مطالعه تطبیقی اثر نومادیسم بر تکوین مرزهای سیاسی در شمال شرق و جنوب شرق ایران (با تأکید بر کوچ نشینان ترکمن، بلوچ و کُردهای شمال خراسان)

نویسندگان

چکیده

کوچ نشینان و ایلات در طول تاریخ نقش مهمّی در نگهبانی از مرزهای ایران ایفا کرده اند. بیشتر حکومت هایی که در ایران قدرت را در اختیار داشته اند از منشأ ایلی برخوردار بوده اند و در این میان ارتباط آنها با حکومت مرکزی بسیار حائز اهمیّت است. به واسطه دوری از مرکز، این قبایل همواره تهدیدی برای حکومت به شمار می رفتند. به گونه ای که در اغلب دوره های تاریخی، نفوذ حکومت در میان آنها بسیار کم و آنها عملاً خودمختار بوده اند و فقط در مواقع جنگ با اعزام نیرو، ارتش ایران را یاری می کردند. در دوره های گذشته حضور این اقوام کوچ نشین در نواحی مرزی ایران سبب بروز مشکلات بسیاری برای دولت های ایران شده بود. کوچ های فصلی آنها و تابعیت هایی که به راحتی تغییر می دادند، سرحدهای کشور را بسیار غیرشفاف و بی ثبات می کرد. هدف این پژوهش بررسی تطبیقی اثر نومادیسم بر تکوین مرزهای شمال شرقی و جنوب شرقی ایران است. استدلال مقاله حاضر این است که شیوه زندگی کوچ نشینی در نواحی ایران باعث تأخیر در فرایند تکوین مرزهای سیاسی در این بخش از کشور شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Investigation of the Effect of Nomadism on Iran’s north-eastern and south-eastern boundaries Genesis (A Case Study: Turkmen, Balouch and Kurd nomads)

نویسندگان [English]

  • Yashar zaki
  • Afshin karami
چکیده [English]

The nomads have played an important role in keeping an eye on Iran’s boundaries in the past. The most of governments have derived from a nomadic source in case have governed on Iran, meanwhile, their relationships is very important with central government.
These tribes have been always taken into account as a danger for the government because of the farness from center. In such a ways that the government’s influence in it have been so little in most of the ages and they have been self-governing particularly, so that they only given a hand in the times of war by dispatching military force. In the past periods, the existing of these nomadic tribes in Iran’s boundary regions had caused a lot of troubles for Iran’s governments. It would cause the frontiers more and more impermanent and unclear by their seasonal moving and to change the allegiance with easy.
The purpose of this research is, to comparative investigate of the effect of nomadism on Iran’s south-eastern and north-eastern boundaries. The hypothesis of this research is that the lifestyle of nomadism in Iran’s regions has made postpone in the process of political boundaries genesis in that part of country. The used way in this research is an analytic-descriptive method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • boundary
  • government
  • Balouch
  • Iran
  • Frontier
  • East