ایران با استفاده از شاخص اقلیم گردشگری(TCI). پژوهش‎های جغرافیای طبیعی، سال 42. شماره 71. صص 31-42.
8)      محمدی، حسین و سعیدی، علی(1387). شاخص‎های زیست اقلیمی مؤثر بر ارزیابی آسایش انسان مطالعه موردی شهر قم. مجله محیط شناسی. سال 34. شماره 47. صص: 86-73.
9)      محمودی، پیمان(1387). گردشگری و تعیین محدوده ی آسایش اقلیمی آن در شهرستان مریوان با استفاده از شاخص‎های دمای مؤثر و تنش تجمعی، مجله رشد آموزش جغرافیا. سال 22. شماره 82. صص49-44.
10)   ناظم السادات، سید محمود و مجنونی هریس، ابوالفضل(1386). مطالعه میزان شرایط آسایش انسانی در شرایط آب و هوایی مختلف نواحی شهری شیراز، بندرعباس، بیرجند و اردبیل. مجله محیط شناسی. سال 34. شماره 34. صص80-71.
11)  Ashrae. (2001). Ashrae Fundamentals Handbook, American Society Heating refrigerating and Air conditioning Inc. Atlanta.
12)  Bogda, M., Prucnal, O. (2003). Choice of thermal index for architectural design with climate in Nigeria; Habitat international, 44.
13)  Bouden, C., Ghrab N. ( 2005). An adaptive thermal comfort model for the Tunisian context: A field study result; Energy and Buildings, Vol. 37.
14)  Cheng, V., Ng. E., Chan. C and Givoni. B .(2012), Outdoor thermal comfort study in a sub-tropical climate: a longitudinal study based in Hong Kong, International Journal of Biometeorology, Vol. 56, Issue 1: 43-56.
15)  Farajzadeh, M. and Matzarakis, A. (2009), Quantification of climate for tourism in the northwest of Iran. Meteorological Applications, 16: 545–555.
16)  Hartz Donna, A., Brazel Anthony, J., Heisler Gordon M. ( 2006), A case study in resort climatology of Phoenix, Arizona, USA, International Journal of Biometeorology, Vol 51: 73-83.
17)  Hounam, C. E. (1967), Meteorological factors affecting comfort with special reference to Alice Springs, Australia, International journal of biometeorology, vol. 11, n. 2 july.
18)  Lin T., Matzarakis, A. (2008), Tourism climate and thermal comfort in Sun Moon Lake, Taiwan, International Journal of Biometeorology, Vol. 52: 281-290.
19)  Morillon-Galvez, D, Saldana-Flores, R. (2004), Tejeda Martinez A Human bioclimatic atlas for Mexico; Solar Energy ,Vol. 76.