تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر فرسودگی شغلی کارکنان فرماندهی مرزبانی استان خراسان رضوی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار مدیریت دولتی گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه

2 کارشناس ارشد رشته مدیریت دولتی

چکیده

زمینه و هدف: کارکنان پلیس به دلیل سختی کار در معرض استرس‌های شغلی زیادی قرار دارند که این موضوع می‌تواند منجر به فرسودگی آنان گردد. پژوهش‎ها همچنین نشان داده که ویژگی‌های شخصیتی افراد می‌تواند بر فرسودگی شغلی آنان موثر باشد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی کارکنان فرماندهی مرزبانی بر فرسودگی شغلی آنها در استان خراسان رضوی است.
روش: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان فرماندهی مرزبانی استان خراسان رضوی تشکیل ‌داده‌ که تعداد 278 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی طبقه‌ای متناسب برگزیده شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسشنامه‎های روا(تایید خبرگان) و پایای(آلفای بالاتر از 70/0) ویژگی‎های شخصیتی کاستا و مک کرای و فرسودگی شغلی مسلچ بوده و داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تکنیک مدل معادلات ساختاری تحلیل شده است.
یافته‌ها و نتایج: پژوهش نشان داد که ویژگی‌های شخصیتی برون‌گرایی، سازگاری و وظیفه‌شناسی تأثیر معکوس و معنادار و ویژگی‌های شخصیتی روان‌نژندی و تجربه‌اندوزی تأثیر مستقیم و معناداری بر فرسودگی شغلی کارکنان مرزبانی استان خراسان رضوی دارند. بنابراین کارکنان با ویژگی‌های شخصیتی برون‌گرایی، سازگاری و وظیفه شناسی قادرند در برابر فرسودگی شغلی در مقایسه با افراد روان‌نژند و تجربه‌اندوز مقاوم‌تر عمل نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Personality traits on Job Burnout among Border Guard Staff of Khorasan Razavi Province

نویسندگان [English]

  • Ali hosein zadeh 1
  • Akbar zeraati 2
1 Assistant Professor of Public Management, Department of Management, Islamic Azad University, Torbat Heydariyeh Branch
2 Master of Public Administration
چکیده [English]

Background and Purpose: Police Staff are exposed to a lot of work stress due to their hard work, which can lead to Job burnout. Studies have also shown that personality traits can affect their Job burnout. The purpose of this study was to investigate the effect of personality traits of Border Guard officers on their Job burnout in Razavi Khorasan Province.
Method: This study is a descriptive-correlative method and in terms of its purpose is an applied research. The statistical population of this study was all 1000 border Guard Staff of Khorasan Razavi province. The sample of 278 persons was selected as Random Stratified Sampling. The data collection tools were valid questionnaires (confirmation of experts) and reliability (alpha higher than 0.70), personality traits of Costa and McCrae and Job burnout of Maslach, and data were analyzed using Pearson correlation coefficient and structural equation modeling technique.
Findings and outcomes: The research showed that personality traits of extroversion, consistency and conscientiousness have a direct and significant effect on job burnout of border guards in Khorasan Razavi province. Therefore, employees with extroversion, consistency, and conscientious personality traits can be more resistant to Job burnout than those who are Neuroticism and Openness Experience

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality
  • Factor Model
  • burnout
  • borderline
  • Stress
1)      آزادمرزآبادی، اسفندیار و سلیمی، سید حسین(1383). بررسی استرس‌های شغلی کارکنان یک واحد نظامی. مجله طب نظامی، 6(4): 284-279.
2)      احمدی، محمد سعید(1395). پیش بینی استرس و فرسودگی شغلی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی پرستاران. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 17(2): 107-98.
3)      بابای خاکیان، زینب؛ کرمی، جهانگیر و رشیدی، علیرضا(1394). رابطه ناگویی هیجانی و ویژگی‎های شخصیتی با فرسودگی شغلی دبیران زن. پژوهش‎های نوین روانشناختی، 10(38): 20-1.
4)      جلالی فراهانی، مجید، سجادی، سید نصراله، علی دوست قهفرخی، ابراهیم و اسلامی، یوسف(1390). ارتباط بین ابعاد شخصیت و تحلیل رفتگی شغلی معلمان مرد تربیت بدنی شهر زنجان. پژوهش‎های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، 1(1):48-37.
5)      رسولیان، مریم؛ الهی، فاطمه و افخم ابراهیمی، عزیزه(1383) ارتباط فرسودگی  شغلی با ویژگی‎های شخصیتی در پرستاران.  اندیشه و رفتار، 9 (4): 24-18.
6)      لطفی‌نیا حسین و محسنی‌نیا، حسین(1389) بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با فرسودگی شغلی معلمان ابتدایی تبریز.  علوم تربیتی، 11(-): 106-93.
7)      محمدی، شهناز و محمدنیا، علیرضا(1389) رابطه بین پنج عامل اصلی شخصیت و فرسودگی شغلی در میان مشاوران.  فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 2(4): 114-97.
8)      وحدانی، محسن؛ محرم زاده، مهرداد و سیدعامری، میرحسن(1391). ارتباط ابعاد شخصیت(مدل 5 عاملی) و فرسودگی شغلی در   معلمان مدارس استثنایی استان خراسان شمالی.  نشریه تعلیم و تربیت استثنایی، 113: 14-5.