نقش بازارچه‏ های مرزی در احساس امنیت روانی مرزنشینان استان کردستان مطالعه ی موردی: بازارچه‏های مرزی شهرستان بانه

نویسندگان

چکیده

هدف از مقاله ی حاضر بررسی نحوه ی تأثیرگذاری بازارچه‏های مرزی و گسترش مبادلات تجاری بر احساس امنیت روانی مرزنشینان شهرستان بانه بوده است. روستاهای واقع در نقاط صفر مرزی به دلایلی چون دوری از مرکز و عدم دسترسی کافی به بسیاری از امکانات، از جمله مناطق محروم کشور می‏باشند که رسیدگی به وضعیت آنان امری ضروری می‏باشد. ایجاد بازارچه های مرزی در این مناطق، می تواند عاملی مناسب جهت تحقق یافتن هدف مذکور باشد.
با توجه به اهداف پژوهش، روش پژوهش کمّی- کیفی (ترکیبی) و جامعه آماری شامل کلیه سرپرستان خانوار دو دسته از روستاهای دور و نزدیک به بازارچه‏ های مرزی در شهرستان بانه می‌باشد. از دو منبع پرسشنامه و مصاحبه ساختار نیافته استفاده به عمل آمده و همچنین حجم نمونه، شامل 237 نفر از اهالی روستاهای دور و نزدیک به بازارچه‏های مرزی می باشد. همچنین به منظور پی‌بردن به لایه‌های نهان رابطه، با تعداد 35 نفر از اهالی نیز مصاحبه فردی انجام شده است.
بر اساس این تحقیق افرادی که همجواری بیشتر با این بازار‌چه ها دارند و بیشتر با این نوع بازارها در مراوده هستند، از امنیت روانی بیشتری نسبت به سایر افراد با توجه به این زمینه اجتماعی و در این محدوده مطالعاتی، برخوردارند. یافته ها (آزمون فرضیه ها و مصاحبه‏ها) نشان می دهند که مرزنشینان نزدیک به بازارچه‏ های مرزی نسبت به روستاهای دور از بازارچه‏ها، به لحاظ روانی از احساس امنیت بیشتری برخوردارند.
با توجه به یافته‌های پژوهش بازارچه‌های مرزی بر امنیت روانی مرزنشینان تاثیر دو سویه دارد. به این معنی که هر چند منفعت حاصل بیشتر شامل دلالان و سوداگران شهری بوده است؛ با این وجود تاکنون روستاهای محدودی (ننور و کیله عباس آباد) از این بازارچه ها به‌طور مستقیم سود برده‌اند. مردم روستاهای استفاده کننده از مزایای این بازارچه ها، فعالیت آنها را مفید ارزیابی می کنند؛ ولی چون اشتغال آن برای تمام مرزنشینان نبوده و فقط شامل روستاهای نزدیک شده است، با نارضایتی‏ هایی هم روبرو بوده و به لحاظ روانی ناامنی‏هایی برای ساکنان منطقه به همراه داشته است. بنابراین ضروری است تا علاوه بر روستاهای نزدیک به بازارچه‏ های مرزی، سایر مردم مرزنشین ساکن در روستاهای دیگر نیز از مزایای بازارچه‏ها سود ببرند تا احساس امنیت روانی بیشتری را برای منطقه به همراه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role Of Border Markets On The Psychological Security Of Border Settlers In Kurdistan Province (Case study: Border Market Baneh city and surrounding villages)

نویسندگان [English]

  • Zakaria Zare
  • Sirvan Abde zadeh
  • Hiva Ahmadi
چکیده [English]

Villages located in border zero points because of being away from the center and because of not having enough access to the most of facilities, are part of deprived areas in our country that which a search under position is necessary. building border Markets in this areas, could be useful for achieving the mentiond goal. The main research question,is that border Markets of Baneh city had what effect on the feeling of psychological security of border settlers?. In This study, according to empirical history and literature, to evaluate of feeling psychological security, a sense of well-being, life satisfaction of the basic concepts of place and quality of life are discussed. Research methods is qualitative - survey and included two groups of villages near and far villages to the border markets (Sayranband, etc) in the Bane city and sample size included 237 people of near and far villages to the border markets. An individual interviews has also been done with 35 people of resedents. Results ( test assumptions and interviews) show that border settlers near to the border markets, psychologically, have more security feeling. So, it is essential for not only for the near border markets, but also for other border settlers in other villages to benefit from the markets so as to pruduce more psychological security feeling for the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Border Markets- Feeling of Psychological Security- Bane City- Frontiers- Frontiers of Rural