سازوکارهای پیشگیری وضعی از قاچاق اسلحه در مناطق مرزی (مطالعه موردی مرز شیخ صله)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی(ره).

چکیده

زمینه و هدف: هم جواری مرز شیخ صله با کشور عراق، آشفتگی ها و نابسامانی های این کشور در بیش از یک دهۀ اخیر، همجواری با اقلیم کردنشین حاکم در کشور عراق و نبود نظارت از طرف دولت مرکزی عراق باعث شده است این مرز یکی از مناطقی مستعد برای قاچاق، به ویژه قاچاق اسلحه و مواد منفجره باشد. از ای نرو با درک اهمیت چنین موضوعی، هدف اصلی در این نوشتار بر بیان مهم ترین شیوه های پیشگیری وضعی از قاچاق اسلحه در منطقۀ مرزی شیخ صله متمرکز است.
روش: پژوهش حاضر از جمله تحقیقات توصیفی می باشد. جامعه ی آماری آن تمامی نیروهای کادر سپاه پاسداران مستقر در مرز شیخ صله بوده که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم، 80 نفر انتخاب و مورد مصاحبه ی ژرفایی قرار گرفته اند.
یافته ها و نتایج: احداث پایگاه ها در فاصلۀ دور نسبت به مرز و عدم وجود فاصلۀ منطقی بین برخی از پایگاه ها با یکدیگر، باعث ایجاد مشکلاتی در راستای مقابله با پدیده ی قاچاق اسلحه در این مرز شده است. براین اساس و به جز رفع نواقص ذکر شده، افزایش گشت های پیاده و موتوری در مناطق مرزی و محدود کردن مناطق قابل تردد بومیان منطقه به مسیرهای اصلی به عنوان راهکارهای پیشگیری وضعی از جرم قاچاق اسلحه در مرز شیخ صله به شمار می آیند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The situational prevention mechanisms of gun smuggling in the border regions(Case study of Sheikh Sele border)

نویسنده [English]

  • Nabi all gholami
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی(ره).
چکیده [English]

Context and purpose: Neighborhood of the Sheikh Sele border with Iraq, the turmoil and chaos of Iraq in the last decade, neighborhood with Kurdistan Region in Iraq and lack of control from the central government have made this border one of the vulnerable borders for smuggling especially gun and explosives smuggling. Therefore, regarding the importance of this topic, the main purpose of this paper is to state the most important ways for situational prevention of gun smuggling in the Sheikh Sele border.
Method: this paper is applied and developmental regarding the purpose and is qualitative in terms of the data and its method is descriptive- analytic. The statistical population includes all the military troops situated in the region that a sample of 80 people has been interviewed.
Findings: establishing the bases in remote distance than the border, Absence of rational distance between some of the bases with each others have caused problems regarding the confrontation with gun smuggling in the region. To this end and not to mention eliminating the aforementioned flaws, increasing the afoot and motor guards in the border regions limiting Passable regions of the Indigenous to the principal paths are the suggested solutions for situational prevention of gun smuggling in the Sheikh Sele border.

کلیدواژه‌ها [English]

  • smuggling
  • Gun
  • explosives
  • Sheikh Sele
  • Situational Prevention
ارمغان، سیمین(1390). جایگاه بازاچه­های مرزی در آمایش سرزمین و کاهش قاچاق در استان کردستان.  فصلنامه دانش انتظامی استان کردستان. سال دوم. شماره هشتم. ص 1-14.
الهام. غلامحسین. سید محمود میرخلیلی و امیر محمد پرهام فر(1393). چالش های تعریف جرم قاچاق در نظام حقوقی ایران. دیدگاه های حقوق قضایی. شماره 68. ص 78-47.
بابایی، محمد علی و نجیبیان، علی(1390). چالش های پیشگیری وضعی از جرم. مجله حقوقی دادگستری. سال 75. شماره 75. ص 172-147.
بهره مند، حمید؛ کوره پز، محمد حسین و سلیمی، احسان(1393). راهبردهای وضعی پیشگیریازجرایم سایبری. آموزه های حقوق کیفری/پژوهش ها. شماره 7. ص 176- 147.
بیاتی، مسلم(1387). جزوه جنگ افزار شناسی. مرکز دانشگاهی امیرالمومنین(ع) اصفهان.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر(1388). وسیط در ترمینولوژی حقوق. تهران: کتابخانه گنج دانش.
خانعلی پور واجارگاه، سکینه (1390). پیشگیری فنی ازجرم. تهران: میزان.
دهخدا، علی اکبر(1339). لغت نامه دهخدا. 50 جلدی. جلد 38. تهران: چاپ سیروس.
ذوالفقاری، حسین؛ جوادیان رضا و بخشی شیرخند، جواد(1395). اثر بخشی شیوه­های کنترل مرز در پیشگیری از ورود مواد مخدر(مطالعه­ موردی مرزهای استان خراسان جنوبی). پژوهش­نامه مطالعات مرزی. سال چهارم. شماره اول.  صص 1-28.
ساروخانی، باقر(1380). روش­های تحقیق در علوم اجتماعی. جلد اول. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ساکی، محمدرضا(1390). حقوق کیفری اقتصادی. تهران: انتشارات جنگل.
سلطانیان، شریف(1392). بررسی عوامل موثر در کشف قاچاق کالا در استان کردستان در سال 1392. فصلنامه دانش انتظامی کردستان. سال چهارم. شماره پانزدهم. صص1-33.
صفاری، علی(1380). مبانی نظری پیشگیری از وقوع جرم. مجله تحقیقات حقوقی. شماره 34-33. ص 321-267.
عبادی­نژاد، سیدعلی؛ داودی رضا و اصانلو، علی(1390). عوامل جغرافیایی موثر بر پیشگیری از قاچاق اشیاء عتیقه(مطالعه موردی شهرستان الیگودرز). فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم. شماره 20. صص 147-173.
گیلس، چارلی(1386). چگونه اسلحه های آمریکایی به خشونت های کانادا دامن می زنند؟ ترجمه محسن داوری. ماهنامه سیاحت غرب. شماره 46. ص 22-18.
محسنی تبریزی، علیرضا و نایب­پور، محمد(1387). عوامل موثر بر قاچاق اسلحه و مشروبات الکلی از مرز پیرانشهر. فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی. سال سوم. شماره دوم. صص 182-192.
مدبر، لیلا و چوپانی رستمی، محسن(1389). پیشگیری اجتماعی از جرایم زنان و دختران(با تاکید بر نقش تعاملی پلیس زن در آن)نشریه پلیس زن. سال چهارم. شماره سیزدهم. ص 131-101.
معین، محمد (1373). فرهنگ فارسی. 3 جلدی. جلد دوم. تهران: موسسه انتشارات امیر کبیر(چاپ پنجم).
میرشکاران، یحیی و صادقی، علی(1391). تحلیلی بر پدیده قاچاق در مناطق مرزی ایران و پیامدهای امنیتی آن. فصلنامه علوم و فنون مرزی. سال اول. دوره سوم. ص 1-18.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین(1391). مباحثی در علوم جنایی(به کوشش شهرام ابراهیمی). دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
وایت، راب و هینز، فیونا (1392). جرم و جرم شناسی. (علی سلیمی، مترجم). قم: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. (چاپ پنجم).
وروایی، اکبر و کوهزادیان، قاسم(1394). تاثیر قاچاق سلاح و مهمات عبوری از مرزهای غربی بر وقوع جرایم مسلحانه. فصلنامه علوم و فنون مرزی. سال ششم. شماره اول. صص 35-68.
ولیدی، محمد صالح(1386). حقوق کیفری اقتصادی. تهران: میزان.
ویلیامز، فرانک پی و مک شین، ماری لین دی(1391).  نظریه های جرم شناسی. (حمیدرضا ملک محمدی، مترجم). تهران: نشر میزان(چاپ چهارم)
.Cohen.L and Felson.M(1979). Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach. American Sociological Review, 44:(588-608)
Korsell, lars Emanuelsson(2005). Methods to prevent economic crime. The Swedish National Council for Crime Prevention., Information and Publication P.O.B. 1386, SE-111 93 Stockholm, Sweden.