بررسی عوامل مؤثر بر انگیزه کارکنان پایور مرکز آموزش مرزبانی محمّد رسول الله(ص)

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانشجوی دکتری مدیریت اموزشی دانشگاه شیراز

3 کارشناس ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی

4 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، مدرس دانشگاه علوم انتظامی امین.

چکیده

زمینه و هدف:انگیزه شغلی همواره به عنوان یکی از موثرترین عوامل موثر در افزایش بهره وری سازمان‎ها مورد توجه قرار می‌گیرد و هرچه شغل حساس تر باشد، اهمیت این متغیر بیشتر می‌شود. این پژوهش سعی دارد عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان مرکز آموزش مرزبانی محمد رسول ا...(ص) را بررسی نماید.
روش:این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش عبارتند از کلیه کارکنان پایور مرکز آموزش محمد رسول ا...(ص) بیرجند که از بین آن‎ها 68 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. داده هابااستفاده از پرسشنامه محقق ساخته روا و پایا (آلفای کرونباخ 70/0) جمع آوری و با کمک آزمون های آماری کای دو، تی مستقل، توکی، تحلیل واریانس وضریب همبستگی اسپیرمن تحلیل شدند.
یافته ها و نتایج:پژوهش نشان داد ادراک از عدالت، بیگانگی نسبت به کارومیزان برآورده شدن انتظارات شغلی و نیز متغیرهای زمینه ای وضعیت تأهل و وضعیت استخدامی با انگیزش کارکنان رابطه معناداری دارد. بنابراین با مدیریت عوامل شناسایی شده می‌توان به افزایش انگیزه این کارکنان کمک کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting the Motivation of the Staff of the Training Center for Marital Training of Mohammad Rasool Allah (pbuh)

نویسندگان [English]

  • Mohammad hossein abas nejad 1
  • Akbar Ghasemi Pir Balouti 2
  • میثم جعفری 3
  • حمیدرضا محمدزاده مهنه 4
1 Assistant Professor of Human Resources Management, Amin University of Law Enforcement Sciences
2 PhD student in Educational Management, Shiraz University
3 Master of Social Science Research
4 Master of Criminal Law and Criminology, Lecturer at Amin University of Law Enforcement Sciences.
چکیده [English]

Background and Aim: Job motivation is always considered as one of the most effective factors in increasing the productivity of organizations. And the more sensitive the job, the greater the importance of this variable. This research attempts to investigate the factors affecting the job motivation of the staff of the Marjazgan Training Center, Mohammad Rasoul AH (pbuh).

Method: This is a descriptive-survey study in terms of applied purpose and in terms of implementation method. The statistical population of the study is the personnel of the Training Center of Mohammad Rasool (BH) in Birjand, 170 people, of which 68 were randomly selected. The data were collected using Rawa and Paya's researcher-made questionnaire (Cronbach's alpha = 0.70). Analysis of variance of Spearman correlation analysis was performed using Chi-square, T-test, Tukey's statistical tests.

Findings and results: The research showed that perception of justice, alienation is significantly related to carivans, job satisfaction, and also the variables of marital status and employment status with employee motivation. Therefore, by managing the identified factors, it is possible to increase the motivation of these employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motivation
  • staffing
  • marital status
  • Justice
  • alienation to work
1)      اسپکتور، پل(1387). روانشناسی صنعتی و سازمانی. (شهناز محمدی، مترجم). تهران: نشر ارسباران.
2)      بهروان، حسین(1371). بررسی عوامل مؤثر در افزایش انتقال معلمان راهنمایی ناحیه دو مشهد.طرح پژوهشی دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد
3)      توسلی، غلامعباس(1379). جامعه­شناسی کار و شغل. تهران: انتشارات سمت.
4)      سالارزاده، نادر و حسن‎زاده، داوود(1385). بررسی تاثیر میزان سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی کارکنان. فصلنامه علوم اجتماعی. سال 1385، شماره33. صص 26-1.
5)      سلیمان نژاد، حمیرا(1383). بررسی رابطه بین استرس حرفه­ای و رضایت شغلی در کارکنان سازمان­های دولتی شهر ایلام.مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. سال 1390، شماره 12. صص 39-34.
6)      فروغ‎زاده، سیمین(1383). بررسی مقایسه­ای میزان دریافتی کارکنان ادارات مختلف و تاثیر آن بر رضایت شغلی: مطالعه­ی موردی شهر زاهدان. مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد. سال اول، شماره4. صص 180-155.
7)      کلدی، علیرضا و عسگری، گیتا(1381). بررسی میزان رضایت شغلی معلمان ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران. فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی. سال 1381، شماره18. صص140-121.
8)      کورمن، آبراهام(1370). روانشناسی صنعتی و سازمانی. (حسین شکرکن، مترجم). تهران: انتشارات رشد.
9)      کوزه چیان، هاشم؛ زارعی، جواد و طالب پور، مهدی(1382): بررسی ارتباط تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران و کارکنان مرد تربیت بدنی آموزشگاه­های استان خراسان. مجله علوم اجتماعی. سال 1382، شماره 11. صص 52-43.
10)   معیدفر، سعید و ذهانی، قربانعلی(1384). بررسی میزان نارضایتی شغلی معلمان و عوامل اجتماعی موثر بر آن. مجله انجمن جامعه­شناسی ایران. سال ششم. شماره 1. صص 150-135.
11)   مورهد، گریگوری و گریفین، ریکی(1377). برداشت­هایی نو از الگوی تئوری انصاف برای انگیزش کارکنان. (سید حسن مرتضوی، مترجم). مجله پژوهشی دانشگاه تربیت معلم سبزوار. سال اول. شماره اول، بهار 1390، صص158-135
12)   مهداد، علی(1381). رانشناسی صنعتی و سازمانی. تهران: نشر جنگل.
13)   نوغانی، محسن (1386). بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه­ای استان خراسان رضوی و عوامل مرتبط با آن. مجله علوم اجتماعی. سال چهارم. شماره1. صص 169-146.
14)   وحیدی، محمد(1379). بررسی میزان انگیزه شغلی کارکنان بنیاد شهید خراسان و عوامل موثر بر آن. (پایان­نامه کارشناسی ارشد). رشته پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد
15)   همتی، رضا(1382). عوامل مؤثر بر خشونت مردان علیه زنان در خانواده­های تهرانی. (پایان­نامه کارشناسی­ ارشد). رشته پژوهش اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی، تهران