بررسی چالش‎ها و خلاء‎های قانونی استفاده از سلاح گرم توسط مرزبانان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

2 هیات علمی گروه مرزبانی دانشگاه علوم انتظامی امین

3 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده

زمینه و هدف: برابر قوانین جاری، پلیس مجوز حمل و بکارگیری سلاح در مواقع ضروری را دارد، اما قانون بکارگیری سلاح مصوب 1373 براساس شرایط و مناطق جغرافیایی، نوع ماموریت و وظایف تخصصی پلیس‎ها تدوین نشده است و این امر در بسیاری مواقع موجب مسئولیت کیفری و مدنی ماموران پلیس شده است. این پژوهش ضمن بررسی شرایط و ضوابط استفاده از سلاح، موارد سکوت مقنن، ابهامات و چالش‎های استفاده مرزبانان از سلاح در شرایط مختلف تیراندازی از جمله مناطق عملیاتی درگیر را بررسی نموده است.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، توصیفی-تحلیلی است. منابع پژوهش را قوانین موجود و اسناد معتبر در کتابخانه‎ها و منابع اینترنتی تشکیل داده‎اند که با بررسی آن‎ها، موضوع مورد مطالعه تحلیل شده است.
یافته‎ها و نتایج: از آنجا که رویکرد مقنن در موضوع حمل و بکارگیری سلاح در ماموریت‎های انتظامی، در تمامی شرایط و مناطق جغرافیایی یکنواخت و ثابت است، مشخص نبودن نحوه بکارگیری سلاح توسط مامورین مرزبانی در مناطق و شرایط جوی دریایی و همچنین نبود مواد قانونی شفاف در رابطه با تیراندازی در مناطق ممنوعه مرزی، موجب ایجاد دوگانگی برای مامورین مرزبانی در استفاده از سلاح شده است؛ بنابراین ضرورت دارد به منظور شفاف‎سازی استفاده از سلاح در شرایط جوی دریایی و همچنین مناطق ممنوعه مرزی، موادی در این مورد به قانون بکارگیری سلاح اضافه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review the legal challenges and gaps in the use of firearms by border guards

نویسندگان [English]

  • Mohsen gholami razini 1
  • Masoud Soltani 2
  • Ehsan GHolami 3
1 PhD student in Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Naragh Branch
2 Faculty of Border Department, Amin University of Law Enforcement Sciences
3 Master of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Sanandaj Branch
چکیده [English]

Background and Objectives: Along with the current rules, the police have permission to carry and use weapons in necessary cases, but the law on the use of weapons adopted in 1994 has not been drafted based on geographical circumstances and mission type and specialized duties of the police, which in many cases causes The criminal and civil liability of the police officers. This study examines the terms and conditions of the use of weapons, the issues of silence, the ambiguities and challenges of using border guards from weapons in different shooting conditions, including the operational areas of the involved.

Method: The present study is descriptive-analytical in terms of purpose, applied and in terms of implementation. The research sources have established existing laws and valid documents in libraries and Internet resources that have been analyzed by studying them.

Findings and outcomes: Since the law-making approach to the issue of the transportation and use of weapons in law enforcement missions is uniform in all geographical conditions and conditions, the uncertainty about how the use of weapons by border guards in maritime areas and conditions, as well as The lack of clear legal material on shooting in border areas has created a duality for border guards in the use of weapons; therefore, in order to clarify the use of weapons in oceans and forbidden areas, materials in this Add to the law on the use of weapons

کلیدواژه‌ها [English]

  • law
  • Weapons
  • Police
  • marzban
  • silence law
  • criminal liability
1-    ابراهیمی، شهرام(1387). پیشگیری از جرم در چالش با موازین حقوق بشر. (رساله دکتری). دانشکده حقوق دانشگاه تهران، تهران
2-    احمدی، احمد(1387).  نقض حریم خصوصی؛ چالش فرا روی پیشگیری وضعی از وقوع جرم. فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم. سال سوم شماره 6. صص77-110
3-    افراسیابی، علی(1394). اختیارات قانونی پلیس در کاربرد سلاح گرم(مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و انگلستان). فصلنامه آموزه‎های حقوق کیفری. سال سوم. شماره 9. صص 224-199.
4-    بیات، بهرام(1387). پیشگیری از جرم با تکیه بر رویکرد اجتماع محور. تهران: معاونت اجتماعی ناجا.
5-    پانچ، موریس(1391). تیراندازی در نظام پلیسی بریتانیا. (خسرو طوسی، مترجم). تهران: معاونت حقوقی و امور مجلس ناجا.
6-    سازمان قضایی(1387). مجموعه نشست‎های قضایی معاونت قضائی و حقوقی سازمان قضایی. جلد دوم. تهران: انتشارات فکر سازان.
7-    نجفی توانا، علی و حسینی، سیدرضا(1393). رویکرد سیاست جنایی تقنینی در قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373. فصلنامه کارآگاه. سال هشتم. شماره 29. صص147-133