تبیین عوامل تروریستی مؤثر بر ناامنی مرزهای جنوب شرق کشور (سراوان 1393-1390)

نویسندگان

چکیده

مناطق بی‌ثبات همجوار جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه در جنوب شرق باعث دغدغه‌ها و نگرانی‌های راهبردی شده‌اند. به‌طوری‌که در صورت غفلت حکومت مرکزی، می‌توانند تهدیدی علیه امنیت ملی ایران باشند. در این ارتباط بر بنیاد پژوهشی خاص، متغیرهای عوامل تروریستی در منطقه، کاوش شده است. هدف این پژوهش، مطالعه حادثه تروریستی در ابعاد داخلی و خارجی و امنیت در جنوب شرق کشور است. همچنین سعی شده تأثیر این عوامل در حادثه تروریستی جنوب شرق ایران (سیستان و بلوچستان) مطالعه و تحلیل شود و به این پرسش که هر کدام از عوامل داخلی و خارجی به چه میزان در ایجاد حادثه تروریستی جنوب شرق ایران (سراوان) تأثیر دارد پاسخ داده شود. این عوامل در بُعد داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر از نظر روش، پیمایشی و میدانی و از نظر هدف، کاربردی می‌باشد. به‌طوری‌که داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه باز و بسته 5 گزینه‌ای لیکرت گردآوری شده و در طراحی آن، پرسش‌های اسمی برای ویژگی‌های فردی پاسخگویان و رتبه‌ای برای اندازه‌گیری مفاهیم مندرج در فرضیه‌ها استفاده شده است و نیز جامعه آماری این تحقیق 120 نفر و به‌صورت تمام‌شمار انتخاب شده که شامل تمام مرزبانان درجه 1 و 2، فرماندهان و جانشینان پاسگاه‌های مرزی، مسئولان امنیتی و معاونان سیاسی و امنیتی می‌باشد. تحلیل آماری با استفاده از spss و آزمون T مستقل انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد عوامل داخلی و خارجی هر کدام به سهم خود در ایجاد حادثه تروریستی جنوب شرق کشور (سراوان) مؤثر می‌باشد (P0<001) که سهم عوامل خارجی بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting the insecurity terrorist country borders South East (Saravan 1393-1390)

نویسندگان [English]

  • Mohammad razavi
  • Seyyed mehdi Hoseini
چکیده [English]

Unstable areas Neighboring Islamic Republic of Iran DghdghhHa and strategic concerns in the South East have been caused BhVyzhh. If neglected to TvryKh central government, could be a threat to national security. In this connection, the Special Research Foundation, variables terrorist elements in the region has been explored. The aim of this study terrorist attack in internal and external dimensions of security in the South East of the country. Also tried the impact of these factors on the terrorist attack South-East of Iran (Sistan-Baluchestan) is the study and analysis And to the question of how much each of the internal and external factors in the development of Iran's terrorist attack South East (Saravan) has an effect to be answered. These factors have been examined internally and externally. The method of research, survey and field and in terms of purpose, functional, he adds. So that we can distinguish open and closed using 5-item Likert questionnaire are compiled and In its design, the nominal questions for respondents' personal characteristics and rating to measure the concepts contained in Venice is the hypothesis of the study population of 120 patients for all All border guards have been selected to include all first and second grade, lieutenant into custody commanders border stations, security officials and political deputy security. Statistical analysis was performed using spss and independent T test. The results show that internal and external factors for their part in the creation of any terrorist incident, the South East of the country (Saravan) is effective (P0 <001) is the share of external factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • terrorism
  • Security
  • South East of the country
  • Saravan