بررسی تأثیر گردشگری تجاری بر همدلی گردشگران در مقصد گردشگری (مورد مطالعه: شهر مرزی بانه)

نویسنده

چکیده

زمینه و هدف: حفظ و تقویت همبستگی ملی قومیت‌ها از جمله دغدغه‌های کشورها در جهان معاصر است. ایران از جمله کشورهایی است که از تنوع فرهنگی و قومی زیادی برخوردار است و بنابراین تقویت همدلی و همگرایی اقوام در این کشور امری حیاتی است. گردشگری یکی از ظرفیت هایی است که می تواند در این راستا مورد استفاده قرار گیرد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر گردشگری تجاری بر همدلی اقوام ایرانی است.
روش: پژوهش حاضر بر مبنای هدف، کاربردی و بر اساس روش اجرا، شبه آزمایشی با استفاده از الگوی یک گروه در دو زمان می باشد. جامعه آماری شامل کلیه گردشگرانی است که در سال 1394 به شهر مرزی بانه سفر کرده اند. از بین آن ها تعداد 128 نفر از هموطنان غیرکرد که برای اولین بار به بانه سفر کردند، انتخاب شدند. داده ها با کمک پرسشنامه روا و پایا(آلفای کرونباخ 81/0) جمع‌آوری و با کمک آزمون تی دو نمونه ای تحلیل شد.
یافته ها و نتایج: پژوهش نشان داد که همدلی هموطنان نسبت به مردم شهر بانه با سطح معناداری 99 درصد بعد از سفر به این شهر مرزی افزایش یافته است. بنابراین توسعه ظرفیت های گردشگری تجاری شهر بانه و ارائه خدمات مناسب به مردم این شهر و گردشگران، می تواند تبعات سیاسی ارزشمندی در پی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the effect of commercial tourism on the empathy of tourists in the tourist destination (Studied: border city of Baneh)

نویسنده [English]

  • Daryuosh jahani
چکیده [English]

Background and Aim: Preserving and strengthening national unity of ethnic groups, including the concerns of countries in the contemporary world. Iran is among the countries that possesses great cultural and ethnic diversity and thus in this country strengthening the empathy and convergence of nations is a critical. Tourism is one of the capacities that can be used in this respect. The aim of this research is to study the effect of commercial tourism on empathy of Iranian ethnicities.
Method: This research, based on objective is applied and based on procedure a quasi-experiment using a pattern in two time. The statistical population includes all the tourists that have visited the border city of Baneh in 1394. Among them, 128 cases of non-Kurdish compatriots were selected who traveled to Baneh for first time. The data were collected with the help of valid and reliable questionnaire (Cronbach's alpha 0.81) and were analyzed using two sample t-test.
Results: The research showed that after a trip to this border town, empathy of compatriots towards the people of the city of Baneh increased with a significant level, 99 percent. So the development of commercial tourism capacities of Baneh and providing appropriate services to the people of this town and tourists, can have significant political consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Empathy
  • ethnicity
  • Frontiersman
  • Commercial tourism
  • Baneh
  • Kurd nation