تأثیر آموزش‌های مرزی بر کیفیت کارایی و عملکرد کارکنان مرزبانی ناجا

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

زمینه و هدف: در حال حاضر آموزش کارکنان در همه سازمان‌ها و نهادها از جایگاه خاصی برخوردار بوده و آموزش‌های مرزی با توجه به نوع و ماهیت مأموریت‌های فرماندهی مرزبانی ناجا از ویژگی‌های خاص علمی و مهارتی برخوردار می‌باشد. همچنین آموزش‌های مهارتی که توأم باتجربه و عمل می‌باشد نقش به سزایی در تکمیل فرایند یادگیری و موفقیت یگان‌های عملیاتی بر عهده دارد، بر این اساس هدف این مطالعه بررسی تأثیر آموزش‌های علمی و مهارتی بر کارایی کارکنان فرماندهی مرزبانی ناجا می‌باشد.
روش: این پژوهش توصیفی و از نوع زمینه‌یابی (پیمایشی) است. جامعه آماری را کلیه کارکنان فرماندهی مرزبانی ناجا تشکیل می‌دهند که تعداد 370 نفر از آن‌ها به‌عنوان حجم نمونه مکفی با استفاده از روش نمونه تصادفی – طبقه‌ای و فرمول کوکران انتخاب‌شده‌اند. ابزار مورداستفاده در این پژوهشپرسشنامه محقق ساخته 30 سؤالی در سه دسته واکنش، یادگیری، رفتار (تغییر رفتار) است که در طیف لیکرت 5 گزینه‌ای اندازه‌گیری شده است و دارای ضریب اعتبار 95% است.
یافته‌ها و نتایج: به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصله از پرسشنامه از مدل آماری t تک گروهی، t دو گروه مستقل و تحلیل واریانس یک‌طرفه استفاده‌شده است و درنهایت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان داده است که تأثیر آموزش‌های دانشکده علوم و فنون مرز بر کارایی کارکنان بر اساس مدل کرک پاتریک در سطح بالاتر از حد متوسط بوده و از تأثیر بالایی برخوردار است. یافته‌های پژوهشحاضر حاکی از آن است که متصدیان امر آموزش دانش مرزی باید از پرداختن صرف به مبانی نظری دروس پرهیز نموده و آموزش‌های خود را در محیط واقعی و مشابه مناطق عملیاتی و محل‌های مأموریت اجرا نمایند این امر از سویی الزامات و سازوکارهای خاص خود را می‌خواهد و از سوی دیگر حمایت‌های همه‌جانبه مادی و معنوی و پشتیبانی رده بهره‌بردار (فرماندهی مرزبانی ناجا) را می‌طلبد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Savage Training on Performance Quality and Performance of Navigational Staff

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Ghaed rahmati
  • Mohammad Asadi fard
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی
چکیده [English]

Background and Aim: Nowadays, the training of staff in all organizations and institutions has a special place and border training, according to the nature and nature of the Navy Border Command, has special scientific and skill features. Also, experienced and experienced teaching staff plays a significant role in completing the learning process and success of operational units. Accordingly, the purpose of this study is to investigate the effect of scientific and skill training on the performance of Navajo Border Command staff.Method: This research is descriptive and survey type. The statistical population consists of all Naja Border Command staff members, 370 of whom were selected as the sample size using stratified random sampling method and Cochran formula. The tool used in this research is a researcher-made questionnaire consisting of 30 questions in three categories: Response, Learning, Behavior (Behavior Change), which is measured in Likert's 5th option and has a 95% credit factor.Findings and Results: To analyze the data obtained from the questionnaire, a t-test, single-group t-test, independent groups and one-way analysis of variance were used. Finally, data analysis has shown that the effect of education of faculty of science and technology on employees' performance based on the Kirk Patrick model It is above average and has a high impact.The findings of the present study suggest that border education training providers should avoid paying for the theoretical bases of the lessons and implement their training in the real environment, similar to the operational areas and mission locations, this requires some specific requirements and mechanisms. On the other hand, it requires comprehensive material and spiritual support and support for the operator category (NAJA Border Command).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic and Practical Training
  • effectiveness
  • Reaction Evaluation
  • Learning Evaluation
  • Behavior Evaluation (Behavior Change)
1)      اخوان علیزاده، الهه (1385) بررسی اثربخشی نظام آموزشی دوره‌های مهارت‌های تعلیم و تربیت وی‍ه بورسیه‌های دکترای منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر مدل ارزشیابی کرک پاتریک، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
2)      اقبالی، سید محسن (1392) آموزش منابع انسانی پلیس و تأثیر آن در کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان، فصلنامه توسعه‌سازمانی پلیس، دوره 13، شماره 47، صص. 85-69.
3)     اقتداری، علی‌محمد (1388) سازمان و مدیریت، تهران: انتشارات نشر مهربان.
4)      آزادواری، مینا (1388) بررسی میزان کارایی کارکنان کلانتری بانوان مشهد، فصلنامه پلیس زن، سال 4، شماره 13، صص. 28-7.
5)      خورشیدی، عباس و ملک شاهی راد، محمدرضا (1385) ارزشیابی آموزشی، تهران: انتشارات نشر یسطرون.
6)      رضازاده بهادران؛ حمید رضا، بابادی، خسرو؛ حقیقی، تونتاب (1390) تأثیر آموزش دوره‌های ضمن خدمت بر کارایی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب بر اساس مدل کرک پاتریک، فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار، دوره 2، شماره 1، صص. 22-11.
7)      عسکریان مصطفی (1387) مدیریت نیروی انسانی، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی تربیت‌معلم.
8)      علاقه بند علی (1388) مبانی نظری و اصول مدیریت آموزش، تهران: انتشارات نشر روان.
9)      فتحی کوروش (1389) برنامه‌ریزی ضمن خدمت آموزش کارکنان، چاپ چهارم، تهران: انتشارات سمت.
10) A.dean speicher, wayne, a (1996), schurter,instructional. Improvement and student learning through good teacher evaluation Geographic source: u. s, Indiana. journal. Announ cement: riegun.
11) Daly, A., Grove, S. J., Dorsch, M. J., & Fisk, R. P. (2009). The impact of improvisation training on service employees in a European airline: a case study type: Case study. European Journal of Marketing, 43(3-4), 459-471
12) Kirkpatrick, D. L. (1994). Evaluating Training Programs: The Four Levels. San Francisco, CA:Berrett-Koehle.
13) Worthen,B.R. (1997), assessment of student learning in science. South Carolina univ. Columbia. South carolina center for excellence in the assessment of student learning mar 1993. Geographic source: u.s. south.