کاهش آسیب پذیری های امنیتی نوار مرز از منظر پدافند غیرعامل با استفاده از تحلیل های مکانی GIS

نویسندگان

چکیده

از آنجایی که ماهیت وظایف در مرزبانی ناجا با پدیده ها و رویداد های امنیتی که جنبه مکانی دارند، درهم تنیده است، تبیین تهدیدهای امنیتی نوار مرز با نگرش پدافند غیرعامل برای ایجاد امنیت و استقرار نظم به صورت اجتناب ناپذیر ایجاب می کند که همواره نسبت به شناسایی آنها با استفاده از روش های نوین به منظور مقابله با هر نوع آسیب پذیری و ناامنی، آمادگی داشته باشیم.
پژوهش حاضر از نظر نوع، پیمایشی- توصیفی و از منظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارشناسان دبیرخانه پدافند غیرعامل ناجا و خبرگان این موضوع در ناجا می باشد که حجم نمونه به صورت تمام شمار به تعداد 57 نفر شامل طیف درجه دار، افسران جزء، افسران ارشد و بالاتر می باشد. اطلاعات به روش کتابخانه ای و پیمایشی با بهره گیری از ابزار پرسش نامه پژوهشگرساخته گردآوری شده است و با استفاده از پرسش نامه با مقیاس لیکرت (Likert Scale) سنجش و با نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده است.
بدیهی است که فرماندهان نمی توانند در برابر همه تهدیدها و بحران های محیطی، آمادگی داشته باشند. با این حال اگر آنها به مدیریت بحران در مناطق مرزی با استفاده از اصول پدافند غیرعامل به عنوان بخش جدانشدنی از مسئولیت مدیریت راهبردی خود معتقد باشند، احتمال اینکه سازمان شان گرفتارآسیب و بحران شود، تا حد زیادی کاهش می یابد. توجه به مدیریت آسیب‌پذیری ها و تهدیدهای امنیتی نوار مرزی با استفاده از داده‌های مکانی و از منظر پدافند غیرعامل بسیار مهم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reduce security vulnerabilities border strip from the perspective of passive defense, spatial analyzes using GIS

نویسندگان [English]

  • Saeed kochi
  • Ahmad cheraghi
  • Habib allah Ghanbari
چکیده [English]

In this article: Since the nature of the duties of the Border Police Pdydh‌Ha and security Rvydad‌Hay spatial aspects are intertwined, explaining security threats by looking at civil defense to secure the border strip and the establishment of order for Ajtnab
Methodology: A descriptive survey in terms of the type of functional purpose. information and library method the researcher's survey, using a questionnaire, and using a Likert scale (Likert scale) to measure is real and analysis software spss.
Conclusion: Obviously, no significance commanders against all types of threats and environmental Bhran‌Hay, be prepared. According to Sybpzyry‌Ha management and border security threats using location data from the perspective of civil defense are very important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vulnerability
  • Security
  • Border
  • passive defense GIS spatial analyzes