تحلیل جغرافیایی قاچاق کالا در استان بوشهر

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: موقعیت جغرافیایی کشور، همجواری‌های متعدد، وجود مرزهای گسترده آبی و زمینی و سود سرشار حاصل از فروش کالاهای قاچاق باعث شده است تا پدیده قاچاق به یک آسیب جدی برای اقتصاد کشور تبدیل شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی الگوهای جغرافیایی و زمانی پدیده‌ی قاچاق کالا در استان بوشهر انجام شده است.
روش: روش پژوهش توصیفی و تحلیلی است و جرایم مربوط به قاچاق کالا در محدوده استان بوشهر طی یک سال، جامعه آماری این پژوهش محسوب می شود. برای تحلیل الگوهای فضایی از آزمون‌های مرکز متوسط، بیضی انحراف معیار، روش تحلیل شبکه‌ای و روش تراکم کرنل استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز ‌این پژوهش نیز با دو روش اسنادی و میدانی گردآوری شده است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: پژوهش حاکی است، قاچاق ارزاق عمومی بیشترین میزان قاچاق را به خود اختصاص داده است. بررسی الگوهای فضایی قاچاق کالا نشان داد، مرکز متوسط جرایم قاچاق کالا در محدوده استان تا حد زیادی بر مرکز جغرافیایی آن منطبق است. بیضی انحراف معیار جرایم نیز به شکل گسترده‌ای در سطح استان قرار گرفته است و کشیدگی بسیار کمی دارد که از پراکندگی مکان‌های وقوع این بزه در بخش‌های وسیعی از سطح استان خبر می‌دهد. شهرستان دیلم مهمترین کانون جرم خیز قاچاق کالا در استان بوشهر است. تحلیل زمانی ارتکاب قاچاق کالا در استان نشان می‌دهد، وقوع جرایم در روزهای میانی و پایانی هفته بیش از روز‌های دیگر است و از نظر توزیع شبانه‌روزی بیشتر جرایم در ساعات میانی روز رخ داده است. این یافته ها می تواند برای اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و مقابله ای مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geographical Analysis of Goods Smuggling in Booshehr Province

نویسندگان [English]

  • mohsen kalantari
  • somayeh ghezelbash
  • seyed ahmad mousavi
چکیده [English]

Bachground and purpose: According to location of Iran, several neighborhoods, vast water and land borders and profit from the sale of smuggled goods, trafficking has become a serious damage to the economy of the country. The aim of the present study was to investigate geographical patterns and temporal analysis of the phenomenon of smuggling in the Bushehr province.
Methodology: This study is based on analysis-comparative method and the population of interest in this research is the goods smugglings, which have occurred in Bushehr province during a year. The spatial patterns of crime distribution in Bushehr province have been identified by using Mean Center, Standard Deviation Ellipse, Network Analysis and Quartic Kernel Density Estimation tests. The essential data and information has been collected through documentary and survey methods.
Results: The results of this study show that main food smuggling is the most important form of goods trafficking in Boshehr Province. Spatial analysis of goods smuggling shows the mean center of studied crime matches largely on the geographic center of this area. Also the Standard deviation ellipse of crime is largely spread on the whole area with very little stretch which means the locations of theses crime have been scattered in large parts of the province. Deilam parish is the main hotspot of goods smuggling in Bushehr. Temporal analysis of crime occurrence shows that goods smuggling are more happened in the middle and end of the week than other days, and during the day, in the middle of the day.

کلیدواژه‌ها [English]

  • goods smuggling
  • Spatial Pattern
  • Bushehr