نقش رسانه‌ها در گسترش درگیری‌های قومی مناطق مرزی ف.ا.استان آذربایجان غربی (1393)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: بررسی نقش رسانه‌ها در گسترش درگیری‌های قومی در مناطق مرزی استان آذربایجان غربی (1393) مهم‌ترین هدف مقاله است که با تأکید بر مفاهیم «برجسته‌سازی»، «بزرگ‌نمایی فقر و محدودیت‌ها»، «انتشار انواع پیام به سبک‌های مختلف» و نیز «تأسیس و یا انتشار برخی محتواها در مجلات و روزنامه ها» سعی در پاسخ‌گویی به این دو پرسش اساسی را داشته است: نخست، رسانه‌ها (با مؤلفه‌های یادشده) تا چه اندازه توانسته در بروز و گسترش درگیری‌ها و در نتیجه ناامنی‌ها در استان فوق مؤثر باشند. دوم، راهکارهای ارتباطی کنترل و یا کاهش درگیری‌ها و آسیب‌های مختلف استان (شهر مرزی ارومیه) کدم‌اند؟
روش: روش پژوهش توصیفی – تحلیلی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری 150 نفر از کارشناسان سیاسی، انتظامی و امنیتی استان هستند که از طریق جدول مورگان و شیوه نمونه‌گیری احتمالی طبقه‌ای متناسب انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات میدانی و ابزار آن پرسشنامه محقق ساخته است. روایی از طریق روش منطقی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ ضریب 886/0 به دست آمد که نشان از پایایی مناسبی دارد.
یافته ها و نتایج: نتایج نشان داد که عوامل گوناگونی در آسیب‌زایی و ایجاد درگیری به سبب تنوع قومی در منطقه وجود دارد که به نظر اکثر کارشناسان رسانه‌ها نقش مهمی در آن بازی می‌کنند. علاوه بر آن تبلیغات سیاسی شبکه‌های ماهواره ای، بزرگ‌نمایی (رسانه‌ای) فقر، محدودیت‌های برخی اقوام نقش مهمی در به وجود آمدن این شرایط داشته است. به‌طور قطع و یقین بیش از 90 درصد معتقد بودند که انتشار مجلات و روزنامه‌های سیاسی و اجتماعی بومی و محلی با محتواهای مسئله‌دار می‌تواند برافزایش مشکلات، آسیب‌ها و درنتیجه افزایش درگیری‌های قومی مؤثر باشد و جالب است که کمتر از 5 درصد چنین باوری نداشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of the media in expanding the ethnic conflicts of the West Azarbaijan province (1393)

نویسندگان [English]

  • Davod Doa goyan
  • Reza Abdor rahmani
دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین
چکیده [English]

Background and Objectives: The role of the media in the development of ethnic conflicts in the border regions of West Azarbaijan (1393) is the main objective of the article, which emphasizes the concepts of "highlighting", "Enlarging Poverty and Limitations", "Publishing Different Types of Message to Different Styles", and also "Establishing or publishing some content in journals and newspapers" has tried to answer these two fundamental questions: First, the media (with the components mentioned) has been able to expose and spread conflicts and as a result of insecurity in the province. Be effective. Second, the communication strategies control or reduce the various conflicts and injuries of the province (Urumieh border town)?
Method: The research method is descriptive-analytic survey type. The statistical population is 150 law enforcement, police and security experts who were selected through the Morgan table and the appropriate probabilistic sampling method. The method of collecting the field information and its tool is a researcher made questionnaire. Validity through its logical method and its reliability through the Cronbach's alpha coefficient was 0.886, which shows a good reliability.
Findings and Results: The results showed that there are various factors in traumatic and conflict-causing ethnic diversity in the region, which most media experts play in this regard. In addition to the political propaganda of satellite networks, the media magnitude of poverty, the restrictions of some ethnic groups have played an important role in creating these conditions. Certainly, more than 90% believed that the publication of local and local political and social journals with problematic content could be effective in increasing the problems, injuries and consequent increase in ethnic conflicts, and it is interesting that less than 5% of such beliefs were not.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • ethnic conflict
  • Urmia
  • highlighting
  • magnification
  • inter-organizational interaction
1)      احمدی پور، زهرا؛ حیدری موصلو، طهمورث؛ حیدری موصلو، طیبه( 1389)، فصلنامه انتظام اجتماعی، دوره 2، شماره 1(بهار و تابستان)، صص35-62.
2)      افتخاری، اصغر (1377) ظرفیت طبیعی امنیت، فصلنامه مطالعات راهبردی، پیش‌شماره، دوم، صص 31-68.
3)      انصاری، ابراهیم؛ هاشمیان فر، سید علی؛ رضایی امین لوئی، حسین (1393) تحلیل بحران هویت قومی در ایران در بستر جهانی‌شدن و فضای مجازی با رویکرد علم پایداری، فصلنامه علوم اجتماعی، دوره2، شماره 25، تابستان 1393 صص 201-241.
4)      ایوبی، حجت‌الله (1377) شکاف‌های قومی و خشونت در پیکارهای سیاسی، فصلنامه مطالعات راهبردی، پیش‌شماره اول، صص19-38.
5)      بختیاری، حسن؛ فرخی، حسن(1391)، بررسی رابطه برنامه های شبکه های ماهواره­ای تلویزیونی و هویت دینی جوانان، پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی تابستان 1391 شماره 15، صص21-39.
6)      بهارلو نژاد، عبدالاحد (1390) فقدان نظام هویت ملی؛ آثار و پیامدهای آن، تهران: موسسه مطالعات ملی.
7)      حسن بیگی، ابراهیم و حبیبیان، محمدحسن (1388) راهبرد کنترل تهدیدات رسانه‌ای فارسی‌زبان ماهواره، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، دوره، شماره 37، پاییز 1388 صص77-93.
8)      خوش‌نیت، امین (1389) بررسی نقش مطبوعات محلی در تحریک مردم نسبت به توهین روزنامه ایران در سال 1385، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران.
9)      دادگران، سید محمد (1377) مبانی ارتباطات جمعی، تهران: فیروزه.
10)   دادگران، سید محمد (1384) مبانی ارتباط‌جمعی، چاپ هشتم، تهران: نشر مروارید و فیروزه.
11)   دژم خو، جمشید (1384) بررسی گرایش مردم تبریز به ویژگی‌های قومی، تبریز، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، فصلنامه پژوهشی فرهنگی نامه فرهنگ آذربایجان، شماره اول و دوم، بهار و تابستان1384، صص65-89.
12)   دهشیری، محمدرضا (1389) جهانی‌شدن و هویت ملی، فصلنامه مطالعات ملی، سال 12، شماره 45، صص21-54.
13)   دوران، بهزاد (1386) اینترنت و هراس‌های اخلاقی آن در ایران؛ در موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی. فرهنگ، فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
14)   رستمی‌مقدم، حسین (1390) بررسی تأثیر شبکه‌های تلویزیونی جمهوری آذربایجان بر ناآرامی‌های قومی شهرستان‌های اردبیل و مشکین‌شهر در سال 1385، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انتظامی.
15)   رضایی، محمد و کاظمی، عباس (1387) بازنمایی اقلیت‌های قومی در سریال‌های تلویزیونی، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ، دوره2، شماره 4، زمستان 1387، صص91-118.
16)   ساروخانی، باقر (1371) جامعه‌شناسی ارتباطات، تهران: انتشارات اطلاعات.
17)   ستوده، هدایت‌الله. (1384( ، آسیب‌شناسی اجتماعی. تهران: آوای نور.
18)   سورین، ورنر و تانکارد، جیمز (1381) نظریه‌های ارتباطات، ترجمه: علیرضا دهقان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
19)   عبدی، گرشاسب (1385) بررسی نقش شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان در عملیات روانی علیه جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر حوادث بهار 1385 آذربایجان) ، تهران، دانشگاه علوم انتظامی، دانشکده فرماندهی و ستاد (دافوس)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
20)   عصاریان نژاد، حسین (1383) امنیت و قومیت در جمهوری اسلامی ایران، ماهنامه دانشگاه عالی دفاع ملی، دوره، شماره 48 و 49. صص21-45.
21)   فکوهی، ناصر و عیاری، آذر نوش (1388) اینترنت و هویت در پنج هویت قومی ایرانی ،مجله جهانی رسانه - نسخه فارسی، شماره 7، بهار 1388.
22)   محسنیان راد، مهدی (1374) ارتباط شناسی، تهران: سروش.
23)   محمودی، رضا(1392)، بررسی رابطه بین ویژگی ها ی دانشجویان و فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه تهران . پایان نامه  کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
24)   مک کوایل، دنیس (1380) مخاطب شناسی. مهدی منتظر قائم، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
25)   مک کوایل، دنیس (1385) درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی، ترجمه پرویز اجلالی، تهران: مرکز مطالعات رسانه‌ها.
26)   مک کوایل، دنیس (1382) مخاطب شناسی، ترجمه: مهدی منتظر قائم، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
27)   ملکی تبار، مجید و لاریجانی، علی (1386) بررسی راهبردی – امنیتی تأثیرات ماهواره بر باورهای جوانان، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، بهار 1386 ، شماره 29.
28)   موسوی، میر ناصر (1387) نقش قومیت‌گرایی در حوادث خرداد سال 1385، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی، تهران.
29)   نصراللهی، اکبر و حاجی‌زاده، معظمه (1293) پوشش خبری اقوام در سیمای استان آذربایجان غربی. فصلنامه پژوهش های ارتباطی، شماره 77، بهار 1393 صص.122-97.
30)   ویندال، سون؛ سیگنایتزر، بنو؛ اولسون، جین (1376) کاربرد نظریه‌های ارتباطات (مقدمه‌ای بر ارتباطات برنامه‌ریزی‌شده)، ترجمه علیرضا دهقان، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
31) McQuail, D, (1994). Mass communication theory, London: sage.