واکاوی چالش‎های محیط امنیتی جمهوری اسلامی‌ایران و تاثیر آن بر امنیت محیطی کشور با تاکید بر روحیه تجزیه طلبی قومیت‌ها درجدار مرزها

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: امنیت به عنوان مهم ترین موضوع و موتور محرک توسعه یافتگی مطرح می شود. با توجه به سکونت اقوام مختلف ایرانی واقلیت‌های مذهبی درجداره‌های مرزی کشورو همچنین فضای آنارشیک محیط امنیتی و پیرامونی،توجه به تهدیدات مرزی یک دغدغه‏ جدی محسوب می‌شود. این پژوهش با هدف شناسایی چالش‌های محیط امنیتی جمهوری اسلامی‌ایران و تاثیر آن بر امنیت محیطی کشور با تاکید بر روحیه تجزیه طلبی قومیت‌ها در جدار مرزها انجام گرفته است.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش متشکل از 250 نفر دانشجویان و اساتید دانشگاه دفاع ملی و کارشناسان نظامی، سیاسی و امنیتی هستند که از این تعداد 120 نفربه عنوان نمونه انتخاب شدند. داده با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، پایایی با روش آلفای کرونباخ95 درصد مورد تایید قرار گرفت همچنین جمع آوری با استفاده از آزمون‌های آماری و نرم افزارspss تجزیه و تحلیل شده است
یافته‌ها و نتایج پژوهش نشان داد از بین مولفه‌های «محیط امنیتی» حضور قدرتهای فرامنطقه ایی در محیطهای مورد مناقشه قومی، سیاستهای اطلاعاتی قدرتهای فراملی در تامین منافع در این مناطق ، و همچنین در میزان اثرگذاری امنیت محیطی متاثر از محیط امنیتی ج.ا.ا بر روحیه تجزیه طلبی قومیت ها در جدار مرزها به ترتیب اولویت افزایش رفاه و توسعه و تحرکات اقتصادی مناطق قومی و مرزی ، بازسازی امنیت پایدار و ساختار سیاسی اجتماعی بر اساس یکپارچه ملی وبرای تقویت توانمندی‌های مدیریت محیط امنیتی و امنیت محیطی جمهوری اسلامی ایران نیز بیش ازهمه موارد، عملیاتی شدن مکانیسم ایده-منفعت-ساختار در محیط امنیتی در کنار حضور قدرتمند در محیط پیرامونی می‌تواند اثرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Challenges of the Islamic Republic security environment and its impact on the security environment in the country with an emphasis on the spirit of the separatist ethnic borders Drjdar

نویسندگان [English]

  • Saeed Babaei
  • Masoud Soltani
چکیده [English]

Background: security as the most important issue raised is the engine of development. According to religious Vaqlythay ethnicities living space as well as anarchic country Drjdarhhay border and perimeter security environment, including the threat border is a serious concern. This study aims to identify the challenges of the Islamic Republic security environment and its impact on the security environment in the country with an emphasis on the spirit of the separatist ethnic groups in the border wall was
Methods: This study is an applied research and implementation of the survey. The population consisted of 250 students and professors from the University of National Defense and military experts, political and security, of which 120 teachers were selected. Data using the questionnaire, 95 percent was approved by Cronbach's alpha reliability also collected using statistical tests and analysis software has been spss
Research findings showed that among the components of the "security environment" for the presence of extra-regional powers in areas of ethnic conflict, intelligence policies in the interests of supranational powers in these areas, as well as the impact of environmental security by the security environment in Iran the spirit of separatism, ethnic wall borders in order of preference increasing prosperity and development and economic mobility ethnic areas and borders, restoration of lasting security and political structure of society based on integrated national and to strengthen the capabilities of environmental management, security and environmental security of the Islamic Republic of Iran over all the operational mechanisms of Idea-benefit structure of the security environment with a strong presence in the environment can play a role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • security environment
  • ethnicity
  • border areas
  • Disintegration
  • secession
  • intervention