بررسی نقش بازارچه های مرزی در توسعه اقتصادی استان خراسان جنوبی

نویسنده

چکیده

زمینه و هدف: از جمله مهمترین ظرفیت های کشورها برای توسعه مبادلات منطقه ای، مناطق مرزی هستند. اقتصاد مناطق مرزی می تواند نقشی اساسی در پیشرفت توسعه اقتصادی نواحی مرزی، بهبود استانداردهای زندگی مردم و موارد مشابه داشته باشد. با توجه به اهمیت توسعه تجارت در مناطق مرزی، پژوهش حاضر سعی دارد نقش بازارچه های مرزی را در توسعه اقتصادی استان خراسان جنوبی بررسی نماید.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل بازرگانان دارای کارت بازرگانی و فعال در بازارچه های مرزی استان خراسان جنوبی به تعداد 18 نفر وکارشناسان اداره بازرگانی و بازرسان اداره گمرک استان خراسان جنوبی به تعداد 32 نفر می باشند که به علت کمی حجم جامعه، کل جامعه به‌عنوان نمونه انتخاب گردید. داده ها با استفاده از پرسشنامه روا و پایا(آلفای کرونباخ96/0) جمع‎‌آوری و با کمک آزمون های t استیودنت وآنالیز واریانس یکطرفه تحلیل شده اند.
یافته ها و نتایج: نتایج تحقیق بیان می دارد که بازارچه های مرزی از طریق کاهش پدیده قاچاق، توسعه صادرات، تثبیت جمعیت بومی و افزایش اشتغال مرزنشینان می توانند در توسعه اقتصادی استان خراسان جنوبی نقش داشته باشند. بنابراین توجه به بهبود و توسعه این بازارچه های در راستای رفع مشکلات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی منطقه، ضرورت پیدا می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Border Market Effect On Economic Development In Southern Khorasan Province

نویسنده [English]

  • Mahdi saghafi
چکیده [English]

Ground and purpose: the present research aims to study and specifying the border market effect on economic growth and development in Southern Khorasan Province.
Methodology: this applied research is a surveying- descriptive research. The statistical society includes totally 50 merchants and traders having active trade cards, experts of Commerce Office, and inspectors of Customs Office of Southern Khorasan, Because of this society low volume, the whole of this 50 people were selected as the sample. Time interval of this research ended to spring 2015. The gathered data were studied by the use of SPSS software, and the hypotheses were analyzed by statistical t-student test and one-way variance analysis.
Findings and results: this research results show that border markets have had significant effects on economic development in Southern Khorasan through decreasing the contraband phenomenon, developing the export, and stabilizing the border inhabitants' native crowd and their occupation. And finally some proposals were offered regarding to the hypotheses results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Development
  • foreign trade
  • border markets
  • Southern Khorasan