سنجش توسعه یافتگی نواحی روستایی مرزی (مورد مطالعه: دهستان های شهرستان مریوان)

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: نابرابری در توزیع متعادل منافع از حاصل توسعه موجب برهم خوردن تعادل بین منطقه ای و در نتیجه بروز معضلاتی در نواحی روستایی مرزی شده و امنیت پایدار این مناطق را به مخاطره می اندازد. پژوهش حاضر قصد دارد سطح توسعه یافتگی دهستان های شهرستان مرزی مریوان را مورد ارزیابی و سنجش قرار دهد.
روش: تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش اجرا، پیمایشی است. به منظور سنجش سطح توسعه یافتگی دهستان های شهرستان مرزی مریوان با توجه به اهمیت شاخص ها و محدودیت دسترسی به آنها، نُه شاخص در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی، مبنای ارزیابی قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تکنیک تاپسیس استفاده شد. وزن دهی معیارها توسط قضاوت شفاهی کارشناسان در مدل سلسله مراتبی AHP و نرم افزارExpert Choice انجام و در نهایت به منظور آزمون ارتباط و تفاوت بین داده ها از ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون تحلیل واریانس یکطرفه در نرم افزار spss بهره گرفته شد.
یافته ها و نتایج: پژوهش نشان دهنده وجود تفاوت معنادار در سطح توسعه یافتگی دهستانهای مریوان است، به طوری که از 6 دهستان، یک دهستان در سطح برخوردار، دو دهستان در سطح نیمه برخوردار و سه دهستان در سطح فرو برخوردار یا محروم جای می گیرند. همچنین تفاوت سطح توسعه یافتگی روستاها را می توان براساس نظریه مرکز پیرامون تبیین نمود چراکه دهستان های نزدیک‎تر به مرکز، دارای سطح توسعه یافتگی بالاتری هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Rural Cross-Border Development; Case study: Rural District of Marivan

نویسندگان [English]

  • Farzad veysi
  • soran manochehri
  • Badriye taba
چکیده [English]

Background and Purpose: Inequalities in the distribution of resources resulted from development has disturbed the balance between the inter- regional , and consequently cross-border rural problems and causes some problems for stable security of these regions. The present study intends to evaluate the level of development of rural areas in the border city of Marivan.Method: the current study is practical based on its purpose and a survey based on its administration.In Order to assess the level of development of the rural Districtin the border city of Marivan regarding the importance of Indicators access to them nine indicators of economic, social and physical basis were assessed. For analyzing the information Topsis technique was used. Weighting the criteria were done through oral judgment of experts in the hierarchical model AHP and Expert Choice software.Finally to test the difference and correlation between data, Spearman correlation coefficients and one-way anova test in spss software was used.Results and findings: The results of the study showed a significant differences in the level of district development of the rural district in the border city of Marivan in which 1 district out of 6 districts has complete profiting level, two districts are the middle profiting and three districts are low level of profiting. The difference in the level of development of the villages can be explained based on center-periphery theory since the districts close to the center have high levels of development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple Criteria Decision Making
  • development
  • villages
  • Border
  • frontier folk
  • Marivan