تأثیر مهاجرت غیرقانونی بر امنیت مرزهای (مطالعه موردی مرزهای جنوب شرق کشور)

نویسنده

استادیار و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: مهاجرت به‌عنوان پدیده‌ای انسانی، وسعتی به‌اندازه تاریخ انسان دارد. مهاجرت آثار و پیامدهای متفاوتی بر امنیت کشورها داشته که نوع مهاجرت غیرقانونی آثار و پیامدهای متفاوتی برای کشورهای پذیرنده دارد. پژوهش حاضر باهدف بررسی اثرات مهاجرت غیرقانونی بر امنیت مرزهای جنوب شرق کشور و با طرح این سؤال که: مهاجرت غیرقانونی چه تأثیری بر امنیت مرزهای جنوب شرق کشور دارد؟ انجام‌شده است.
روش: روش پژوهش توصیفی – تحلیلی و شیوه انجام پیمایشی بوده و برای گردآوری داده‌ها از اسناد و مدارک موجود و پرسشنامه محقق ساخته بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت و برای تعیین اعتبار پرسشنامه از نظر خبرگان و نخبگان بااطلاع به حوزه پژوهش(تکنیک اعتبار صوری) و برای تعیین میزان پایایی سؤالات در مرحله پیش‌آزمون از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. جامعه آماری شامل کارشناسان و مطلعین ناجا و دانشگاه علوم انتظامی به تعداد 115 نفر بوده و جهت محاسبه حجم نمونه پژوهش، به تعداد 70 نفر طبق جدول شماره مورگان به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی استفاده و با استفاده از روش‌های و آزمون‌های تحلیل آماری شامل آزمون تی، تک نمونه‌ای، آزمون فریدمن و ضریب همبستگی پیرسون و نرم‌افزار spss، مورد تجزیه‌وتحلیل واقع گردید.
یافته‌ها و نتایج: یافته‌های پژوهش مبین آن است که مهاجرت غیرقانونی از جهات مختلف تأثیرات امنیتی؛ سیاسی؛ اجتماعی؛ اقتصادی؛ فرهنگی بر اقتصاد، تمامیت ارضی، رفاه و توسعه اجتماعی، رعایت حقوق بشر و استانداردهای بین‌المللی، بهداشت و امنیت ملی، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و بخصوص تأثیرات زیادی بر امنیت مرزها دارد و باعث تحمیل هزینه‌های زیادی بر کشور می‌شود. نتایج نشان داد که تأثیر گذاری مهاجرت بر امنیت مرزهای کشور با توجه به میانگین‌های رتبه‌ای تفاوت معناداری مشاهده می‌شود. رتبه‌بندی تأثیرات مهاجرت به ترتیب بر 1-امنیت فرهنگی-اجتماعی 2- امنیت سیاسی 3- امنیت اقتصادی 4-امنیت زیست‌محیطی 5- امنیت نظامی می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Illegal Immigration on Border Security (Case Study of the Southeastern Borders)

نویسنده [English]

  • Hosein Zolfaghari
استادیار و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
چکیده [English]

Background and aim: Immigration as a human phenomenon is as wide as human history. Migration has different effects and consequences on the security of the countries that the type of illegal immigration has different effects and consequences for the receiving countries. The purpose of this study was to investigate the effects of illegal immigration on the security of the borders of the south-east of the country and the question of: How does illegal immigration affect the security of the borders of the south-east of the country? done.Method: The research method was descriptive-analytic and survey method. For collecting data, available documents and a researcher-made questionnaire based on the Likert range of five options, and to determine the credibility of the questionnaire from the viewpoint of experts and elite with the knowledge of the field of research (formal credential technique) To determine the reliability of questions in the pre-test phase, Cronbach's alpha coefficient was used. The statistical population consisted of 115 experts in the field of law enforcement and 11 disciplines. In order to calculate the sample size, 70 individuals were randomly selected using Morgan table. Statistical analyzes were performed using t-test, single sample Friedman test, Pearson correlation coefficient and spss software were analyzed.Findings and results: The findings of this study indicate that illegal immigration from various aspects of security, political, social, economic, cultural affects on economics, territorial integrity, welfare and social development, respect for human rights and international standards, national health and security, development of cooperation International and, in particular, has a great impact on the security of the borders, which imposes a lot of costs on the country. The results showed that the effect of immigration on the security of the borders of the country according to the means of ranking has a significant difference. Immigrant impact assessment is based on: 1. Social-cultural security 2. Political security 3. Economic security 4. Environmental security 5. Military security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • immigration
  • Illegal Migration
  • Security
  • Southern Borders
) اخباری، محمد و نامی، محمدحسین(1388) جغرافیای مرزی با تأکید بر مرزهای ایران، چاپ اول، تهران : سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح،
2) اسمیت، استیو(1387) مفهوم بحث‌برانگیز امنیت، گزارش پژوهشی، ترجمه نادر پور آخوندی، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
3) آمار و اطلاعات مرکز فرماندهی و کنترل فرماندهی مرزبانی.
4) امور اتباع خارجه(1380) معاونت آموزش ناجا، تهران.
5) امور انتظامی( 1377) معاونت آموزش ناجا، تهران
6) بوزان، باری(1396) مردم، دولت‌ها و هراس. ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
7) توسلی نائینی، منوچهر(1391)تبعات ورود و اقامت غیرمجاز اتباع بیگانه در ایران، از مجموعه مقالات همایش ملی مرزها، پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات اجتماعی.
8) مک داویل، دان (1384) پیش‌بینی استراتژیک و کاربرد آن در ترسیم وضعیت مهاجران، ترجمه محمود کلاه چیان، تهران: مطالعات راهبردی.
9) رحمتی راد، محمدحسین (1374) اصول و مبانی مرزبانی، تهران: انتشارات معاونت آموزش ناجا.
10) زرقانی، سید هادی(1386) مقدمه‌ای بر شناخت مرزهای بین‌المللی، تهران : دانشگاه علوم انتظامی.
11) شهرابی فراهانی، حسنیه(1388) امنیت انسانی در گفتمان حقوق بشر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده حقوق.
12) ظاهری، علیرضا(1390) مهاجرت غیرقانونی و چالش‌های پیش رو، ویژه‌نامه نخستین اجلاس فرماندهان مرزبانی کشورهای عضو اکو، دفتر تحقیقات مرزبانی.
13) عزتی عزت الله (1368) جغرافیای نظامی ایران، تهران: امیرکبیر.
14) عصار، محمدتقی و بیابانی، غلامحسین(1386) قاچاق بین المللی انسان و پیامدهای از آن ، نشر کارآگاه، دوره دوم، شماره 27، صص31-46.
15) معتمدی، هادی و مستوفی فر، فرزانه(1388) قاچاق انسان، چالش‌ها و راه‌کارهای پیش‌گیری، تهران : پژوهشکده تحقیقات استراتژیک