بررسی رابطه بین حجم کار با تعارض کار و خانواده و راهکارهای اصلاح و بهبود وضعیت موجود (مطالعه موردی: کارکنان هنگ مرزی اترک استان گلستان)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار گروه آماد و پشتیبانی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 کارشناس ارشد آماد و پشتیبانی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: تعارض کار و خانواده زمانی بوجود می آید که فرد در ایفای صحیح وظایف شغلی و خانوادگی خود دچار مشکل گردد. ساعت کار زیاد یکی از مهم ترین دلایل بروز تعارض کار و خانواده است، امری که در مورد کارکنان نیروی انتظامی و از جمله مرزبانی این نیرو، بسیار متداول است. این پژوهش به بررسی رابطه ساعت کاری زیاد با تعارض کار و خانواده در بین کارکنان هنگ مرزی اترک در استان گلستان می پردازد.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها پیمایشی- توصیفی است. جامعه پژوهش کارکنان هنگ مرزی اترک در استان گلستان هستند و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 171 نفر تعیین و با روش طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از شش مقیاس میزان ساعت کاری(آلفای کرونباخ 79/0)، تعارض کار و همسر(آلفای کرونباخ 75/0)، تعارض کار و فرزند(آلفای کرونباخ 76/0)، تعارض کار و فراغت(آلفای کرونباخ 77/0) استفاده شد که از برخی شاخص های مقیاس کارلسون و همکاران(2000) و مدل لمبرت و همکاران(2007) و نظریات صاحب نظران و تحقیقات پیشین برای طراحی آن ها بهره گرفته شد. برای تحلیل داده ها نیز از نرم افزار SPSS و آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد.
یافته‏ها و نتایج: پژوهش نشان داد حدود 4/75 درصد از کارکنان، ساعت کاری خود را زیاد دانسته و بیش از 65 درصد از آنان تعارض کار و خانواده را تجربه نموده اند. همچنین رابطه مستقیم و معناداری بین ساعت کاری زیاد و تعارض کار و خانواده در بین کارکنان مرزبانی هنگ مرزی اترک وجود دارد و 9/72 درصد تغییرات در تعارض کار و خانواده را می توان به ساعت کار زیاد این کارکنان نسبت داد. بنابراین با اصلاح زمانبندی ساعات کار می توان تا حد زیادی این تعارضات را از بین برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between workload and conflict between work and family and ways to improve and improve the status quo (Case Study: Atrak Branch Employees of Golestan Province)

نویسندگان [English]

  • Asghar Agaee 1
  • Hamid reza Mahmoudi 2
1 استادیار گروه آماد و پشتیبانی دانشگاه علوم انتظامی امین
2 کارشناس ارشد آماد و پشتیبانی دانشگاه علوم انتظامی امین
چکیده [English]

Context and purpose: Conflict between work and family occurs when a person is in a difficult position to perform his or her duties and family duties; the high hours of work or the presence of a person in the work environment is one of the most important factors and reasons for the emergence of conflict of interest. Family, in which the individual faces a family with difficulty and conflicts, while satisfying the desirable tasks of the job, therefore, considering the nature of the job of the military and law enforcement personnel and, in particular, the border guards of the IRGC They have to spend a lot of their time away from the family and in the work environment. In case of this complication, The disruption of family and professional duties is inevitable.Therefore, this research has been carried out with the aim of identifying the relationship between high work hours and work-family conflict among the staff of the Atrak boundary regiment of Golestan province and stylized solutions and improvement of the situation.

Method: The research method was survey. The study population consisted of all staff members (senior officers, officer officers and degree officers) of the Atrak boundary regiment. Using the Cochran formula, 171 subjects were selected and selected by stratified random sampling. The data gathering tool was a questionnaire. So, for the data collection, 6 scales (high work hours, conflict of work and wife, conflict of work and child, conflict of work and health, conflict of work and leisure, conflict of work and worship) are considered, which for the design of these indicators of the scale Carlson et al. (2000) and Lambert et al. Model (2007), as well as the views and theories of scholars and previous researches for making items. For testing hypotheses, Pearson correlation coefficient and regression analysis were used to test the model. Is.

Results: The results of the research indicate that about 75.4% of the employees considered their work hours high and more than 65% of them experienced the conflict between work and family. Also, Pearson correlation test showed that there is a direct and significant relationship between high work hours and conflict between work and family. Finally, the results of the regression analysis show that 72.9 percent of the variations in work-family conflict are related to the high work hours.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conflict of Work - Family
  • marital
  • Job
  • Family Responsibility
  • Conflict of Work and Freedom
  • Conflict of Work and Child
1)     آقایی، اصغر؛ جلالی، داریوش؛ حسن زاده، ریحانه و اصلان، زهرا (1390). پیش بینى ابهام نقش، تعارض نقش، فرسودگى شغلى و ابعاد چهارگانه سرریز شدگى استرس مشاوران مراکز مشاوره شهر اصفهان بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی آنان. فصلنامه یافته های نو در روان شناسی. سال پنجم. شماره 20. صص 88 – 69
2)     توانگر، حسین؛ الحانی، فاطمه و ونکی، زهره (1391). نقصان خود کارآمدی: پیامد تعارض کار و خانواده پرستاران. مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت. سال اول، شماره 2. صص 147 – 135
3)     حاتم، ناهید؛ کشتکاران، ویدا و محمدپور، مریم (1392). مقایسه تعارض کار – خانواده در کارکنان بالینی و غیر بالینی (اداری و پشتیبانی) بیمارستان دولتی و شهید فقیهی شیراز: 1389. دو ماه نامه سلامت کار ایران، دوره 10. شماره 3. 60 – 53.
4)     راس، و.، آلتمایر، آ. ( 1377 ). استرس شغلی، ترجمه غلامرضا خواج هپور. تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
5)     سبک رو، مهدی؛ کلهریان، رضا؛ کامجو، زین العابدین، کامجو و طالقانی، غلامرضا (1390). «تعارض کار و خانواده: نقش ادراک حمایت های سازمانی در قصد ترک خدمت (مورد کاوی پرستاران بیمارستان های شهر تهران)» فصلنامه مدیریت دولتی، دوره 3، شماره 6. صص 126 – 111.
6)     صلاحیان، افشین؛ کجباف، نحند باقر؛ نوری، ابولقاسم؛ مولوی، حسین و حسن زاده، مجید (1389) . «برخی عوامل سازمانی موثر بر تعارض کار - خانواده». دو ماهنامه علمی – پژوهشی دانشگاه شاهد. سال هفدهم- شماره 43. صص 30 – 21
7)     کوپر، ک. آل، کالیمو، ر.، البطوی، م. ( 1379 ). مدیریت عوامل روانی اجتماعی محیط کار، ترجمه محمد نقی براهنی. تهران: نشر رسانش.
8)     گروسی، سعیده و آدینه زاد، راحله (1389). «بررسی رابطه عوامل اجتماعی با تعارض نقش های شغلی و خانودگی در بین زنان شاغل شهر کرمان». مجله ی علوم اجتماعی. سال هفتم. شماره ...، صص 139 - 121
9)     گل پرور، محسن؛ جوادیان، زهرا، واثقی، زهرا و مصاحبی، محمدرضا (1390). «مدلی در باب اثرات تعارض کار- خانواده، خطرات شغلی و گرانباری نقش بر عملکرد پرستاران زن». فصلنامه زن و مطالعات خانواده. سال چهارم. شماره سیزدهم. صص 98 – 83
10)  گنجی، حمزه. ( 1377 ). روا نشناسی کار، تهران: انتشارات ویرایش.
11)  ملکی ها، مرضیه؛ باغبان، ایران و فاتحی زاده، مریم (1387). «بررسی تاثیر کار شیفتی بر تعارض کار و خانواده و رضایت زناشویی». کجله علوم رفتاری. دوره 2. شماره 3. صص 261 – 253.
12)  ملکی ها، مرضیه؛ باغبان، ایران و فاتحی زاده، مریم (1388). «بررسی اثربخشی مدیریت تعارض کار – خانواده بر کاهش تعارض کار – خانواده و خانواده – کار زنان شاغل». فصلنامه مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان. سال هفتم، شماره 1. صص 152 – 1333
13)  نبوی، عبدالحسین و شهریاری، مرضیه (1393). «علل و پیامد تعارض کار و خانواده و بررسی بیگانگی از کار به عنوان یکی از پیامدهای آن». پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال سوم، شماره پیاپی 7، شماره 1. صص 60 – 46
14)  هاشمی شیخ شبانی، سید اسماعیل؛ ارشدی نسرین و بذرافکن، حسام (1390). «تحلیل ساختاری تعارض کار- خانواده با خشنودی شغلی و سلامت روانی». فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده. سال اول.شماره 3 . صص 365 – 349
15) Leka, S. L. & Houdmont, J. (2010). Occupational health psychology, 1th, Garsington: Blackwell publishing Ltd.
16) Daalen, G. V, Willemsen, T. M and Sanders, K (2006): Reducing work – famili conflict through diferent sources of social support. Journal of vocational behavior, 69:462- 476
17) -Fron MR, Russell M, Cooper ML. relation of work-family conflict to health outcomes: A four-years longitudinal study of employed parents.J Occup Organ Psychol 1997; 70: 325-335.
18) Eby LT, Casper WJ, Lockwood A, Bordeaux C, Brinley A. Work and Family research in IO/OB: content analysis and review of the literature (1980-2002). J Voc behave 2005; 66: 124-197.
19) Gutek BA, Searle S, Klepa L. Rational versus gender role explanations for work-family conflict.J Appl Psychol 1991; 76: 560-568.
20) Duxbury LE, Higgins CA. Gender differences in work-family conflict. J Appl Psychol 1991; 76(1): 723-725.
21) Aryee S, Fields D, Luk V. A cross-sectional test of a model of the work-family interface. J Manag 1999; 25(4): 491-512.
22) Frone MR, Russell M, Cooper ML. Antecedents and outcomes of work- family conflict: Testing a model of the work- family interface. J Appl Psychol 1992; 77: 65- 78.
23) Mcelwain A.K, Korabik K, Rosin H.M (2005). An examination of gender differences in work-family conflict. Canadian Journal of Behavioral Science; 37(4): 283-298.
24) Greenhaus J.H, Parasuraman S (1999). Research on work, family and gender: Current statues and future directions. In G.N.Powell (Ed.). Handbook of gender & work: 391-412.
 
25) Frone MR, Russell M, Cooper M.L (1992). Prevalence of work-family conflict: Are work and family boundaries asymmetrically permeable? Journal of Organizational Behavior; 13: 723-729.
26) Greenhaus J.H, Beutell N.J (1985). Sources of conflict between work and family roles. Academy of Management Review; 10: 76-88.
27) Greenhaus J.H, Powell G.N (2003). When work and family collide: Deciding between competing role demands. Organizational Behavior and Human Decision Processes; 90(2): 291-303.
28) Pleck J.H (1977). The work-family role system. Social Problems; 24: 417-427.
29) Tavangar H, Alhani F, Vanaki Z. Nurses Experience of Work-Family Conflict and Performance of the hildren's Rights: a Qualitative Study. Journal of Yazd Health School, Tlooe Behdasht; 2011,10(3&4):106-26.
30) Kossek E, Ozeki C. Work-family conflict, policies, and the job-life satisfaction relationship, A review and directions for organizational behaviorhuman resources research. Journal of Applied Psychology;1998,83:139-49.
31) Fub I, Nubling M, Hasselhorn H, Schwappach D, Rieger A. Working conditions and work-family conflict in German hospital physician. BMC public health; 2008, 8(353).
32) Gholi Poor A, Salamy H, Eynian M. Explain effects of Personality on work - family confilict and its impact on employees. Journal of Management Development and Evolution; 2009,1(1):29-40.
33) Mesmer-Magnus J, Viswesvaran C. The role of the coworker in reducing work-family conflict: A
34) review and directions for future research. Pratiques Psychologiques ; 2009,15(2):213-24.
 
 
35) Shockley KM, Allen TD. When flexibility helps: Another look at the availability of flexible work arrangements and work─family conflict. Journal of Vocational Behavior; 2007,71(3):479-93.
36) Rantanen J, Kinnunen U, Feldt T, Pulkkinen L. Work-family conflict and psychological well-being: Stability and cross-lagged relations within one- and six-year follow-ups. Journal of Vocational Behavior; 2008 ,73(1):37-51.
37) Michel , J. S, Michelson, J. K, Picheler, S and Cullen, k. I, (2009): Clarifyng relatinships among work and family social support , steressors, and work – family conflict. Journal of vocational behavior, In press.
38) -Frone, Michale R., Marcia Russell, and M. Lynne Cooper. 1992. “Antecedents and Outcomes of Work-Family Conflict: Testing a Model of the Work-Family Interface.” Journal of Applied Psychology 77(1):65–78.
39) Greenhaus, Jeffrey H., and Nicholas J. Beutell. 1985. “Sources of Conflict between Work and
40) Family Roles.” The Academy of Management Review 10(1):76–88.
41) -Greenhaus, Jeffrey H., Karen M. Collins, Romila Singh, and Saroj Parasuraman. 1997. “Work and Family Influences on Departure from Public Accounting.” Journal of Vocational Behavior 50(2):249–270.
42) Voydanoff, Patricia. 1988. “Work Role Characteristics, Family Structure Demands, and Work-Family.” Journal of Marriage and the Family 50(3):749–761.
43) Milkie, Melissa A., and Pia Peltola. 1999. “Playing All the Roles: Gender and the Work- Family Balancing Act.” Journal of Marriage and Family 61(2):476–490.
44) Mesmer-Magnus, Jessica R., and Chockalingam Viswesvaran. 2005. “Convergence between Measures of Work-to-Family and Family-to-Work Conflict: A Meta-Analytic Examination.” Journal of Vocational Behavior 67(2):215–232.
45) Akersted T.wide a wake at odd hours: shiftwork, time zones and burning the midninght oiLJournal of carer counceling 1996 ;29: 401-405.
46) Voydanoff P. Work role characteristics, family structure demands, and work-family conflict JSTOR Journal of Marriage and Family ; 1998, 50(3): 749- 61.