اقدامات پلیسی - حقوقی مؤثر در مقابله با فعالیت‌های تروریستی (موردمطالعه : استان مرزی خراسان رضوی)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشیار حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی پردیس دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

چکیده

زمینه و هدف : تروریسم به خاطر ماهیت خطرناک و چندگانه آن، به‌ویژه از دهه گذشته به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات چالشی فرا روی دولت‌ها و سازمان‌های پلیسی محسوب شده است. از این‌ رو الزام و ضرورت حمایت از شهروندان و تأمین امنیت مرزهای کشور؛ دولت‌ها را بر آن داشته که در مقابله با تروریسم از سیاست‌های مختلفی اگرچه به‌منظور نیل به بهترین راهکار به‌صورت آزمون‌وخطا بوده باشد؛ استفاده نمایند. هدف از این پژوهش؛ شناخت و اولویت‌بندی مهم‌ترین راهکارهای پلیسی-حقوقی مقابله با فعالیت‌های تروریستی از دیدگاه مقامات ارشد قضایی و افسران ارشد پلیسی استان مرزی خراسان رضوی می‌باشد.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن نیز توصیفی - تحلیلی می‌باشد. روش گردآوری داده‌ها تلفیقی از مطالعات اسنادی و پیمایشی است. ابزار اصلی مورد استفاده برای گردآوری اطلاعات، پرسش‌نامه است. که برای «پاسخ به سؤالات تحقیق» از آزمون تی و کااسکوئر استفاده‌شده؛ ضمناً برای «رتبه‌بندی شاخص‌ها و گویه‌ها»؛ از آزمون فریدمن استفاده گردیده است. جامعه آماری این پژوهش نیز شامل 90 نفر که متشکل از 30 نفر از مقامات ارشد قضایی و 60 نفر از افسران ارشد پلیسی استان مرزی خراسان رضوی می‌باشد.
یافته‌ها و نتایج : بر اساس یافته‌های پژوهش به ترتیب اقدامات پلیسی مشارکتی با شهروندان و مرزنشینان؛ اقدامات اجرایی (پلیسی)؛ اقدامات قضایی و اقدامات تقنینی در حوزه استان مرزی خراسان رضوی مؤثرترین اقدامات مقابله با تروریسم بوده که «اقدامات پلیسی مشارکتی با شهروندان و مرزنشینان» که با استفاده از آزمون فریدمن به‌دست‌آمده؛ مهم‌ترین عامل مؤثر در مقابله با فعالیت‌های تروریستی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Police actions - Effective legal action against terrorist activities (Case study: Frontier Province of Khorasan Razavi)

نویسندگان [English]

  • Hasan ALI Moazzen zadegan 1
  • Behzad Razavifard 1
  • Gholam Hossein Koshki 2
  • Hamid Hashemi 3
1 دانشیار حقوق دانشگاه علامه طباطبایی
2 استادیار حقوق دانشگاه علامه طباطبایی
3 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی پردیس دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
چکیده [English]

Background and Aim: Terrorism has been considered by governments and police organizations for its dangerous and diverse nature, especially since the past decade. Therefore, the necessity and necessity of protecting the citizens and securing the borders of the country have led governments to use different policies, in the face of terrorism, to try and achieve the best solution. The purpose of this research is to identify and prioritize the most important police-legal solutions to counter terrorist activities from the point of view of senior judicial officials and senior police officers of the Markazi province of Khorasan Razavi.

Method: The present study is descriptive-analytical in terms of its purpose and its practical application. The data collection method is a combination of documentary and survey studies. The main tool used to collect information is a questionnaire. The "T-test" and "Kasco" test were used to "answer the research questions". Also, "Friedman test" was used for "ranking of indicators and terms". The statistical population of this study includes 90 people who consist of 30 senior judicial officials and 60 senior police officers of the Marzai province of Khorasan Razavi.

Findings and results: According to the findings of the study, the actions of the participating police with the citizens and the border guards; the actions of the police (police); judicial and legislative measures in the border area of Khorasan Razavi were the most effective counter-terrorism measures that "participatory police actions with citizens and border guards "Which was obtained using Friedman's test, is the most important factor in counteracting terrorist activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Peacekeeping society
  • support for intuition
  • Terrorist Acts
  • Border
1)      رضوی، محمد و حسینی، سید مهدی (1395) تبیین عوامل تروریستی مؤثر بر ناامنی مرزهای جنوب شرق کشور؛ پژوهشنامه مطالعات مرزی، سال 4، شماره 4، صص.107-134.
2)      سیمبر، رضا (1385) شکل‌گیری همکاری بین‌المللی در مواجه با تروریسم: فرصت‌ها، چالش‌ها و راهکارها، پژوهش نامه سیاست نظری(پژوهش علوم سیاسی)، بهار و تابستان، دوره دوم، شماره دو، صص147-171
3)      عبدی، عطاالله؛ مستجابی،حمید؛ عمرانی نژاد، فاطمه(1396). عوامل موثر بر ناامنی و فعالیت های تروریستی در مرزهای شرقی کشور، فصلنامه انتظام اجتماعی، سال نهم، شماره اول،بهار، صص141-160.
4)      متقی، ابراهیم و رهنورد، حمید (1393) بررسی و تحلیل گروه‌های تروریستی داخلی و خارجی در آمریکا قبل و بعد از 11 سپتامبر، فصلنامه سیاسی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 38، شماره سه، صص217-240
5)      ناجی راد، محمدعلی (1387) جهانی‌شدن تروریسم، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه.
6)      همتی، رضا. (1385) پلیس جامعه‌محور و نقش آن در کاهش احساس ناامنی، فصلنامه دانش انتظامی، سال 3، شماره 3، صص131-147
7)     David H. Bayley, David Weisburd (2007). The role of police in counter terrorism, Available: www.proquest.com.
8)     Noah. Wters(2011), Exploring the concept of dedicating a law enforcement agency exclusivelyto anti-terrorism, Submitted to Northcentral University Graduate Faculty of the School of Business Administration in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY.
9)     Coleen Margaret. Clarke(2006)A thesis submitted in conformity with the requirements For the degree of Doctor of Education Department of Theory and Policies Studies Ontario Institute for Studies in Education of the University of Toronto.
10) William .Blos (2007) Escalating U.S. Police Surveillance after 9/11: an Examination of Causes and Effects, Surveillance & Society,Special Issue on ‘Surveillance and Criminal Justice’ Part 1, 4(3)