بررسی و سنجش اعتماد اجتماعی در بین مرزنشینان شهرستان مریوان

نویسندگان

دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: اعتماد اجتماعی عاملی بسیار اساسی برای تداوم زندگی جمعی در دنیای پرمخاطره مدرن است. اعتماد اجتماعی در شهرهای مرزی تا حدودی متفاوت از شهرهای غیرمرزی. هدف این پژوهش بررسی اعتماد اجتماعی در شهر مرزی مریوان است.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا پیمایشی است. جامعه پژوهش را شهروندان مریوان تشکیل داده‎اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 300 نفر تعیین و به روش نمونه‎گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها به کمک پرسشنامه جمع‎آوری که جهت ارزیابی روایی و پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده که مقدار آن بیشتر از 7/0 است و با استفاده از آزمون آماری T تک نمونه‌ای تحلیل شدند.
یافته‌ها و نتایج: پژوهش نشان داد وضعیت کلی اعتماد اجتماعی در شهر مرزی مریوان با میانگین 66/2 از حد متوسط پائین‌تر است. یافته های مربوط به اعتماد تعمیم یافته و اعتماد اعتماد به کنشگران سیاسی حاکی از آن است که این ابعاد در مریوان وضعیت خوبی ندارند و تنها بعد اعتماد بین شخصی در بین شهروندان شهر مریوان در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical community-based local development of social trust With emphasis on border cities

نویسندگان [English]

  • Kiomars Naimi
  • Vafa mehdi zadeh
student in Urban Planning, Isfahan University of Arts, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Social trust as one of the important aspects of human and social relations and an essential factor for the continuation of communal life in the modern world is risky. Risks arising from changes in today's world According to this concept is serious. Therefore The aim of this study is an analysis of social trust in the border city of Marivan. The research method Of a kind Survey. And to collect the required data from questionnaires Combined with in-person interview is used. The statistical population of people 20 years and older Marivan. in this study Cochran's formula for determining the sample size used is the sample of 300 persons selected by simple random sampling method. Finally, the analysis of one-sample T test was used. The results show that interpersonal trust The highest average The option "Family members Trust related. The level of 4/57 And the lowest mean by 2/87 The option "Trust in neighbors" is dedicated. The total average interpersonal trust 64/3, which is almost at a high level. The results related to Generalized trust Shows very little difference in options The highest average 2/30 to option "people of integrity" And the lowest mean of 2/12 on the option "one of frontend and backend related. trust in political actors shows That mean the most in options are close to the total average of Generalized trust and trust in political actors, respectively, 20/2 and 13/2, which is lower than Moderate. Also significance level calculated component is also Is equal to 0.000. Finally, the overall situation of social trust In the border city of Marivan, with an average of 2/66 is lower than Moderate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Border cities
  • social trust
  • local Development
  • Community Based
  • Marivan