تحلیلی بر کیفیت زندگی در مناطق مرزی (نمونه: دهستان اترک از توابع شهرستان گنبد کاووس)

نویسندگان

چکیده

کیفیت زندگی مردم در نواحی مرزی به عوامل زیادی از جمله اشتغال، درآمد مناسب، دسترسی به خدماتی نظیر آموزش و بهداشت، سلامت، محیط طبیعی، امنیت و انجمن های قوی وابسته است. در همین راستا پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی در بین روستاییان ساکن در روستاهای دهستان اترک از توابع شهرستان گنبد کاووس استان گلستان پرداخته است. جامعه آماری پژوهش حاضر که از نوع مطالعه توصیفی- همبستگی است، سرپرستان 25 آبادی و 3189 خانوار روستایی دهستان اترک تشکیل می دهند. به منظور تعیین تعداد نمونه ها با استفاده از فرمول کوکران با سطح اطمینان 95 درصد (5/0 = p&q) و احتمال خطای (07/0 =d)، 200 سرپرست خانوار به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار تحقیق از نوع پرسش نامه پژوهشگرساخته بوده که روایی آن با استفاده از نظرات کارشناسان و استادان دانشگاه و پایایی آن با انجام پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (80/0) مورد تأیید قرار گرفت. تمام محاسبات آماری این پژوهش به وسیله نرم افزار SPSS انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد در بین ابعاد مورد بررسی در کیفیت زندگی، بیشترین رضایت مندی در ابعاد روانی و جسمانی بوده است. همچنین، نتایج نشان داد کیفیت زندگی در بین روستاییان دهستان اترک در حد متوسط می باشد. در پایان نیز برنامه ریزی دولت برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان مرزنشین و افزایش کیفیت زندگی آنان به عنوان پیشنهاد کلیدی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the quality of life in rural areas border (Case Study: Atrak district of city functions Gonbad Kavous)

نویسندگان [English]

  • Gholamreza khoshfar
  • Hosein mosa zadeh
  • Mehdi Khodadad
چکیده [English]

Quality of life in rural areas border on many factors such as employment, income, access to services such as education and health, natural environment, safe and strong communities depend. In this regard, the present study was to investigate the factors affecting quality of life among rural residents in Atrak of city functions Gonbad-e Qabus Golestan Province is located in. The population of the study, the type of cross-correlation, administers 25 towns and 3189 villages of rural households Atrak form. To determine the number of samples using a sample with a confidence level of 95% (5/0 = p & q) and BER (07/0 = d), 200 heads of household were selected as examples. The research instrument was a questionnaire which its validity and reliability using the opinions of experts and university professors with pre-test and Cronbach's alpha coefficient (715/0) was confirmed. All statistical analysis was performed using SPSS software this study. The results showed that among aspects of psychological and physical life satisfaction is highest. The results show that quality of life among rural villagers in Atrak is moderate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • development of border villages
  • Quality of Life
  • Atrak district
  • Gonbad Kavous