ارزیابی نقش بازارچه های مشترک مرزی در توسعه و رفاه مناطق مرزنشین (مطالعه موردی: بازارچه ی مرزی سیران بند بانه)

نویسندگان

چکیده

ایجاد بازارچه های مرزی یکی از راه های رونق تجارت در مناطق مرزی بوده که تأثیرات شگرفی بر زندگی ساکنین این نواحی دارد. این بازارچه ها به توسعه پایدار مناطق مرزی می انجامد و علاوه بر تأثیرات اقتصادی – اجتماعی، در تثبیت و تأمین امنیت مرزها نقشی اساسی ایفا می کند. در همین ارتباط، بازارچه ی مرزی سیران بند بانه یکی از بازارچه های مرزی غرب ایران محسوب می شود که به دلیل نزدیکی به مرز غربی و اقلیم کردستان، همواره در سالهای اخیر مورد توجه بوده و تأثیرات فراوانی در سطح ملی و منطقه ای داشته است. در این پژوهش به تأثیرات این بازارچه بر زندگی ساکنین شهرستان بانه پرداخته شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعه ی اسناد و مدارک کتابخانه ای و مشاهدات میدانی جمع آوری شده است. برای تجزیه و تحلیل وضع موجود از مدل SWOT استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که، مهم ترین نقاط قوت بازارچه سیران بند بانه (S1)، بالا بودن گردشگری تجاری و مهم ترین نقاط ضعف آن (W1)، نبود برنامه واحد جهت سازماندهی مبادلات مرزی و مهم ترین فرصت آن (O1)، تقویت نقش بازارچه در سطح منطقه ای و ملی و مهم ترین نقاط تهدید آن (T8)، وجود نابرابری اقتصادی بین ساکنین شهرستان بانه با شهرهای اطراف می باشد. با این وجود، ایجاد بازارچه مرزی سیران بند بر گسترش و رشد فیزیکی شهر بانه، آبادانی و عمران این شهر، ایجاد درآمد، رشد اشتغال و کاهش بیکاری تأثیر شگرفی بر جا گذاشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluate the Role of border Markets in the development and welfare of frontier regions (Case Study: Sayranband border market of Baneh)

نویسندگان [English]

  • Ali Valigholizadeh
  • Smail Hosein nejad
چکیده [English]

The establishment of border markets is one way to the trade booming in the frontier regions that have a significant impact on the lives of the residents of these areas. These markets usually will lead to the sustainable development of frontier regions and in addition to economic - social impacts; play a key role in stabilizing and securing of borders. In this context, Sayranband border market of Baneh is one of the Iran’s west border markets which due to proximity to the western border and the Kurdish region of Northern Iraq, in recent years has always been considered, and had a great impact on the national and regional level. In this study, the effects of this market on the lives of residents of the city of Baneh discussed. Methodology is descriptive-analytical and the required information collected by the library documents and the field observations. As well as to analyze the current situation, the SWOT model is used. The results of this research show that the business tourism is the most important strength (S1), the lack of single program for organizing cross-border transactions is the most important weakness (W1), and strengthening the role of market in regional and national level is the most important opportunity (O1) as well as the economic inequality between Baneh residents and surrounding cities is the most important threat of Sayranband border market. The establishment border market Syranbnd the development and physical growth of the city of Baneh, prosperity and development of the city, income, job growth and lower unemployment have had an important influence. Unemployment rate of 5.3 percent in the population of 10 years and more city of Baneh in the census of 90, which is lower than most city in the country. Nevertheless, the establishment of Seyranband border market has had an important influence on the development and physical growth of the city of Baneh, prosperity and development of the city, its resident’s income, job growth and Reducing of unemployment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Border Regions
  • border markets
  • Employment and Development
  • Welfare of Residents
  • SWOT