بازشناسی فرصت‌ها و تهدیدهای امنیتی در مرزها

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسنده

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: امنیت پایدار جوهره استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت یک کشور بوده و زمینه ساز تحقق سایر اهداف کشورها است و البته ایجاد امنیت پایدار، با داشتن مرزهای مطمئن ممکن است. بنابراین اگر بتوانیم با اتخاذ راهبردهای مناسب، ایجاد و حفظ امنیت مرزها را تضمین نماییم، اولین گام برای پایداری امنیت فراهم شده است. این پژوهش با هدف ارائه راهبردهای امنیت پایدار در مرز انجام می‎شود.
روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی است. برای اجرای پژوهش با 20 نفر از خبرگان مرزبانی ناجا مصاحبه شده و پس از شناسایی فرصت ها و تهدیدات و نقاط قوت و ضعف مرزبانی در تامین امنیت، با تشکیل ماتریس SWOT، این عوامل وزن دهی و بر اساس آن ها راهبردهای توسعه امنیت مرزها ارائه شده است.
یافته ها و نتایج: پژوهش نشان داد انسداد کامل نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مرزها، توسعه و تقویت یگان‌های مرزبانی، مشارکت‌دهی مرزنشینان در طرح‌های امنیتی، توسعه فعالیت‌های اطلاعاتی و تقویت دیپلماسی مرزی به همراه توسعه اقتصادی و ایجاد بنگاه های اقتصادی زودبازده، استقرار جمعیت در نوار مرزهای آبی، توسعه کشاورزی و دامداری در مناطق مرزی مُستعد و انتقال و ایجاد مراکز صنعتی و تولیدی در راستای کارآفرینی و ارتقای سطح کیفیت و معیشت مرزنشینان، راهبردهایی هستند که در نتیجه اجرای آنها، می توان به امنیت مرزها امید داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Border security strategies and recognition of the opportunities and security threats at the borders

نویسنده [English]

  • Mohammad Sohrabi
دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه علوم انتظامی امین
چکیده [English]

Border security has always been one of the main concerns of governments, so that many of the conflicts between countries are caused by disputes and border problems. Any insecurity in the border regions has created a disruption in the economic, cultural, political, social, security, police, and security systems of a country, causing the administration of political power to be troubled.
This research is of strategic and qualitative type. It uses exploratory and content analysis method to identify, discover, categorize, index and define border security strategies. Using SWOT and observation tools, environmental scanning, research trend And a qualitative interview with experts in the field of political geography, national security and border guards with a sample size of 20 people and using the process of matrix analysis and environmental monitoring in the territory of the time of 1395. The findings of the research show that after identifying and extracting the matrix and the components of weaknesses, strengths, threats and opportunities based on border security variables, border controls have various backgrounds and factors such as: natural characteristics , Topography and climate of the region; human and border characteristics; ethnic and religious fabric; political and strategic conditions; economic and employment conditions of the borderlands; cultural and social characteristics; ethnic, linguistic, ethnic and religious affiliations, literacy rates and Cultural diversity is the borderline.
The results show that in the new security paradigm, sustainable security of each country requires strategies for environmental, spatial, political, security, transboundary communication. So it is essential Border region population planning, formulation of security strategies and border economies, as well as solutions to the problems of border regions applying new policies should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • border and border
  • Security strategy
  • Border Guards
  • opportunity and threat
1)      احمدی، حسن و دادجو، روزبه(1391). توسعه پایدار مناطق مرزی؛ راهبرد اساسی حفظ امنیت مرزها. همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالش­ها و رهیافت­ها. دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان
2)      بذرافشان، جواد و امانی، معصومه(1391). تدوین راهبردهای توسعه منطقه­ای در شهرهای مرزی با استفاده از مدل SOWT؛ مطالعه موردی شهرهای مرزی استان خراسان رضوی. همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالش‌ها و رهیافت‌ها دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان
3)      پیرعلی، علیرضا و سیادت، سعیده (1392). تدابیر راهبردی ناجا در گسترش امنیت پایدار مرزهای جنوب شرق کشور (مورد مطالعه: استان سیستان و بلوچستان). پژوهش‌نامه مطالعات مرزی. دوره 1. شماره 1.
4)      خطابی، غلامحسین (1374). مرزبانی. تهران: معاونت آموزش ناجا.
5)      روشن، علی اصغر و سعادتی جعفرآبادی، حسن(1391). بررسی نقش و کارکرد کنترل مرز استان خراسان رضوی با افغانستان و تاثیر آن بر امنیت استان. فصلنامه ژئوپلتیک. دوره 8. شماره 3 (پیاپی 27).
6)      زرقانی، هادی (1386). مقدمه‌ای بر شناخت مرزهای بین‌المللی. تهران: دانشگاه علوم انتظامی.
7)      عزتی، عزت الله (1386). نظریه‌های جدید در جغرافیایی سیاسی. تهران: نشر قومس.
8)      موسوی، میر نجف و موسوی، سید محمد (1390). نقش راهبردی توسعه مناطق مرزی در تحقق سند چشم­انداز کشور. یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
9)      هادی­زاده، سعید؛ زیبنده، عدالت و پژم، محمود رضا(1394). نتحلیل راهبردهای توسعه منطقه­ی مرزی آستارا با استفاده از مدل SWOT. فصلنامه علوم و فنون مرزی. سال ششم. شماره 1.
10)  Chandler, D. (2007). The security–development nexus and the rise of anti-foreign policy. Journal of International Relations and Development.
11)  Gadal, Sébastien & Jeansoulin, Robert(2013). Borders, frontiers and limits: some