شناسایی ابعاد و مؤلفه های سازنده مدیریت تعالی با رویکرد سرمایه انسانی مرزی

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش، شناسایی ابعاد و مؤلفه های سازنده مدیریت تعالی با رویکرد سرمایه انسانی مرزی است. روش انجام این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، کمی و از نظر ماهیت و نوع مطالعه، اکتشافی است. جامعه آماری این پژوهش را تمام متخصصان و خبرگان حوزه مدیریت با رویکرد مدیریت و ارزیابی عملکرد مرزی به تعداد 1000 نفر تشکیل داده اند. نمونه مورد مطالعه بر اساس جدول نمونه گیری مورگان 280 نفر بوده که به پرسشنامه پژوهشگرساخته 216 گویه ای که پس از مطالعه مستندات ملی و بین المللی در حوزه مدیریت تعالی و منابع انسانی احصاء شده است، پاسخ دادند. اعتبار ابزار یادشده از طریق آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار آن برابر 0.814 به دست آمد. همچنین روایی ابزار نیز با روایی همزمان به دست آمده است. به منظور تحلیل دادهها و شناسایی ابعاد و مؤلفههای مدیریت تعالی و شاخصهای هر مؤلفه، از آزمون آماری موسوم به تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که ارزش های‌ ویژه‌ 4 بُعد داده، فرایند، ستاده و بازخورد و 12 مؤلفه، بزرگتر از یک‌ است‌ و درصد پوشش‌ واریانس‌ مشترک‌ بین‌ متغیرها برای‌ این‌ 4 بُعد و 12 مؤلفه برروی هم‌ 45/72 درصد کل‌ واریانس‌ متغیرها را تبیین‌ می‌کند. افزون ‌بر این، مقدار KMO برابر با 969/0 و ویژگی آزمون‌ کرویت‌ بارتلت‌ نیز در سطح 001/0 معنادار است‌. نتیجه بیانگر این بود که ابعاد و مؤلفه های سازنده مدیریت تعالی با رویکرد سرمایه انسانی مرزی از برازش مناسبی برخوردار بوده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify the dimensions and components manufacturer border management excellence with a human capital approach

نویسندگان [English]

 • Morteza hashem pour
 • Abbas khorshidi
 • Asghar Moshabbaki
 • Taghi Torabi
چکیده [English]

The aim of this study is to identify the size and components of a constructive approach to human capital management excellence border. The methodology of the study is applied and data collection, quantitative and the nature and type of study, explore. The population of this research to all professionals and experts in the field of border management and performance appraisal management approach 1,000 people have formed. The sample was 280 to 216 item questionnaire that after studying the national and international documents in the field of management and human resource excellence has been recognized, responded. The validity of these calculated through Cronbach's alpha equal to 0.814 respectively. The validity of the concurrent validity obtained. In order to analyze the data and identify the dimensions and factors such excellence and index for each component, the so-called exploratory factor analysis test was used. The findings show that specific value 4 after the data, process, output and feedback and 12 components, is greater than one percent coverage for the 4 dimensions and 12 factors shared variance between variables on a 45/72 percent of the total variation explains. Moreover, the amount equal to 0.96 KMO and Bartlett's sphericity test feature is also significant at .001 level. The results indicated that constructive dimensions of human capital management excellence approach the border have enjoyed a good fit.

کلیدواژه‌ها [English]

 • management excellence
 • human capital
 • borders
 • Dimensions
 • Data
 • Process
 • outputs
 • Feedback